رکورد قبلیرکورد بعدی

" مدلسازي و تحليل الگوي کشت محصولات زراعي و باغي در استان اصفهان "


شماره شناسایی : 18874111
شماره مدرک : ۶۱۵۹۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : نيکوئي، عليرضا
: مرداني، مصطفي
عنوان اصلي : مدلسازي و تحليل الگوي کشت محصولات زراعي و باغي در استان اصفهان
نام نخستين پديدآور : نيکوئي، عليرضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Modeling and crop pattern analysis for crops and orchads productions in Esfahan Province
وضعیت انتشار : تهران: ستاد، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳۶۱۵۹۸
: شماره طرح : 24-38-30-004-980300
: سامانه سمپات
توصیفگر : الگوی کشت
: برنامه ريزی رياضی
: الگوی چند هدفه
: بهره وری
: آب
خلاصه یا چکیده : مطالعه حاضر، به مدلسازی و تحلیل الگوی کشت محصولات زراعی و باغی استان اصفهان پرداخته شد. اين الگو مبتنی بر يک برنامه¬ريزی ساختاری از نظر جغرافيای سياسی و هيدرولوژيک در چارچوب سه رکن اصلی بهينه سازی، ملاحظات زيست محيطی و امنيت غذائی طراحی گرديد. در اين راستا، الگوي کشت مناسب مناطق برنامه‏ريزی استان که تامين کننده مصالحه ای بين اهداف بیشینه کردن بازده برنامه‏اي، کاهش اثرات تخريبي زیست‌محیطی (توليد بر اساس منابع آب قابل برنامه ريزی کشاورزی) و افزايش بهره‏وري مصرف آب در چارچوب محدوديت‌های اقتصادی، فنی و استراتژيک حاکم بر مزارع و منطقه بود، با استفاده از الگوی برنامه ريزی رياضی چند هدفه تعيين گرديد. برای تدوين اين الگو، اطلاعات مختلفی شامل تناسب اراضی، منابع آب و مصارف آب کشاورزی، قيمت و هزينه، عرضه وتقاضا، و تکنولوژی توليد محصولات کشاورزی، نياز بود. اين اطلاعات با بهره گيری از نتايج حاصل از ساير پروژه های مرتبط با طرح «بازنگري، تکميل و تدوين الگوي بهينه کشت محصولات زراعي و باغي به تفکيک شهرستانها و دهستانهاي استان اصفهان» و به منظور دستيابی به بخشی از اهداف اصلی و فرعی اين طرح بدست آمد. اطلاعات لازم در يک پروسه سيستماتيک، جمع بندی، پردازش و تلفيق گرديد. سپس در قالب يك بانک اطلاعات پايه برای مدل رياضی الگوی کشت محدوده مطالعاتی، مورد استفاده قرار گرفت. الگوی کشت حاصل از اين مدل، برای محدوده مطالعات استان که با بيش از 560 هزار هکتار وسعت اراضی قابل کشت تحت تملک بهره برداران کشاورزی می¬باشد، پيشنهاد شد. نتايج نشان می دهد درحالی که در الگوی پيشنهادی رتبه اول غلات در مجموع سهم زير کشت استان حفظ شده، ولی کاهشی در سطح مطلق اين گروه به ميزان 8 درصد مشاهده می شود. با وجود اين کاهش، مجموع توليد اين گروه بر اساس افزايش عملکرد پيش بينی شده در افق برنامه ريزی، حدود 6 درصد اضافه خواهد گرديد. از طرف ديگر، سطح زير کشت و ميزان توليد حبوبات در الگوی کشت پيشنهادی نسبت به الگوی پايه هر دو افزايش يافته است. اين در حالی است که کشت سبزی و صيفی در محيط گلخانه‌ای براساس ظرفيت‌های اعتباری و فنی اضافه و در عوض در فضای باز، کاهش می‌يابد. در گروه محصول نباتات علوفه‌ای هر چند افزایش ناچيزی در افزايش سطح کل مشاهده می شود ولی ورود علوفه کم آبر و با پتانسيل عملکرد قابل قبولی همچون سورگم علوفه ای و قصيل جو به الگو و کاهش سطح علوفه ای با نياز آبی بالا همچون يونجه منجر به افزايش 43 درصدی در توليد اين محصولات در الگوی چند هدفه شده است. افزايش محسوس سطح زیرکشت دانه های روغنی در الگوی چند هدفه نکته مهمی است که منطبق با رويکرد توسعه کشت دانه های روغنی در کشور می باشد. همچنين، کاهش محدود سطح زیرکشت گروه محصول گیاهان صنعتی- دارویی در الگوی چند هدفه مبین وجود تقاضا در امر کشت چنین محصولاتی در منطقه مورد مطالعه است. در گروه محصولات باغی، سطح باغات تا حد ممکن حفظ و در مناطقی که با آب قابل برنامه‌ريزی پايدار متناسب نباشد، با حذف باغات درجه 3 کاهش می‌يابد. افزايش سطح محصولاتی مقاوم به شرايط کم آبی و با نياز آبی کم شامل پسته، بادام، زعفران، زيتون، زرشک و گلستان (گل محمدی)، و کاهش سطح زیرکشت قابل توجهی در ساير محصولات باغی در الگوی چند هدفه، نشان از متناسب کردن سطح زير کشت اين محصولات با شرايط کم آبی شديد به منظور مديريت کنترل شده خطر و پايداری توليد محصولات چند ساله می باشد. بررسی شاخص‌های کل اعم از سطح زیرکشت، میزان مصرف آب (خالص و ناخالص)، منافع خالص و بهره وری نشان می‌دهد که بطور کلی الگوی چند هدفه می‌تواند جایگزین مناسبی برای الگوی جاری کشت محصولات کشاورزی در منطقه مورد مطالعه باشد. از موارد مهم در این خصوص می‌توان به اين اشاره کرد که با وجود کاهش حدود یک درصدی سطح زيرکشت محصولات نسبت به الگوی پايه، افزايش توليد، منافع خالص و بهره وری، از نتايج اجرای الگوی کشت پيشنهادی می باشد. لذا استفاده از نتايج آن برای تصمیم‌گیرندگان توصیه می‌شود. بنابراين، پیشنهاد شد که در آينده با تغيير در الگوی کشت بر اساس نتايج حاص از اين مطالعه، به سوی افزايش بهره‌وری استفاده از منابع آب به شدت کمياب، تغيير استراتژی داده شود. در نظر گرفتن، قوانین تشویقی و بازدارنده از سوی برنامه‌ریزان عملیاتی جهت ترویج و اجرای آن، راه گشا خواهد بود. علاوه بر اين، اتخاذ سیاست‌هایی از جمله سیاست‌های کاهش آب در دسترس (مانند نصب کنتور هوشمند و حذف چاه‌های غير مجاز) توصیه می‌گردد.
: Present study modeled and analyzed the cultivation pattern of agronomy and horticultural crops in Isfahan province. The model was designed based on a structural planning in terms of political geography and hydrologic units in the framework of three main pillars of optimization, environmental considerations and food security. In this regard, A multi-objective mathematical programming model, which provides a compromise between the objectives of maximizing gross margin, mimimizing the destructive effects of the environment (production based on programmable agricultural water resources) and increasing water use productivity subjected to the constraints of economic, technical and strategic governance of farms and regions, determined the appropriate cultivation pattern of the planning areas of province. This model needed various information including land suitability, water resources and agricultural water consumption, price and cost, supply and demand, and technology of agricultural production. This information obtained using the results of other projects related to the main project "Review, completion and development of an optimal model for the cultivation pattern of agronomy and horticultural crops by cities and rural areas of Isfahan Province" and in order to achieve some of the main and sub-objectives of this project. The necessary information was summarized, processed and integrated in a systematic process. These processed data used in the form of a basic database for the mathematical model of the cultivation pattern in the study area. This model proposed the cultivation pattern for the study area of the province, which with more than 560,000 hectares of arable land is owned by agricultural operators. The results states that while the proposed model maintains the first rank of cereals in the total share of cultivation in the province, but it shows a decrease in the absolute level of this group by 8%. Despite this decrease, the total production of this group will increase by about 6% based on the increase in yield crops on the planning horizon. On the other hand, the area under cultivation and the amount of bean production in the proposed cropping pattern have increased compared to the basic pattern. At the same time, the cultivation of vegetables and summers increases in the greenhouse environment based on credit and technical capacities, and instead, reduces in the open area. Although there is a slight increase in total surface area of forage crops group, but the entry of low-water forage with acceptable yield potential such as sorghum and barley forage into the pattern and decrease in forage cultivation area with high water requirement such as alfalfa leads to an increase 43% of the production of these products in the proposed pattern. Significant increase in the area of oilseed cultivation in the multi-objective model is an important point that is consistent with the development approach of oilseed cultivation in the country. Also, the limited reduction in the area under cultivation of industrial-medicinal plants in the multi-objective model indicates the existence of demand for the cultivation of such products in the study area. In the group of horticultural products, the level of orchards is maintained as much as possible and in areas that are not commensurate with sustainable programmable water, it is reduced by removing grade 3 orchards. Increasing the level of water-resistant crops and low water requirements, including pistachios, almonds, saffron, olives, barberry and Damask rose, and significantly reducing in the area under other horticultural products in a multi-objective pattern, shows the level of adaption with severe water shortage conditions in orther to risk management and sustainable production of perennial crops. Total indicators including cultivation area, water consumption (net and gross), net benefits and productivity shows that in general, the multi-objective model can be a good alternative to the current pattern of crop cultivation in the study area. Important points in this regard are that despite the reduction of about one percent of crop area compared to the basic pattern, the results of the proposed cultivation pattern propose increased production, net benefits, and productivity. Therefore, it was suggested a given strategy in the future by changing in the cropping patterns based on achieved results of this study to increase the efficiency of water resource use become extremely scarce. It would be helpful to take into account the rules, incentives and disincentives to promote the farmers for implement the results. In addition, adoption of policies including policies that reduce water availability (eg smart meter installation and removal of unauthorized wells) are recommended.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی