رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي اثر حشره‌کش جديد آکتاميا (تيومتوکسام 24% اس سي) بر سپردار قهوه‌اي مرکبات (Chrysomphalus dictyospermi. Morgan) و کفشدوزک شکارگر دو لکه‌اي (Chilocorus bipustulatus L.) "


شماره شناسایی : 18874101
شماره مدرک : ۶۱۵۸۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : ملک زاده، محمدرضا
: رفيعي، بهاره
: شريفي، محبوبه
: قادري، کورش
: عباسي مژدهي، محمدرضا
: شيخي گرجان، عزيز
: عطاران، محمدرضا
: ابراهيمي، نجمه
: عابدي قشلاقي، ابراهيم
عنوان اصلي : بررسي اثر حشره‌کش جديد آکتاميا (تيومتوکسام 24% اس سي) بر سپردار قهوه‌اي مرکبات (Chrysomphalus dictyospermi. Morgan) و کفشدوزک شکارگر دو لکه‌اي (Chilocorus bipustulatus L.)
نام نخستين پديدآور : ملک زاده، محمدرضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : The effect of new insecticide Actamia (Thiamethoxam) 24% SC on the Chrysomphalus dictyospermi (Morgan) and the Chilocorus bipustulatus L.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳۶۱۵۸۴
: شماره طرح : 04-16-16-042-000443
: سامانه سمپات
توصیفگر : Chilocorus bipustulatus
: Chrysomphalous dictyospermi
: آکتامیا
خلاصه یا چکیده : سپردار قهوه‌اي (شپشک قهوه‌اي) Chrysomphalous dictyospermi Morgan (Hemip.: Diaspididae) يکي از مهمترين آفات مرکبات می¬باشد. سپردار مزبور به علت وجود شرايط مساعد جوي، به عنوان يکي از مهم‌ترين معضلات مناطق مرکبات‌خيز استان‌های گلستان و گیلان مي‌باشد. در این بررسي ميزان تاثير دزهاي مختلف حشره‌کش آکتامیا (تیومتوکسام) به ميزان‌های 5/0، 75/0و 1 در هزار با حشره‌کش‌های اسپيروتترامات (مونتو) به ميزان 1 در هزار و کلرپيريفوس (کلروپیریفوس) به ميزان 2 در هزار به همراه شاهد (بدون سمپاشی) مورد آزمايش و مقايسه قرار گرفت. آزمايش در قالب طرح کامل تصادفي با 6 تيمار و در چهار تکرار در باغات مرکبات استان‌های گلستان و گیلان به اجرا در آمد. از هر درخت قبل از سمپاشي و سپس به ترتيب 1، 3، 7 و 14 روز بعد از سمپاشي تعداد 30 برگ و همچنين 14 روز بعد از سمپاشي تعداد 30 ميوه بطور تصادفي از تمام قسمت‌ها، جدا و مراحل مختلف رشدي زنده سپردار قهوه‌اي مرکبات و همچنين مراحل مختلف زيستي کفشدوزک دولکه‌اي، شمارش و بررسي شد. در اين بررسي ميزان تاثير حشره‌کش‌ها، پس از محاسبه درصد كارايي به روش هندرسون و تيلتون، مقايسه ميانگين تيمارها به روش آزمون دانکن صورت گرفت. نتایج نشان داد که در هر دو استان بیشترین کارایی مربوط به حشره¬کش آکتامیا (نزدیک به 90 درصد) واسپیروتترامات (بیش از 75 درصد) با دز یک در هزار پس از 14 روز می¬باشد. بنابراین حشره¬کش آکتامیا می‌تواند جایگزین مناسبی برای حشره¬کش پرمصرف کلروپیریفوس باشد. بیشترین اثرات منفی روی کفشدوزک دو لکه¬ای Chilocorus bipustulatus به عنوان غالب‌ترین دشمن طبیعی این آفت در منطقه مربوط به حشره¬کش مونتو می¬باشد.
: Crysomphalous dictyospermi is one of the most important pests of citrus. Due to the favorable weather conditions in the north, the coccid has contaminated the entire region for a short time and today is one of the most important problems of citrus-rich areas in the north. In this study, the effect of different doses of insecticide Actamia (Thiometoxam) at the concentration of 0.5, 0.75 and 1 per thousand with the insecticides Spirotetramate (Monto) at the concentration of 1 per thousand and the insecticide Chlorpyrifos (Dorsban) at the concentration of 2 per thousand It was tested and compared with the control without spraying. The experiment was conducted in a randomized complete block design with 6 treatments and four replications in citrus orchards of Golestan and Guilan provinces. In each experimental treatment, 30 leaves were randomly separated from all parts of the tree and different stages of Crysomphalous dictyospermi were counted one day before spraying and then counted and recorded 1, 3, 7 and 14 days after spraying, respectively . In this study, the effect of insecticides, after calculating the percentage of efficacy by Henderson and Tilton methods, the mean of treatments were compared by Duncan test. The results showed that in both provinces, the highest efficacy was related to the insecticides Actamia and spirotramate with a dconcenteration f one per thousand after 14 days. Therefore, these two insecticides can be a good alternative to the high-consumption insecticide Chlorpyrifos.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی