رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي اثر كم آبياري برعملکرد علوفه ارقام اميد بخش و توده‌هاي محلي خلر در تاريخ كشت‌هاي مختلف "


شماره شناسایی : 18874106
شماره مدرک : ۶۱۵۹۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : شاهوردي، محمد
: شعباني، اکبر
: محيسني، عبدالامير
: نصرالهي، محمود
: چگني، عليرضا
: آسترکي، حسين
: الحاقي، منوچهر
: نظامي، مسعود
عنوان اصلي : ارزيابي اثر كم آبياري برعملکرد علوفه ارقام اميد بخش و توده‌هاي محلي خلر در تاريخ كشت‌هاي مختلف
نام نخستين پديدآور : شاهوردي، محمد
عنوان اصلي به زبان ديگر : The study of low irrigation effect and different dates on local landraces and promising cultivars of Vetch.
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳۶۱۵۹۰
: شماره طرح : 2-59-03-189-961065
: سامانه سمپات
توصیفگر : کم آبیاری ،خلر، تاریخ کاشت، ژنوتیپ و عملکرد علوفه
خلاصه یا چکیده : به منظور بررسی تغییر تاریخ کاشت از بهاره به پاییزه جهت بهره‌مندی بیشتر ازآب سبز (نزولات پاییزه و زمستانه) وکاهش وابستگی به آبیاری این پروژه در سه وضعیت جداگانه رژیم‌های آبیاری دردو سال زراعی 1396و1398 در مزرعه تحقیقاتی پردیس آموزش وتحقیقات کشاورزی بروجرد اجرا شد. آزمایش بصورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک‏های کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. در این آزمایش فاکتورهای اصلی شامل سه تاریخ کاشت پاییزه، بهمن (انتظاری) و اسفند (عرف منطقه) و فاکتورهای فرعی نیز شامل 13 ژنوتیپ خلر به نامهای توده‌های بومی استان (نورآباد، بروجرد1، 2و3، خرم‌آباد، دورود و الشتر)، توده بومی زنجان، و 5 لاین امیدبخش SL1، 10- SL2، 11- SL3، 12- SL4 و 13- SL5 بودند. نتایج حاصل از تجزیه مرکب دو ساله نشان داد اثر سال، تاریخ کشت، ژنوتیپ و اثر متقابل تاریخ کشت×ژنوتیپ در سطح احتمال یک درصد برای کلیه صفات مورد بررسی معنی¬دار گردیدند.غالب شاخص های اندازه گیری شده در سال دوم بیشتر از سال اول بودند. نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل تاریخ کشت× ژنوتیپ نشان داد که بیشترین عملکرد علوفه تر در هرسه وضعیت مربوط به تاریخ کشت آبان ماه بودند.از بین ژنوتیپ ها لاین SL5 با 80/43 تن در هکتار در شرایط بدون تنش، 93/27 تن در هکتار برای وضعیت کم آبیاری ولاین SL3، توده نورآباد ولاین SL5 بترتیب با 6/16، 53/16 و 47/16 تن در هکتار در شرایط دیم بیشترین عملکرد علوفه تر را داشتند. همین نتایج برای عملکرد علوفه خشک نیز بدست آمد.همچنین بیشترین عملکرد دانه در هرسه وضعیت مربوط به تاریخ کشت آبان ماه و لاین SL5 با 5/3962 کیلوگرم در هکتار در شرایط بدون تنش، 64/2841 کیلوگرم در هکتار برای وضعیت کم آبیاری ولاینها ی SL1و SL5 بترتیب با 03/2145 و 79/1967 کیلوگرم در هکتار در شرایط دیم بودند.بنابرین برای توسعه این کشت جهت تولید دانه و علوفه تاریخ کشت آبان ماه و استفاده از لاین‌ها بویژه SL5 و در مرتبه بعدی SL3 و SL1 و در بین توده ها هم توده نورآباد برای تولید دانه در شرایط دیم و توده های بروجرد1 و نورآباد برای تولید علوفه برای شرایط کم آبیاری و دیم توصیه می‌گردند.
: In order to study of changing the planting date from spring to autumn for benefit more from autumn and winter rainfall and reduce dependence on irrigation, this project was carried out in three experiments in Borujerd agricultural research station (2017-2019. The experiment was performed as a split plot design in the form of randomized complete blocks in 3 replications with split plot arrangement and in three separate experiments under no irrigation, limited irrigation and full irrigation regimes. The main plots includes three planting dates: Nov, Feb. and Mar. The sub-plots includes 13 genotypes of native populations (NorAbad, Zanjan, Borujerd1, 2and3, KhoramAbad, Dorud and Aleshtar) and lines (SL1,SL2 ,SL3 and SL4). The results of analysis of variance showed that the planting date, genotype and interaction effect of genotype × planting date was significant at the level of 1% probability.The results of comparing the mean interaction of planting date × genotype showed that the highest fresh forage yield in all three conditions was related to the planting date of Nov. and SL5 line with 43.80(t/h) in non-stress conditions, 27.93 (t/h) for low irrigation condition. SL3, Noorabad and SL5 were with 16.6, 16.53 and 16.47 (t/h) in rainfed conditions, respectively. The same results were obtained for dry forage yield.Also, the highest grain yield in all three conditions was related to Nov. planting date and SL5 line with 3962.5 kg / ha in non-stress conditions, 2841.64 kg / ha for low irrigation , SL1 and SL5 lines with 2145.03 and 1967.79 kg/ha in rainfed conditions respectively. Therefore, for seed and forage production, the planting date of Nov. is superior to the planting date of Mar.( the customary planting date) of the region, so it is recommended. The use of lines, especially SL5, and in the next SL3 and SL1, and among the population, Noorabad is recommended for seed production in rainfed conditions, and Boroujerd 1 and Noorabad are recommended for forage production for low irrigation and rainfed conditions
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی