رکورد قبلیرکورد بعدی

" توسعه تنوع ژنتيکي از طريق دورگ گيري و بررسي نتاج نسل F1 در گندم دوروم "


شماره شناسایی : 18874097
شماره مدرک : ۶۱۵۸۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : محمدي، رضا
: روستائي، مظفر
: محمدي، رضا
: محمدفام، مهناز
: رستمي، آرش
: خالويي، بهزاد
: حبيبي، رضا
: رمضان قمبري، مسعود
: حبيبي، غلامرضا
عنوان اصلي : توسعه تنوع ژنتيکي از طريق دورگ گيري و بررسي نتاج نسل F1 در گندم دوروم
نام نخستين پديدآور : محمدي، رضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Development of genetic variation through hybridization and evaluation of F1 progenies in durum wheat
وضعیت انتشار : مراغه: موسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳۶۱۵۸۰
: شماره طرح : 0-15-15-092-991329
: سامانه سمپات
توصیفگر : تنوع ژنتیکی
: گندم دوروم
: دورگ گیری
خلاصه یا چکیده : يكي از راه‌هاي افزايش تنوع ژنتيكي ایجاد دورگ‌گيري بين ارقام و لاین‌های برتر به منظور تجمیع صفات مطلوب در ارقام زراعی می¬باشد. در اين تحقیق مواد ژنتيكي مورد نياز جهت دورگ گیری از خزانه های داخلي آزمايشات گندم دوروم در ايستگاه سرارود با هدف ايجاد تنوع ژنتيكي و بهبود عملكرد ارقام زراعي موجود انتخاب شدند. در سال زراعي 1400-1399 از تلاقی 101 لاین و رقم در برنامه دورگ‌گيري، تعداد 208 دورگ F1 گندم دوروم در ایستگاه سرارود توليد شد. توده های F1 بدست آمده سپس در ایستگاه مراغه در مزرعه مورد ارزیابی و بر اساس خصوصیات فنوتیپی مورد بررسی، تعداد 204 توده دورگ F1 انتخاب و بصورت بالك برداشت و جهت بررسی بیشتر در نسل‌های بعدی به ایستگاه سرارود منتقل شدند.
: Hybridization is the most efficient method for increasing genetic diversity in crop species and pyramiding of desirable traits in crop cultivars. The main objective of this project was to increase genetic diversity in durum wheat gene pool. In this regards, through crossing blocks in Sararood station, 208 F1 durum wheat crosses were made by crossing between 99 superior lines and two check cultivars, Saji and Zahab in 2020-21 cropping season. Then for shortening breeding duration (shuttle breeding), the F1 crosses were evaluated in Maragheh station, and 204 populations were selected using the bulk method and transferred to Sararood station for further evaluations in the next generation.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی