رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي سهم منابع توليد کننده رسوب ناشي از فرسايش هاي ورقه اي، شياري، خندقي و آبراهه اي با استفاده از روش انگشت نگاري رسوب در حوزه آبخيز ني ريز استان فارس "


شماره شناسایی : 18873986
شماره مدرک : ۶۱۵۶۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : سليمان پور، سيد مسعود
: غلامي، حميد
: رحمتي، اميد
: شادفر، صمد
عنوان اصلي : بررسي سهم منابع توليد کننده رسوب ناشي از فرسايش هاي ورقه اي، شياري، خندقي و آبراهه اي با استفاده از روش انگشت نگاري رسوب در حوزه آبخيز ني ريز استان فارس
نام نخستين پديدآور : سليمان پور، سيدمسعود
عنوان اصلي به زبان ديگر : Contribution of sheet, rill, gully and stream bank erosions in sediment production using fingerprinting method in Neyriz watershed, Fars province
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشكده حفاظت خاك و آبخيزداري، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶۶۱۵۶۱
: شماره طرح : 2-50-29-008-990229
: سامانه سمپات
توصیفگر : انگشت نگاری
: رسوب
: شبیه سازی
: فرسایش
: مونت کارلو
: نی ریز
خلاصه یا چکیده : به¬منظور کنترل فرسایش¬های ورقه¬ای، شیاری، خندقی و آبراهه¬ای و کاهش رسوب تولیدی ناشی از آن¬ها در خروجی حوزه¬های آبخیز، لازم است نسبت به شناسایی سهم منابع تولیدکننده¬ی رسوب آن¬ها اقدام کرد تا اقدامات حفاظتی با موفقیت بیشتری انجام شود. یکی از متداول¬ترین روش‌هایی که در سال‌های اخیر، به¬منظور تعیین سهم منابع مختلف رسوب مورد استفاده قرار گرفته است، روش انگشت‌نگاری رسوب می¬باشد. با توجه به این¬که هدف از این پژوهش، بررسی سهم منابع تولید کننده-ی رسوب ناشی از فرسایش¬های ورقه¬ای، شیاری، خندقی و آبراهه¬ای با استفاده از این روش در حوزه¬ی آبخیز نی¬ریز واقع در شرق استان فارس، به کمک نمونه¬برداری از رسوب نهشته شده در بستر بود؛ از هر نوع از رسوبات فرسایش¬های ورقه¬ای، شیاری، خندقی، آبراهه¬ای، آبراهه¬ی اصلی درون حوضه و منطقه¬ی خروجی حوزه¬ی آبخیز، 10 نمونه (جمعاً 60 نمونه) برداشت شد. به¬منظور تعیین ردیاب‌های بهینه، از دو آزمون شامل آزمون "دامنه" و "تحلیل تشخیص چند متغیره" استفاده شد و با استفاده از مدل کولینز و همکاران، سهم هر يک از منابع مختلف رسوب به¬دست آمد. سپس عدم¬قطعیت مرتبط با سهم منابع بالقوه¬ی رسوبات با استفاده از روش شبیه¬سازی مونت¬کارلو با اطمینان 95 درصد در نرم¬افزار MATLAB محاسبه شد. به منظور ارزیابی نتایج حاصل از مدل چند متغیره¬ی ترکیبی، از نکویی¬برازش (GOF) پیشنهادی توسط کولینز و همکاران استفاده گردید. یافته¬های این پژوهش نشان داد 4 ردیاب (Zr، Al، Sn و Lu) به¬عنوان ردیاب¬های بهینه¬ی نهایی انتخاب شدند. به علاوه میزان سهم فرسایش¬های خندقی، آبراهه¬ای، شیاری و ورقه¬ای، به¬ترتیب برابر با 45/21، 35/72، 16 و 3/07 درصد از کل فرسایش¬های اتفاق افتاده در این حوزه¬ی آبخیز می¬باشد. در این پژوهش، کارایی روش انگشت¬نگاری رسوب، به¬عنوان روشی موفق و مؤثر به¬منظور تعیین منابع رسوبات به اثبات رسید. زیرا 4 ردیاب بهینه توانستند 95 درصد منابع رسوب را به درستی طبقه¬بندی و جداسازی کنند. هم¬چنین با توجه به مقدار 0/89 GOF، نیز تأییدکننده¬ی دقت بالای مدل، تأیید گردید.
: In order to control sheet, rill, gully and stream bank erosions and reduce the resulting sediment at the outlet of watersheds, it is necessary to identify the share of sources that produce their sediment to make protection measures more successful. One of the most common methods that has been used in recent years to determine the share of different sources of sediment is the sediment fingerprinting method. Considering that the purpose of this study is to investigate contribution of sheet, rill, gully and stream bank erosions in sediment production using sediment fingerprinting method in Neyriz watershed, located in East of Fars province, by sampling of sediment deposited in the bed; From each type of sediments, sheet, rill, gully and stream bank erosions, the main waterway within the basin and the outlet area of the watershed, 10 samples (60 samples in total) were collected. In order to determine the optimal tracers, two tests including "domain" test and "multivariate detection analysis" were used the model of Collins et al., the share of each of the different sources of sediment was obtained. Then, the uncertainty related to the share of potential sources of sediments was calculated using the Monte Carlo simulation method with 95% confidence in MATLAB software. In order to evaluate the results of the hybrid multivariate model, was used the Goodness of Fit (GOF) proposed by Collins et al.,. The findings of this study showed that 4 detectors (Zr, Al, Sn and Lu) were selected as the final optimal detectors. Also that the share of gully, stream bank, rill and sheet erosions are equal to 45.21, 35.72, 16 and 3.07% of the total erosions that have occurred in this watershed. In this study, the efficiency of sediment fingerprinting method was proved as a successful and effective method to determine sediment sources. Because 4 optimal detectors were able to correctly classify and isolate 95% of sediment sources. Also considering the value of GOF 0.89, and mentioning that the closer this value is to one, the more accurate the model results are; The implemented analysis confirms the high accuracy of the model.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی