رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقايسه بهره وري آب، عملکرد و کيفيت علوفه لوبيا چشم بلبلي، ماش و گوار تحت رژيم هاي مختلف آبياري "


شماره شناسایی : 18874109
شماره مدرک : ۶۱۵۹۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : قطبي، ويدا
: مصطفي تهراني، علي
: اسدي، هرمز
: غلامي، حسين
: ميري، خالد
: آقاشاهي، عليرضا
: قنبري، علي اکبر
: ماهرخ، علي
: طاهري پور، جواد
: سرمدي، عباس
: زينعلي، داوود
: عليزاده، بهزاد
: نظاملو، هوشنگ
عنوان اصلي : مقايسه بهره وري آب، عملکرد و کيفيت علوفه لوبيا چشم بلبلي، ماش و گوار تحت رژيم هاي مختلف آبياري
نام نخستين پديدآور : قطبي، ويدا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Comparison of water productivity, forage yield and quality of cowpea, mungbean and guar under different irrigation regimes
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳۶۱۵۹۳
: شماره طرح : 34-03-0313-135-980689
: سامانه سمپات
توصیفگر : بهروری مصرف آب
: لوبیا چشم بلبلی
: ماش
: گوار
: لگوم
: بررسی اقتصادی
: تنش خشکی
خلاصه یا چکیده : تأمین علوفه در ایران از مهمترین عوامل محدود کننده در زمینه پرورش و تولیدات دامی محسوب می‌شود. شناسایی لگوم‌های علوفه‌ای یک ساله مناسب برای کشت تابستانه از نظر عملکرد علوفه و کیفیت و همچنین بهره‌و‌ری آب می‌تواند راهکاری برای تامین بخشی از علوفه مورد نیاز باشد. به منظور مقایسه بهره‌وری آب و پتانسیل تولید علوفه گیاهان لگوم برای کشت تابستانه از نظر عملکرد کمی و کیفی، آزمایشی در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر درکرج به مدت دو سال 1399- 1398 اجرا شد. سه نوع لگوم شامل لوبیا چشم بلبلی (رقم مشهد)، ماش (رقم پرتو) و گوار (رقم محلی سیستان) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. کرت‌های اصلی را سطوح مختلف آبیاری (آبیاری پس از 60، 100 و 140 میلی‌متر تبخیر از سطح تشت تبخیر) و کرت‌های فرعی هم سه گونه گیاهی (لوبیا چشم بلبلی، ماش و گوار) تشکیل دادند. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشاندهنده تفاوت معنی دار بین میانگین اکوتیپ های مورد بررسی برای صفات ارتفاع بوته ، عملکرد علوفه تر و خشک در سطح احتمال یک درصد بود. بیشترین میانگین عملکرد علوفه تر از لوبیا چشم بلبلی با 29/22 تن در هکتار و سپس ماش با 39/20 تن در هکتار بدست آمد در حالیکه برای گوار عملکرد تر 37/9 تن در هکتار بدست آمد. تفاوت معنی داری بین لوبیا چشم بلبلی و ماش از نظر عملکرد علوفه خشک مشاهده نشد (به ترتیب 03/5 و 71/4 تن در هکتار)، در حالیکه عملکرد علوفه خشک برای گوار 03/2تن در هکتار مشاهده شد. همچنین از نظر خصوصیات کیفیت علوفه تفاوت معنی‌داری در سطوح مختلف تنش و نوع گیاه مشاهده نشد. راندمان مصرف آب برای علوفه تر برای گیاه لوبیا چشم بلبلی و ماش تفاوت معنی‌داری نداشت (به ترتیب 40/3 و 15/3 کیلوگرم بر متر مکعب) و بیشترین راندمان مصرف آب برای عملکرد علوفه خشک برای لوبیا چشم بلبلی (66/0 کیلوگرم بر متر مکعب) و سپس ماش (56/0 کیلوگرم بر متر مکعب) بدست آمد. طبق نتایج اقتصادی، با مصرف کمترین آب، بیشترین بهره وری اقتصادی آب ناشی از سود ناخالص در تیمار تولید علوفه لوبیا چشم بلبلی تحت تنش آبیاری شدید 4/7964 ریال به ازای مصرف هر مترمکعب آب بدست آمد. از طرفی تحلیل جایگزینی تیمارها نشان داد، اگر سایر تیمارها جایگزین تیمار برتر ( تولید علوفه لوبیا چشم بلبلی تحت تنش آبیاری شدید) شوند، میانگین بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب آبیاری کاهش می یابد. از آنجائیکه بیشترین میانگین عملکرد علوفه برای لوبیا چشم بلبلی و ماش به دست آمد و همچنین تفاوت معنی‌داری بین عملکرد علوفه در تنش نرمال و متوسط مشاهده نشد، کشت این دو لگوم آبیاری در شرایط تنش متوسط ( آبیاری پس از 100 میلی‌متر تبخیر از تشت تبخیر) توصیه می شود. از آنجائیکه این گیاهان لگوم تابستانه طول دوره رشد کوتاه 60 تا 70 روز دارند، می‌توانند به عنوان علوفه اضطراری نیز مطرح باشند.
: One of the most important limiting factors in the field of Livestock production is forge production in Iran. Identifying annual forage legumes suitable for summer cultivation in terms of forage yield and quality as well as water productivity can be a solution to provide a part of the required forage. In order to compare of water productivity and potential of forage production of legum crops for summer cultivation in terms of quantitative and qualitative yield, an experiment was conducted in the Seed and Plant Improvement Institute (SPII), Karaj, for two years in 2019-2020. Three types of legumes including cowpea (Mashhad cultivar), mung bean (Parto cultivar) and guar (local cultivar of Sistan) were evaluated. The experiment was conducted as split plots in a randomized complete block design with three replications. The main plots consisted of different levels of irrigation (irrigation after 60, 100 and 140 mm of evaporation from the evaporation pan) and the sub plots consisted of three plant species (cowpea, mung bean and guar). The results of statistical analysis indicated significant differences among the mean of the studied ecotypes for plant height, wet and dry forage yield at the level of 1% probability. The highest mean forage yield was obtained for cowpea with 22.29 t ha-1 and then mung bean with 20.39 t ha-1, while fresh forage yield was 9.37 t ha-1 for guar. There was no significant difference between cowpea and mung bean in terms of dry forage yield (5.03 and 4.71 t ha-1respectively), while dry forage yield was observed 2.03 t ha-1 for guar. There was also no significant difference in forage quality characteristics at different levels of stress and legum type. There were no significant differences in water use efficiency for fresh forage yield between cowpea and mung bean (3.40 and 3.15 kg m-3, respectively) and the highest water use efficiency was obtained for dry forage yield of cowpea (0.66 kg m-3) and then mung bean (0.56 kg m-3). According to economic results, with the lowest water consumption, the economic efficiency of water due to gross profit in the treatment of cowpea bean production under severe irrigation stress was 7964.4 Rials per cubic meter of water and the highest. On the other hand, the replacement analysis of the treatments showed that if other treatments replace the superior treatment (production of cow pea under severe irrigation stress), the average physical and economic efficiency of irrigation water will decrease. Since the highest mean forage yield was obtained for cowpea and mung bean and also no significant difference was observed between forage yield at normal and medium stress, cultivation of these two irrigated legumes under moderate stress conditions (irrigation after 100 mm evaporation from evaporation pan) could be recommended. Since these summer legumes have a short growing period of 60 to 70 days, they can also be considered as emergency fodder crops.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی