رکورد قبلیرکورد بعدی

" معرفي بهترين زمان کشت کنجد جهت مديريت کنترل بيماري گل سبز در استان يزد "


شماره شناسایی : 18874100
شماره مدرک : ۶۱۵۸۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : اسمعيل زاده حسيني، سيدعليرضا
: حيدري، رضا
: جعفري ندوشن، علي
: کريميان، سعيد
عنوان اصلي : معرفي بهترين زمان کشت کنجد جهت مديريت کنترل بيماري گل سبز در استان يزد
نام نخستين پديدآور : اسمعيل زاده حسيني، سيدعليرضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Introducing the best time for sesame cultivation to manage the sesame phyllody disease control in Yazd province
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترويج كشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۸۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳۶۱۵۸۳
: شماره طرح : 3-64-0153-003-990490
: سامانه سمپات
توصیفگر : فیتوپلاسما
: کنترل
: عملکرد و اجزای عملکرد
خلاصه یا چکیده : زراعت کنجد در استان يزد به دليل كاشت به صورت محصول بينابيني و توسعه‌ي صنايع وابسته به آن در استان یزد از اهميت زيادي برخوردار است. از جمله‌ي عوامل محدودکننده کميت و کيفيت توليد اين محصول، بيماري گل سبز كنجد مي‌باشد که آلودگي کامل مزارع در پاره اي از مناطق مختلف استان مشاهده شده است. به استناد نتايج پروژه‌ي تحقيقاتي خاتمه يافته به شماره ي 88074-16-64-2 و مقالات انتشار يافته حاصل از آن پروژه، تاخير در تاريخ کاشت در مقايسه با ساير روش‌هاي کنترل بيماري، عملي و قابل اجرا و اثر بسيار خوبي در کنترل بيماري داشته است. بر اين اساس نتايج اين پروژه در قالب طرح تحقيقي ترويجي براي حصول عملکرد کمي و کيفي بالاتر توسط زارعين به اجرا درآمد. طي هماهنگي به عمل آمده با مديريت هماهنگي ترويج کشاورزي استان در شهرستان خاتم که مهمترين منطقه‌ي توليد كنجد در استان مي‌باشد و بيماري از گسترش و ميزان خسارت بالايي برخوردار بود، در دو تاريخ 25 خرداد (تاريخ عرف) و 15 تيرماه (تاريخ توصيه شده) اقدام به کاشت کنجد دشتستان در مزرعه تحقيقي ترويجي به صورت خطي به فاصله ي خطوط 50 سانتيمتر گردید. بذر ها با دست و در عمق 2-3 سانتيمتري کاشته شد و آبياري بر اساس دور هفت روز انجام گردید. عمل تنک کردن پس از سبز شدن بذرها و به صورت دستي انجام و علف‌هاي هرز به صورت دستي وجين شد. در زمان برداشت محصول ميزان آلودگي و عملکرد محصول توسط کشاورزان و مروجان اندازه‌گیری و نسبت به توجيه آنها براي موثر بودن تاخير در تارخ کاشت در کنترل بيماري اهتمام شد. بر این اساس در تاریخ کاشت 25 خرداد، 25/31 درصد آلودگی بیشتری از تاریخ کاشت دوم (15 تیرماه) داشت و عملکرد بذر تا 30 درصد کمتر بود. نشریه ترویجی " بیماری گل‌سبز کنجد و روش‌های مدیریت آن " در این زمینه تهیه و نسبت به فیلم‌برداری از زمین مورد کاشت و به تصویر کشیدن موفقیت روش ترویجی و همچنین انتقال یافته های ترویجی در قالب شبکه آموزش استان یزد vc.areeo.ac.ir/ch/yazdch) ) نیز انجام شد.
: Sesame cultivation have great importance due to planting as an intermediate crop and the development of related industries in Yazd province. One of the limiting factors of quantity and quality of sesame production is sesame phyllody disease which whole infection of sesame farms has been observed in some different regions of Yazd province. According to the results of the final research project No. 2-64-16-88074 and the published articles obtained from that project, the delay in the planting date, in comparison with other methods of disease control, is practical and applicable and has a very good effect on disease control. Based on this, the results of this project were implemented in the form of a research extension project to achieve higher quantitative and qualitative performance by farmers. During the coordination with the Agricultural Extension Coordination Management of Yazd province, in Khatam city which is the most important sesame production area in the province and the disease had a high prevalence and damage rate, on 15 June (customary date) and 5 July (recommended date) Dashtestan sesame was planted linearly in extension research farms at a distance of 50 cm. The seeds were sown by hand at a depth of 2-3 cm and irrigation was done based on a seven-day cycle. Thinning was done manually after germination of seeds and weeds were weeded manually. At the time of harvest, disease incidence and crop yields were measured by farmers and promoters, and efforts were made to justify their effectiveness in delaying the planting date in disease control. Accordingly, on the 15th of June, 31.25% was more infected than the second planting date and the seed yield was up to 30% lower. The extension publication named as "Sesame phyllody disease and its management methods" was prepared in this field, a film of the farm was prepared and transferring the extension findings via Yazd Education Network (vc. areeo.ac.ir/ch/yazdch) was also performed.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی