رکورد قبلیرکورد بعدی

" حفظ ذخاير ژنتيكي گونه مورد (Myrtus comunis) و اکاسيا Acasia nilotica)) با بذر در شرايط فراسرد "


شماره شناسایی : 18874115
شماره مدرک : ۶۱۶۰۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : ميرجاني، ليلا
: قمري زارع، عباس
: صادقي، سيد موسي
: آبروش، زهرا
: سلطاني پور، محمدامين
عنوان اصلي : حفظ ذخاير ژنتيكي گونه مورد (Myrtus comunis) و اکاسيا Acasia nilotica)) با بذر در شرايط فراسرد
نام نخستين پديدآور : ميرجاني، ليلا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Cryopreservation of Myrtus comunis and Acasia albida by seed
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳۶۱۶۰۲
: شماره طرح : 2-09-09-058-970605
: سامانه سمپات
توصیفگر : فراسرد
: ذخایر ژنتیکی
: کشت بذر
: مورد
: آکاسیا
خلاصه یا چکیده : ممورد (Myrtus communis L.)درختچه همیشه سبز از خانواده Myrtaceae با خواص دارویی و زینتی می‌باشد. گونه درختی Acacia nilotica (L.) Delileاز خانوادهFabaceae بوده و با گرهکهایی که در ریشه های ظریف خود دارند به‌عنوان تثبیت کننده نیتروژن جوی در خاک نقش فوق العاده ای را در افزایش حاصلخیزی خاک عهده دار می باشند. باتوجه به ارزش این گیاهان و بومی بودن آنها باعث شده تا حفظ ذخائر توارثي و جلوگيري از فرسايش و انقراض آنها از اهميت ويژه‌اي برخوردار شود. بذرهاي جمع‌آوري شده گونه M. communis و A. nilotica در شرايط غير سترون براي تعيين قوه‌ناميه و در شرايط سترون براي تعيين درصد جوانه‌زني بذر مورد كشت قرارگرفت. قبل از انتقال به نیتروژن مایع، بذور در شرایط پیش‌تیمار شیشه‌ای شدن، آبگیری و گلیسرول30 درصد قرار گرفتند .به‌منظور تعيين درصد زنده‌ماني و سلامت بذرها، بهترين ريزنمونه و روش مورد بررسي، بذرها وارد نیتروژن مایع شدند. تعدادي از اين ريزنمونه‌ها نيز بدون اعمال تيمارهاي فراسرد به‌عنوان شاهد در نظر گرفته ‌شد. پس از خروج از نیتروژن مایع، تعدادی از صفات مرتبط با جوانه‌زنی و استقرار بذر مورد بررسی قرار گرفتند و نتايج به‌دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شدند .در نهایت پروتكل گونه‌های مورد و آکاسیا بر اساس نتایج این پروژه و بر مبنای بهترین پیش‌تیمار، تیمار اصلی و پس تیمارهای حفظ ذخاير ژنتيكي ارائه ‌شد. بهترین پیش‌تیمار برای ذخیره سازی مورد در نیتروژن مایع تیمار گلیسرول 30 درصد و برای آکاسیا تیمار شیشه‌ای شدن بود. بدین ترتیب بذرهای دو اکسشن گونه M. communis جمع آوری شده از مناطق مختلف، هر اکسشن به تعداد 600 عدد، تحت تیمار گلیسرول 30% قرار گرفت و یک اکسشن گونه A. nilotica جمع آوری شده از هرمزگان، هر اکسشن به تعداد 500 عدد، تحت تیمار شیشه‌ای شدن قرار گرفت و در تانک ذخیره نیتروژن مایع موجود در بخش نحقیقات زیست‌فناوری منابع طبیعی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ذخیره شدند. تا با استفاده از این فناوری امکان احیا و حفاظت این گونه در معرض خطر در اکوسیستم‌های منابع طبیعی در شرایط بحرانی فراهم شود. در این طرح حفظ ذخیره ژنتیکی A. albidaنیز مد نظر بود اما متاسفانه در طول چند سال انجام طرح، طی پایش هرساله درختان فاقد بذر بودند.
: Myrtus cominus was the evergreen shrub that belongs to the myrtle family. Due to the medicinal and ornamental value of this plant and the fact that this species is native, it is of special importance to preserve the heritage reserves and prevent its erosion and extinction. Acacia is a species of tree in the Fabaceae family and grows in hot and dry areas and Iran it is distributed in Hormozgan and Bushehr provinces. The plant tolerates extreme heat and long periods of drought, and the hard shell of the seed prevents it from germinating. The benefits are hardwood, animal feed, bee absorption, and protective windbreaks. In this project, the seeds of these two species were kept at a temperature of 196oC using liquid nitrogen. Seeds collected in non-sterile conditions for seed determination and sterile conditions for seed germination percentage were sown by different methods (with shell, without shell, and, if necessary, seed embryo). Before transferring to liquid nitrogen, the seeds need to be pre-treated with vitrification, including PVS2, dewatering, and 30% glycerol. The time required for the various stages varied depending on the species. By determining the percentage of survival and seed health, the best micronutrients and methods studied, the seeds entered the liquid nitrogen. The seeds were kept in liquid nitrogen for 1 week and 1 month, and a number of these samples were considered as a control without the application of over-the-counter treatments. After leaving the liquid nitrogen, several traits related to germination and seed establishment were examined and the obtained results were analyzed using SPSS software. Finally, the protocol of the case species and acacia was presented based on the results of this project and based on the best pre-treatment, main treatment, and post-treatment of genetic reserve conservation. Therefore, the seeds of these two valuable species can be collected from different fields and stored in transcendental conditions for a very long time, and in case of any danger, these reserves can be used to restore the destroyed fields.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
حفظ ذخاير ژنتيكي گونه مورد (Myrtus comunis) و اکاسيا Acas...
61602.pdf
گزارشات نهایی
متن
application/octet-stream
2.21 MB
85
85
نظرسنجی