رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي اثر كم آبياري بر ارقام و توده‌هاي محلي ماشك در تاريخ كشت‌هاي پاييزه ، انتظاري(بهمن ماه) و بهاره "


شماره شناسایی : 18874108
شماره مدرک : ۶۱۵۹۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : شاهوردي، محمد
: اردلان مهراني،
: لامعي هرواني، جواد
: خشنود عليزاده ديزج،
: چگني، عليرضا
: احمد پيرهادي ده عليخاني،
: داود اخضري،
: مراد چشمه نور،
: محمود نصرالهي،
عنوان اصلي : ارزيابي اثر كم آبياري بر ارقام و توده‌هاي محلي ماشك در تاريخ كشت‌هاي پاييزه ، انتظاري(بهمن ماه) و بهاره
نام نخستين پديدآور : شاهوردي، محمد
عنوان اصلي به زبان ديگر : The study of low irrigation effect and different dates on Vicia spp.( native population and cultivars).
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳۶۱۵۹۲
: شماره طرح : 2-59-03-94282
: سامانه سمپات
توصیفگر : کم آبیاری ،ماشک، تاریخ کاشت، ژنوتیپ و عملکرد علوفه
خلاصه یا چکیده : به منظور بررسی تغییر تاریخ کاشت از بهاره(عرف منطقه) به پاییزه جهت بهره‌مندی بیشتر از نزولات پاییز و زمستان وکاهش وابستگی به آبیاری و نیز معرفی ژنوتیپ‌های برتر چهار نوع ماشک سازگار با منطقه، این پروژه در دو سال زراعی 1397- 1396 در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد اجرا گردید. آزمایش در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با آرايش اسپلیت پلات در 3 تكرار و در سه آزمايش جداگانه تحت رژيم‌هایي بدون آبیاري، آبیاري محدود و آبیاري كامل به اجرا درآمد. کرت‌های اصلی شامل تاريخ كشت‌های پايیزه (آبان ماه)، انتظاري (بهمن ماه) و بهاره (اواخر اسفند) و کرت‌های فرعی ژنوتیپ‌هاي ماشک شامل توده‌های بومی ماشک معمولی V. sativa L.))، ماشک گل خوشه‌ای V. villosa L.))، ماشک کرکدار pannonica L.). V.) و گل زرد (.V. lutea L) بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس مرکب دو ساله نشان داد اثر سال، تاریخ کشت، ژنوتیپ و اثر متقابل تاریخ کشت×ژنوتیپ در سطح احتمال یک درصد برای کلیه صفات مورد بررسی معنی دار گردیدند. نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل تاریخ کشت× ژنوتیپ نشان داد که همه صفات مورد بررسی در تاریخ کشت پاییزه بالاتر از بهاره بودند. بالاترین عملکرد علوفه تر و خشک در وضعیت آبیاری کامل به ترتیب مربوط به تاریخ کشت آبان ماه و ماشک گل خوشه‌ای توده بومی بروجرد با 46/48 و 11/12 تن در هکتار و تاریخ کشت بهمن ماه رقم مراغه با 08/48 و 5/12 تن در هکتار و کمترین مربوط به تاریخ کشت اسفند ماه و ماشک گل زرد V. lutea L)) در کشت دیم با 63/2 و540/0 تن در هکتار مشاهده شدند. بالاترین عملکرد دانه هم مربوط به تاریخ کشت آبان ماه و ماشک معمولی توده بومی بروجرد 2 با 3545 کیلوگرم در هکتار در شرایط آبی وکمترین مقدار مربوط به تاریخ کشت اسفند ماه و ماشک گل زرد lutea L). V.) با 340 کیلوگرم در هکتار بودند. نتایج تحقیق نشان داد که برای تولید دانه انواع ماشک معمولی (V. sativa) و به منظور تولید علوفه انواع گل خوشه‌ای (V. villosa) در تاریخ کشت پاییزه برتری دارند بنابراین توصیه می‌گردند.
: In order to study of changing the planting date from spring to autumn for benefit more from autumn and winter rainfall and reduce dependence on irrigation, this project was carried out in three experiments in Borujerd agricultural research station (2017-2018. The experiment was performed as a split plot design in the form of randomized complete blocks in 3 replications with split plot arrangement and in three separate experiments under no irrigation, limited irrigation and full irrigation regimes. The main plots includes three planting dates: Nov, Feb. and Mar. (regional custom) and the sub-plots includes 10 genotypes of native populations incloding:Vicia sativa (Aleshtar , Azna , Zanjan and Boroujerd 1, 2) ,Vicia villosa( Boroujerd , zanjan & Maragheh) , V. pannonica L. and Vicia lutea L. . The results of analysis of variance showed that the year, planting date, genotype and interaction effect of genotype × planting date was significant at the level of 1% probability. The results of comparing the mean interaction of planting date × genotype showed that the highest fresh and dry forage yield was related to the planting date of Nov. and Vicia villosa( Boroujerd & Maragheh) genotype with 48. 46 and 12. 11(t/h) in non-stress conditions and the lowest was related to the planting date of Feb. and 2. 63 and 0. 540 (t/h) for dryland condition. Also, the highest and lowest grain yield in all three conditions was related to Nov. planting date and Vicia sativa (Boroujerd 2)with 3545 kg / ha in non-stress conditions and Vicia lutea L with 340 kg / ha in dryland condition. So recommended that by changing the planting date from spring to autumn, the optimal yield of seeds and forage can be achieved. It is recommended for seed production from (V. sativa) species, especially the local population of Boroujerd, and for forage production from (V. villosa) such as Maragheh cultivar, and Borujerd2 population.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی