رکورد قبلیرکورد بعدی

" مطالعه روي پينه‌‌زايي زمستانه قلمه‌هاي توت قبل از كاشت و تأثير آن بر سرعت ريشه آغازي "


شماره شناسایی : 18873976
شماره مدرک : ۶۰۹۹۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : صورتی،رضا
: صیداوی، علیرضا
: بيژن‌نيا ،عليرضا
: کامران،اسماعیل
: ابراهیمیو،عیسی
: فريور،بيژن
عنوان اصلي : مطالعه روي پينه‌‌زايي زمستانه قلمه‌هاي توت قبل از كاشت و تأثير آن بر سرعت ريشه آغازي
صفحه شمار : ۸۹ص.:مصور،رنگی ، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : رشت: مرکز تحقیقات ابریشم کشور ، ۱۳۸۹
فروست : شماره ثبت۶۰۹۹۲ مورخ۴۰۰/۱۱/۰۲۶۰۹۹۲
: شماره طرح: 8302-0000-00-490000-101-2
: شماره نامه ۳۳۰/۲۸۴/۱۲ مورخ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
خلاصه یا چکیده : در اين آزمايش به‌منظور بررسي اثر پینه¬زایی (كالوس¬زایی) قلمه¬ها قبل از کاشت بر کیفیت و کمیت ریشه¬زایی جهت کاهش حجم کاری، اتلاف انرژی و هزینه تولید تمام شده نهال¬های گلدانی ارقام تجارتی ایچی نویسه و کن موچی، قلمه¬های درختان مادر در قالب طرح کرت¬های دوبار خردشده (S.S.Plot) با 24 تیمار و چهار تکرار در مراحل رکود (Dormancy) در دو زمان مختلف (اول اسفند و 15 اسفند) تهیه شده و آنگاه با سه غلظت هورمون IBA (ایندول بوتیریک اسید) (0، 2000 و 4000 پی¬پی¬ام) مورد تیمار قرار خواهند گرفت. سپس سپس به صورت معكوس و از قسمت distal در یک بستر ماسه¬ای مرطوب به مدت 20 روز نگهداری شد. در پایان این مدت تعداد قلمه¬های کالوس¬دار شمارش و در گلدان¬های پلاستیکی به ابعاد 20×10 با بستر مخلوطی از ماسه و کود دامی کاملا پوسیده کاشته شدند. پس از 45، 60 و 90 روز تعداد نهال¬های ریشه¬دار شده شمارش گردید و در نهایت میزان همبستگی کالوس¬زایی قلمه¬ها در وضعیت ریشه¬زایی آنها مورد مطالعه قرار گرفت. پارامترهای تعداد برگ، وزن تر برگ، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه، وزن تر ساقه، وزن خشک ساقه، طول بلندترین ریشه و تعداد قلمه¬های ریشه¬دار شده اندازه¬گیری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در تمامی پارامترهای مورد برسی تاریخ کاشت اول مناسبتر از تاریخ کاشت دوم بوده است. در تاریخ کاشت اول وزن تر ریشه معادل 8/6 گرم بوده و این مقدار برای تاریخ کاشت دوم برابر با 6/5 گرم است. نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش غلظت ایندول بوتیریک اسید وزن تر ریشه، وزن تر ساقه، وزن تر برگ، ریشه¬زایی و... افزایش معنی¬داری در هر دو رقم کن موچی و ایچی نویسه ایجاد کرده است. در مقایسه دو رقم نیز نشان داد شد که رقم کن موچی نسبت به ایچی نویسه دارای ریشه¬زایی بهتری است. همچنین این نتایج نشان داد که بالاترین درصد ریشه¬زایی در رقم کن موچی در تاریخ کاشت اول به دست آمده است. به طور کلی نتایج حاصل شده از این مطالعه نشان داد که در هر دو رقم قلمه¬های که پینه¬دار شدند عمدتا ریشه¬دار نیز شدند. به عبارتی نشان داد شد که بین پینه-زایی و ریشه¬زایی ارتباط نزدیکی وجود دارد که در رقم کن موچی درصد ریشه¬زایی نسبت به پینه-زایی 94 درصد به دست آمد. کلمات کلیدی: پینه¬زایی زمستانه، توت، قلمه، ابریشم، کن موچی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی