رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي کارايي علف‌کش تيفن سولفورون- متيل( هارموني WG 75% ) درکنترل علف‌هاي هرز سويا "


شماره شناسایی : 18874107
شماره مدرک : ۶۱۵۹۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : يونس آبادي، معصومه
: شريفي زيوه، پرويز
: يونس آبادي، معصومه
: حاتمي، سپيده
: پيغام زاده، کمال
: ديده باز مغانلو، قربان
: عبيدي، ام کلثوم
: حبيبيان، ليلا
: کيانپور، علي
: يونس آبادي، فاطمه
: سامقاني، ابوالقاسم
عنوان اصلي : ارزيابي کارايي علف‌کش تيفن سولفورون- متيل( هارموني WG 75% ) درکنترل علف‌هاي هرز سويا
نام نخستين پديدآور : يونس آبادي، معصومه
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation the efficacy of thifensulfuron- methyl (Harmony WG 75%) herbicide for soybeans weed control
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۹۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳۶۱۵۹۱
: شماره طرح : 04-57-16-086-990644
: سامانه سمپات
توصیفگر : علف‌های‌هرز پهن‌برگ، کنترل علف‌هرز، لوبیا‌روغنی
خلاصه یا چکیده : به‌منظور ارزیابی کارآیی علف‌کش هارمونی (تیفن‌سولفورون، 75 درصد WG) در کنترل علف‌های هرز پهن‌برگ مزارع سویا، آزمایشی در سال زراعی 1399 در استان‌های گلستان، اردبیل و آذربایجان‌غربی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 8 تیمار و 4 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش عبارت بودند از: 1- ترفلان (تری‌فلورالین 48 درصد EC) به مقدار 5/2 لیتر در هکتار قبل از کشت، مخلوط با خاک ، 2، 3، 4 و 5 - علف‌کش هارمونی (تیفن‌سولفورون- متیل 75 درصد WG) به‌ترتیب به مقدار 15 30 ، 45 و 60 گرم در هکتار ، 6- علف‌کش پرسوئیت (ایمازاتاپیر 10 درصدSL ) به مقدار 800 سی‌سی در هکتار بعد ازکشت قبل از سبز محصول، 7- علف‌کش بازاگران (بنتازون 48 درصدSL ) 5/2 لیتر درهکتار بعد از سبز محصول در مرحله 6-4 برگی علف‌‌هرز و 8- تیمار شاهد بدون علف‌هرز (وجین دستی). بجز علف‌کش تری‌فلورالین که قبل از کشت و بصورت مخلوط با خاک و علف‌کش بنتازون که بصورت پس‌رویشی در مرحله 6-4 برگی علف‌هرز اعمال شد بقیه تیمارهای علف‌کشی بصورت پیش‌رویشی بعد از کشت و قبل از سبزشدن سویا استفاده گردید. جهت بررسی اثر تیمارها، 15 و 30 روز پس از اعمال تیمارها تراکم علف‌های هرز و 30 روز پس از اعمال تیمارها وزن خشک علف‌های‌هرز اندازه‌گیری شد. پس از اتمام يادداشت برداري‌ها، تجزیه واریانس داده‌ها با كمك نرم‌افزار SAS و مقایسه میانگین‌ها با استفاده از آزمونLSD در سطح 5 درصد انجام شد. براساس نتایج این بررسی، بیشترین درصد کاهش تراکم کل علف‌های‌هرز در استان گلستان به ترتیب درتیمارهای 60، 45 و 30 گرم در هکتار علف‌کش هارمونی مشاهده شد وکمترین درصد کاهش تراکم کل علف‌هرز در تیمار هارمونی 15 گرم در هکتار و بدنبال آن درتیمارهای ترفلان و بازاگران بدست آمد. همچنین بررسی وزن خشک کل علف‌های‌هرز نشان داد که بطور مشابه تیمارهای 60، 45 و 30 گرم در هکتار علف‌کش هارمونی بیشترین درصد کاهش در وزن خشک کل علف‌های‌هرز را سبب گردیدند و بطور معنی‌داری نسبت به سایر تیمارها از این نظر برتری داشتند. در استان گلستان بیشترین عملکرد در تیمار 45 گرم در هکتار علف‌کش هارمونی بدست آمد که با تیمار وجین و تیمار60 گرم در هکتار علف‌کش هارمونی از نظر آماری اختلاف معنی‌دار نداشت. همچنین بررسی نتایج استان اردبیل نشان داد که کلیه تیمارها سبب افزایش 31 تا 40 درصد عملکرد نسبت به شاهد گردیدندکه بیشترین افزایش در تیمارهای 60 و 40 گرم در هکتار هارمونی و کمترین افزایش در تیمار ترفلان (18درصد) مشاهده شد. تیمارهای 60 گرم در هکتار علف‌کش هارمونی بیشترین تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف را دارا بودند. در استان آذربایجان غربی در مورد تیمارهای علف‌کش هارمونی 45 و 60 گرم در هکتار بیشترین درصد کاهش تراکم علف‌هرز گاوپنبه، خردل‌وحشی، تاج‌خروس‌وحشی و سلمک را نسبت به شاهد سبب گردیدند و بین این دوتیماراز نظرآماری اختلاف معنی‌دار وجود نداشت. همچنین علف‌های‌هرز توق و قوزک توسط علف‌کش بنتازون نسبت به سایر علف‌کش‌ها بطورموفق‌تری کنترل شدند. تراکم کل علف‌های‌هرز نیز تحت تاثیر دو تیمار 45 و 60 گرم در هکتار علف‌کش هارمونی بیشتر از سایر علف‌کش‌ها کاهش یافت. بیشترین عملکرد دانه نیز در تیمار 45 و 60 گرم در هکتار علف‌کش هارمونی بدست آمد. در استان‌های اردبیل و آذربایجان‌غربی ارزیابی چشمی صورت گرفته در اواسط فصل رشد گویای فقدان اثرات گیاه‌سوزی علف‌کش‌ هارمونی بر روی گیاه‌زراعی سویا بود. در استان گلستان تیمار 60 گرم در هکتار علف‌کش هارمونی بین 10-5 درصد گیاهسوزی بصورت کلروز بر روی سویا ایجاد کرد که پس از گذشت حدود دو هفته کاملاً برطرف گردید. بر اساس نتایج این پژوهش کاربرد پیش‌رویشی علف‌کش هارمونی به 45 گرم در هکتار برای کنترل علف‌های‌هرز پهن‌برگ مزارع سویا قابل توصیه است.
: In order to evaluate the thifensulfuron-methyl (Harmony 75%WG) herbicide effectiveness on broad-leaved weeds in soybean fields, an experiment was conducted as Randomized Compelet Block Design (RCBD) with three replications in three locations (Golestan, Ardabil and West Azarbaijan provinces). The treatments were 1.Tereflan(triflutalin 2.5 l/ha as pre plant), 2,3,4 and 5.Harmony (thifensulfuron-methyl) (15, 30, 45 and 60 gr/ha) as pre-emergence, 6.Persuit (imazethapyr) 800 ml/ha as pre-emergence, 7.Bazagran (bentazon) 1.5 lit/ha as post-emergence at 4-6 leaved stage and 8.weed free treatment as a control. Weed density was measured at 15 and 30 Days after treatment and weed dry weight was measured at 30 Days after treatment. Data were analysed with SAS 9.2 and means comparision was done by LSD at 5% probability. Based on the results of Golestan province experiment, after hand weeding treatment, the highest reduction percentage in weed density was observed in 30, 45 and 60 gr/ha of thifensulfuron methyl and the least reduction was observed in thifensulfuron methyl 15 gr/ha followed by trifluralin and bentazon respectively. Similarly, after hand weeding treatment, 30, 45 and 60 gr/ha of thifensulfuron-methyl caused the highest reduction in weed dry weight, and showed superiority than the other treatments in this case. The highest seed yield was obtained by thifensulfuron-methyl 45 gr/ha at par with hand weeding and thifensulfuron- methyl 60 gr/ha treatments. The results of Ardabil province showed that all of the treatments increased yield 31-40 % than control treatment. The highest increase was observed in 45 and 60 gr/ha of thifensulfuron-methyl and the least (18% increase) was observed in trifluralin. The highest pod/ plant and seed/pod were obtained by 60 gr/ha of thifensulfuron-methyl. The most reduction percentage than control treatment was observed in 45 and 60 gr/ha of thifensulfuron-methyl in case of Abutilon theophrasti, Sinapis arvensis, Amaranthus retroflexus, and chenopodium album weeds density in West Azarbaijan province. There was no significant difference between these two treatments in this case. However Xanthium struamarium was controlled by bentazon herbicide better than the other treatments. Total weed density was decreased by 45 and 60 gr/ha of thifensulfuron-methyl more than the other treatments. The most seed yeild was obtained by these treatments too. Visual observation performed in the middle of the growing season showed the lack of herbicide-burning effects of thifensulfuron-methyl on soybean crop in Ardabil and West Azarbaijan, but in Golestan province, 5-10 % phytotoxicity caused by 60 gr/ha of thifensulfuron-methyl that elliminate after about 2 weeks. Based on the results of this experiment, application of 45 gr/ha of thifensulfuron-methyl can br recommended for broad leaved weed control in sobean crop.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی