رکورد قبلیرکورد بعدی

" مديريت تلفيقي بيماري¬هاي باکتريايي سيب¬زميني جهت کاهش خسارت کمي و کيفي محصول و افزايش بهره¬وري مصرف آب "


شماره شناسایی : 18874104
شماره مدرک : ۶۱۵۸۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : باقري، عزيز
: سلگي، موسي
: بهراملو، رضا
: زمان ميرآبادي، اميرحسن
: مرادي، عبدالرضا
: سليمي، عليرضا
عنوان اصلي : مديريت تلفيقي بيماري¬هاي باکتريايي سيب¬زميني جهت کاهش خسارت کمي و کيفي محصول و افزايش بهره¬وري مصرف آب
نام نخستين پديدآور : باقري، عزيز
عنوان اصلي به زبان ديگر : Integrated management potato bacterial diseases to reduce quantitative and qualitative damage to crops and optimal water efficiency
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۸۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳۶۱۵۸۸
: شماره طرح : 124-63-16-125-98029-981173
: سامانه سمپات
توصیفگر : آبیاری
: سیب زمینی
: بیماری
: متاآنالیز
: مدیریت
خلاصه یا چکیده : سيب¬زميني به تعداد زيادي از بيماري هاي باكتريايي، ‌قارچي، ويروسي و مايكوپلاسمايي حساس است اين بيماري ها به شدت كميت، كيفيت و انبارپذيري غده¬هاي سيب¬زميني را كاهش مي¬دهند. بیماری پوسيدگي حلقوي( Ring Rot)، پژمردگي باكتريايي(Bacterial Wilt) ، پوسيدگي نرم( (Soft Rot، ساق سياه (Black leg) و اسكب باكتريايي ((Common scab از مهمترين بيماري¬هاي باكتريايي سيب¬زمينی می باشند. به منظور بررسی تاثیر راهکارهای مختلف در پیشگیری و کنترل بیماری های باکتریایی سیب¬زمینی و بالا بردن بهره¬وری مصرف آب آبیاری در سیب¬زمینی، بر مبنای نتایج و توصیه پژوهش های متعدد انجام شده، از منابع معتبر علمی در دوره زمانی 22 ساله از ابتدای سال 2000 تا 2021 میلادی و از ابتدای 1379 تا پایان 1400 خورشیدی از بانک¬های اطلاعات خارجی همانند WOS(Web Of Science) و یک بانک اطلاعاتی داخلی همانند SID جستجو شدند. کلمه کلیدی جستجو شاملManagement، Water productivity، irrigation requirement وbacterial diseasese Potato،soft rot ، black leg، bacterial wilt و common scab بود. در مورد بیماری پژمردگی باکتریایی سیب¬زمینی تعداد 32 مقاله، بیماری ساق سیاه و پوسیدگی نرم 34 مقاله و بیماری اسکب باکتریایی 34 مقاله جستجو و مطالعه شدند. در مورد هرکدام از این بیماری¬ها در مقالات متعدد راهکارهای مدیریتی بحث شده¬است که برخی از آن راهکارها تاثیر کلیدی و بیشتری در کنترل بیماری و برخی راهکارها تاثیر کمتری دارند. با استفاده از روش متاآنالیز تاثیر این راهکارها تعیین شد. در کنترل بیماری پژمردگی باکتریایی سیب¬زمینی استفاده از بذر عاری از آلودگی برای کاشت، بیش از 85 درصد بیماری را کنترل می¬کند. در بیماری اسکب باکتریایی آغشته سازی غده های کاشت با آنتاگونیست و یا استفاده از سم اکسی کلرور مس تا 74 درصد بیماری را کنترل می¬کند و در بیماری پوسیدگی نرم و ساق سیاه، کاشت بذر عاری از آلودگی موجب کاهش بیماری به اندازه 59 درصد نسبت به شاهد گردیده¬است. استفاده از عوامل كنترل بيولوژيك موجب كاهش بيماري به اندازه 48 درصد نسبت به شاهد و كاشت ارقام مقاوم يا متحمل به بيماري، موجب كاهش بيماري به اندازه 29 درصد نسبت به ارقام حساس شده است .
: Potato are susceptible to a number of bacterial, virus, fungal and mycoplasma diseases. These diseases severely reduce the quantity, quality and storage capacity of potato tubers. Ring rot, bacterial wilt, soft rot, black leg and common scab are the most important bacterial diseases of potatoes. In order to investigate the effect of different strategies in the prevention and control of bacterial diseases of potatoes and increase the efficiency of irrigation water consumption in potatoes, based on the results and recommendations of numerous studies, from reliable scientific sources over a period of 22 years from the beginning. From 2000 to 2021 , or from the beginning of 1379 to the end of 1400 , an external database such as WOS (Web Of Science) and an internal database such as SID were searched. Keyword search included Management, Water productivity, irrigation requirement and bacterial disease Potato, soft rot, black leg, bacterial wilt and common scab. 32 articles were studied on bacterial wilt of potato, 34 articles on black leg and soft rot and 34 articles on bacterial scab. Each of these diseases has been discussed in numerous articles on management strategies, some of which are key and more effective in controlling the disease and some strategies less effective. The effect of these strategies was determined using meta-analysis. In controlling bacterial wilt of potato, the use of contaminated seeds for planting controls more than 85% of the disease. In bacterial scabies, implantation of implanted tubers with antagonist or the use of copper oxychloride toxin controls up to 74% of the disease. The use of biological control agents reduced the disease by 48% compared to the control and planting resistant or tolerant cultivars reduced the disease by 29% compared to susceptible cultivars.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی