رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي و مقايسه عملکرد ارقام جديد گندم نان در شهرستان ارزوييه استان کرمان "


شماره شناسایی : 18874102
شماره مدرک : ۶۱۵۸۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : جواهري، محمدعلي
: انجم شعاع، احمد
: نجفي نژاد، حميد
: راوري، سيدذبيح الله
: آهنگري، فريدون
: دهقان، محمد
عنوان اصلي : بررسي و مقايسه عملکرد ارقام جديد گندم نان در شهرستان ارزوييه استان کرمان
نام نخستين پديدآور : جواهري، محمدعلي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation and yield comparison of new wheat bread varieties in Orzooiyeh of Kerman province
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳۶۱۵۸۶
: شماره طرح : 24-54-03-005-980030
: سامانه سمپات
توصیفگر : گندم
: ارقام جدید
: عملکرد
: ارزوییه
خلاصه یا چکیده : ارقام چمران، چمران2 و سیروان ارقام غالب کاشت گندم نان در مناطق گرم استان کرمان می باشند. با توجه به قدیمی بودن و کاهش خلوص ارقام رایج، کشاورزان از عملکرد این ارقام راضی نیستند. لذا چنانچه در آزمایشات ارقام جدید که نسبت به ارقام قدیم افزايش توليد داشته باشند بایستی جايگزين ارقام مرسوم گردند. در این آزمایش عملکرد کمی 12 رقم گندم نان شامل رقم چمران به‌عنوان شاهد و ارقام شوش، پارسی، سیوند، سیروان، چمران2، افلاک، مهرگان، خلیل، سارنگ، تیرگان و طلایی در منطقه گرم ارزوییه استان کرمان در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار ارزیابی گردیدند. در این پژوهش هر رقم در شش خط شش متری و بافاصله خطوط 20 سانتی‌متر با دست کشت شدند. بنابراین مساحت هر کرت آزمایش 2/7 مترمربع بوده و بین هر تکرار نیز یک متر حاشیه در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد رقم سارنگ با عملکرد 33/7191 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین و رقم چمران با عملکرد 50/6376 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را به خود اختصاص دادند. رقم سارنگ با وزن هزار دانه 6/46 گرم بیشترین و رقم شوش با میانگین وزن هزار دانه 1/35 کمترین وزن هزار دانه را داشته‌اند. از طرفی ارقام مهرگان، سیروان و تیرگان با 16/10، 06/10 و 10 سانتیمتر بیشترین طول سنبله و رقم چمران2 با میانگین 64/7 سانتیمتر کمترین طول سنبله در بین ارقام مورد آزمایش داشتند. رقم چمران نیز با 16/104 سانتیمتر بیشترین ارتفاع بوته و ارقام چمران2 و افلاک با 33/94 و 16/94 سانتیمتر کمترین ارتفاع بوته را داشته‌اند. براساس نتایج این تحقیق توصیه می‌گردد در مناطق گرم استان کرمان، با توجه به امکانات موجود ارقام نان سارنگ، شوش، خلیل و تیرگان به ترتیب جایگزین ارقام قدیمی و مرسوم گردند.
: Chamran, Chamran 2 and Sirvan varieties are the dominant varieties of bread wheat in warm regions of Kerman province. Due to the obsolescence and lack of purity of common varieties, farmers are not satisfied with the performance of these varieties. Therefore, if in the experiments of new varieties that have an increase in production compared to the old varieties, they should replace the conventional varieties. In this experiment, the quantitative yield of 12 bread wheat varieties including Chamran cultivar as control and varieties of Shoosh, Parsi, Sivand, Sirvan, Chamran 2, Aflak, Mehregan, Khalil, Sarang, Tirgan and Talaei in hot zone Orzooiyeh region of Kerman province in a randomized complete block design with Three replications were evaluated. In this study, each cultivar was planted by hand in six lines of six meters with a distance of 20 cm. Therefore, the area of each experimental plot was 7.2 square meters and a margin of one meter was considered between each replication. The results showed that Sarang variety with a yield of 7191.33 kg / ha had the highest and Chamran variety with a yield of 6376.50 kg / ha had the lowest grain yield. Sarang variety with a weight of one thousand seeds had the highest 46.6 g and Shoosh variety with an average weight of one thousand seeds had the lowest weight of 35.1 thousand seeds. On the other hand, Mehregan, Sirvan and Tirgan varieties with 10.16, 10.06 and 10 cm had the highest spike length and Chamran 2 variety with an average of 7.64 cm had the lowest spike length among the tested varieties. Chamran variety with 104.16 cm had the highest plant height and Chamran 2 and Aflak varieties with 94.33 and 94.16 cm had the lowest plant height. Based on the results of this study, it is recommended that in the warm regions of Kerman province, according to the available facilities, Nan Sarang, Shoosh, Khalil and Tirgan varieties should replace the old and conventional cultivars, respectively.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی