رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثرات مصرف پائيزي کود نيتروژني در کميت و کيفيت گندم ديم در شرايط زارعين مراغه و هشترود "


شماره شناسایی : 18874114
شماره مدرک : ۶۱۶۰۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : فيضي اصل، ولي
: قدسي، مينا
: صالحي واحد، فريبا
: قدسي زاد، ليلا
: شکراله فام، صبا
: رحيم زاده، رضا
عنوان اصلي : اثرات مصرف پائيزي کود نيتروژني در کميت و کيفيت گندم ديم در شرايط زارعين مراغه و هشترود
نام نخستين پديدآور : فيضي اصل، ولي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Effects of autumn application of nitrogen fertilizer on quantity and quality of dryland wheat in farmers field conditions of Maragheh and Hashtrood
وضعیت انتشار : مراغه: موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۰۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳۶۱۶۰۴
: شماره طرح : 3-15-1553-005-990469
: سامانه سمپات
توصیفگر : اوره
: زمان مصرف
: گندم دیم
خلاصه یا چکیده : به منظور ترویج مصرف پائیزی نیتروژن به عنوان مهمترین عامل محدودکننده رشد گندم دیم پس از آب، پژوهشی با سه تیمار مصرف اوره 1) 120 کیلوگرم در هکتار در پائیز، 2) 90 کیلوگرم در هکتار در پائیز + 30 کیلوگرم در هکتار به صورت سرک و 3) به طور میانگین 75 کیلوگرم در هکتار به صورت سرک (شاهد) در منطقه هشترود (50 کیلوگرم در هکتار) و مراغه (100 کیلوگرم در هکتار) در سال زراعی 1400-1399 به اجرا درآمد. به دلیل عدم بارندگی های موثر بهاری امکان مصرف کود سرد در تیمارهای مورد نظر نبود. نتایج نشان داد مصرف پائیزی 90 کیلوگرم در هکتار اوره توانست عملکرد دانه را 594 کیلوگرم در هکتار (از 974 به 1568 کیلوگرم در هکتار) و پروتئین دانه را 3/3 واحد (از 6/11 به 9/14 درصد) و مصرف 120 کیلوگرم در هکتار اوره عملکرد دانه را 846 کیلوگرم در هکتار (974 به 1820 کیلوگرم در هکتار) و محتوی پروتئین دانه را 3/4 واحد (از 6/11 به 9/15 درصد) افزایش دهد. سود خالص حاصل از مصرف 90 و 120 کیلوگرم در هکتار اوره به ترتیب 6/7 و 5/10 میلیون تومان بیشتر از سود حاصل از شرایط کشاورز می باشد. بنابراین مصرف پائیزی اوره برای افزایش و پایداری تولید گندم دیم در منطقه از اولویت ویژه ای برخوردار است.
: This study was carried out to extinction of autumn nitrogen application as the most important limiting factor for dryland wheat growth after water, this experiment was carried out with three treatments in Maragheh and Hashtrood region at 2020-2021 cropping year. Treatments include: 1) application of 90 kg/ha urea in autumn, 2) application of 120 kg/ha urea in autumn and 3) application of 75 kg/ha urea top-dress in spring (50 kg/ha Hashtrood and 100 kg/ha Maragheh farmer managements) averagely. Due to the lack of effective spring rainfall, it was not possible to apply cold urea in the top dressing treatment in early spring. The results showed that autumn application of 90 kg/ha urea could increase grain yield by 594 kg/ha (from 974 to 1568 kg/ha) and grain protein content by 3.3 unit (from 11.6 to 14.9%). Also, application of 120 kg/ha urea could increase grain yield by 846 kg/ha (from 974 to 1820 kg/ha) and grain protein content by 4.3 unit (from 11.6 to 15.9%). The net profit from the application of 90 and 120 kg/ha urea is 76000000 and 105000000 Rials, respectively, more than farmer condition. Therefore, autumn application of urea is a special priority to increase and stability of dryland wheat production in this regions.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی