رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي عملکرد لاين‌هاي پيشرفته پرروغن کاملينا در شرايط ديم مناطق سردسير و معتدل سرد "


شماره شناسایی : 18874113
شماره مدرک : ۶۱۶۰۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : رستمي احمدوندي، حسين
: عليزاده ديزج، خشنود
: رستمي احمدوندي، حسين
: اميري، رضا
: شهبازي دورباش، صادق
: جمشيد مقدم، مهدي
: سياح فر، منوچهر
: کهريزي، دانيال
: محمدي شکوه، داديار
عنوان اصلي : بررسي عملکرد لاين‌هاي پيشرفته پرروغن کاملينا در شرايط ديم مناطق سردسير و معتدل سرد
نام نخستين پديدآور : رستمي احمدوندي، حسين
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of the performance of Camelina oil-rich advanced lines in rainfed areas of cold and temperate cold regions
وضعیت انتشار : مراغه: موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳۶۱۶۰۱
: شماره طرح : 0-15-15-058-991100
: سامانه سمپات
توصیفگر : اقليم سرد و معتدل سرد
: کاملینا
: کشت دیم
: دانه روغنی
خلاصه یا چکیده : در اين پروژه 19 لاين برتر خالص دابل هاپلوييد کاملينا (انتخابي از ارزيابي مقدماتي سال گذشته) در قالب طرح بلوک کامل تصادفي همراه با رقم سهيل به¬عنوان شاهد از نظر عملکرد دانه، روغن و ساير صفات زراعي تحت شرايط ديم طي سال زراعي 1400-1399 در سه منطقه (معاونت موسسه تحقيقات کشاورزي ديم – سرارود (کرمانشاه)، ايستگاه تحقيقاتي موسسه تحقيقات کشاورزي ديم (مراغه) و ايستگاه تحقيقاتي مرکز تحقيقات کشاورزي استان لرستان ( خرم آباد)) مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده در این تحقیق در سه مکان نشان داد که لاین های آزمایش شده در این تحقیق از لحاظ اکثر صفات اختلاف معنی دار دارند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب نیز در این تحقیق نشان داد که بین مکان¬های آزمایش برای تمامی صفات در سطح احتمال 1 درصد اختلاف معنی دار وجود دارد. اثر متقابل ژنوتیپ در مکان نیز برای صفات کاشت تا گلدهی، تعداد غلاف در شاخه فرعی، تعداد غلاف در شاخه اصلی، تعداد دانه در غلاف، وزن هزاردانه و عملکرد در سطح احتمال 1 درصد معنی دار و برای سایر صفات معنی داری مشاهده نشد. نتايج رتبه‌بندي عملکرد دانه لاین¬ها در سه ایستگاه تحقیقاتی دیم تحت بررسي نشان داد که لاین DH100 با ميانگين رتبه 7/4 داراي بهترين رتبه و بعد از آن لاین DH20 و رقم شاهد با رتبه 3/5 قرار داشتند. نتايج رتبه‌بندي عملکرد روغن لاین¬ها نیز در سه ایستگاه تحقیقاتی دیم تحت نشان داد که لاین¬های DH100 و DH20 با ميانگين رتبه 7/4 داراي بهترين رتبه بودند. بر اساس عملکرد روغن، پایین ترین میانگین رتبه (16) مربوط به لاین DH36 بود. لاین¬های منتخب به همراه شاهد سهیل در دو سال آینده می بایست در آزمايش سازگاری در چندین منطقه مورد ارزيابي قرار گرفته تا نهایتاً لاین و یا لاین¬های سازگار شناسایی شوند.
: In this research, the 19 superior pure double haploid lines (selected from last year's preliminary evaluation) in a randomized complete block design, with Soheil cultivar as a control, were evaluated in terms of seed yield, oil and other main traits under dryland conditions during the 2020-2021 crop season in three regions, including the Dryland Agricultural Research sub Institute – Sararood (Kermanshah, Iran), Dryland Agricultural Research Institute (Maragheh, Iran) and the Lorestan Agricultural and Natural Resources Research Center (Khoramabad, Iran). In this study, the results of analysis of variance in three places showed that the lines were significantly different in terms of most traits. The results of combined analysis of variance in this study showed that there is a significant difference between the research locations for all traits at a probability level of 1%. The interaction effect of genotype in location was not significant for planting days to flowering, number of pods in sub-branch, number of pods in main branch, number of seeds per pod, 1000-seed weight and yield at 1% probability level and was not significant for other traits. The results of grading the seed yield of the lines in the three rainfed research stations showed that the DH100 line with an average rank of 4.7 had the best rank, followed by the DH20 line and the control cultivar with a rank of 5.3. Also, the results of ranking the oil performance of the lines in the three rainfed research stations showed that DH100 and DH20 lines with an average rank of 4.7 had the best rank. Based on oil performance, the lowest average rating (16) was related to DH36 line. The selected double haploid lines along with Soheil (as a control cultivar) in the next two years will be evaluated in a compatibility test in several regions to finally identify the compatible line or lines.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی