رکورد قبلیرکورد بعدی

" : بررسی تاثیر استفاده از کودهای شیمیایی (مایع و جامد) و آلی در توتستان ها بر خصوصیات زیست شناختی، بیوشیمیایی و اقتصادی کرم ابریشم توت "


شماره شناسایی : 18873975
شماره مدرک : ۶۰۹۹۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : صورتی زنجانی،رضا
: بیژن نیا،علیرضا
: صیداوی، علیرضا
: ابراهیمی،عیسی
: پورقاسمی، محمدرضا
: کامران، اسماعیل
: مردانی،مجید
عنوان اصلي : : بررسی تاثیر استفاده از کودهای شیمیایی (مایع و جامد) و آلی در توتستان ها بر خصوصیات زیست شناختی، بیوشیمیایی و اقتصادی کرم ابریشم توت
صفحه شمار : ۸۴ص.:مصور،رنگی ، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : رشت، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۰۹۹۱ مورخ۴۰۰/۱۱/۰۲۶۰۹۹۱
: شماره طرح:85004-000-00-490000-101-2
: شماره نامه ۳۰۳/۲۸۴/۱۲ مورخ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
خلاصه یا چکیده : در چند دهه¬ی اخیر افزایش تولید محصولات کشاورزی برای تأمین نیازهای جامعه مستلزم استفاده از کودهای مختلف است. کشاورزان به منظور بالا بردن کیفیت زمین¬های کشاورزی، بهبود حاصلخیزی خاک و در پی آن افزایش تولیدات از کودها استفاده می‌کنند. هدف از انجام این مطالعه بررسی سطوح مختلف کودهای آلی، شیمیایی به صورت جامد و مایع بر ویژگی-های کیفی پیله کرم ابریشم است. این مطالعه در مرکز تحقیقات ابریشم کشور واقع در استان گیلان انجام شد. تیمارهای مورد استفاده در این مطالعه شامل دو سطح کود آلی (با و بدون کود آلی)، کود شیمیایی جامد (با و بدون کود شیمیایی) و چهار سطح از کود شیمیایی مایع بود. در ابتدا تیمارهای مورد نظر در توتستان اعمال شدند، سپس از برگ درختان توت در هر تیمار غذایی مورد نیاز کرم ابریشم تهیه شد. بعد از طی شدن دوره رشد کرم¬ها ویژگی¬های کیفی مختلف از قبیل پیله خوب، پیله متوسط و ضعیف تعیین شد. سپس در پیله¬های خوب با توجه به جنسیت پیله وزن کل پیله، وزن هر پیله، وزن شفیره و وزن قشر انداره¬گیری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که عمدتا ویژگی¬های اندازه¬گیری شده تحت تاثیر کودهای مصرفی قرار گرفتند. نتایج نشان داده است که بیشترین مقدار وزن هر پیله خوب معادل 78/1 گرم در تیمار حاوی کود آلی، بدون کود شیمیایی و سطح چهارم کود مایع بوده است. همچنین کمترین مقدار وزن هر پیله خوب نیز در تیمار بدون کود آلی و کود مایع معادل 22/1 گرم به دست آمده است. مصرف کودهای مختلف سبب افزایش کیفیت و محتوی معدنی برگ¬ها میزان عنصر و ترکیبات مورد نیاز کرم شد، در نهایت این موضوع سبب افزایش وزن پیله با کیفیت خوب شده است.بیشترین و کمترین وزن پیله نر به ترتیب برابر با 06/39 و 76/26 به دست آمده است. همچنین نتایج نشان داد که با افزایش مقدار کود مایع کیفیت پیله افزایش یافته است. نتایج این مطالعه نشان داد که کودهای آلی به تنهایی نمی¬توانند نیاز گیاه و بهبود کیفیت پیله را تضمین کنند، اما با مصرف کردن این کودهای می¬توان میزان مصرف کودهای شیمیایی را کاهش داد و از اثرات مخرب مصرف بی¬رویه کودهای شیمیایی جلوگیری کرد.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی