رکورد قبلیرکورد بعدی

" نقشه پهنه‌بندی پتانسیل تخریب اراضی مراتع مشرف به شهر اشتهارد "


شماره شناسایی : 18873955
شماره مدرک : ۶۱۵۵۳
نام عام مواد : [نقشه علمی]
شناسه افزوده : صالح پور جم، امین
: مصفائی، Jamal
: پیروان، حمید رضا
: طباطبایی، محمود رضا
: سررشته داری، امیر
عنوان اصلي : نقشه پهنه‌بندی پتانسیل تخریب اراضی مراتع مشرف به شهر اشتهارد
نام نخستين پديدآور : امین صالح پور جم، Jamal مصفائی، حمید رضا پیروان، محمود رضا طباطبایی، امیر سررشته داری
صفحه شمار : ۸۹ص.
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۵۳ مورخ ۲۵-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : بررسی روند تخریب اراضی و بیابان‏زایی در یک منطقه مستلزم درک پدیده ها و آگاهی از شاخص های موثری است که هم به طور منفرد و هم درکنش و واکنش با یکدیگر در یک ناحیه تغییراتی را به وجود آورده‏اند که این تغییرات منجر به تخریب اراضی گردیده است. تخریب اراضی در اقلیم‏های مختلف موجب انهدام بوم سازگان‏های طبیعی شده و کاهش توان تولید بیولوژیک طبیعت را به همراه دارد. به منظور بررسی نقش معیار زمین شناسی بر پتانسیل تخریب اراضی در محدوده مراتع مشرف به اشتهارد، نخست اقدام به تهیه‏ ی نقشه‏ ی طبقات شیب، کاربری اراضی و زمین شناسی با هدف ایجاد واحدهای همگن گردید، به طوری که از طریق روی هم قرار دادن و تقاطع این نقشه‏ ها در محیط نرم افزاری ArcGIS 10.3، نقشه‏ی واحدهای کاری حاصل شد. سپس، سه شاخص حساسیت پذیری نسبت به فرسایش، شوری و نفوذپذیری در هر یک از واحدهای کاری در نظر گرفته شدند، که در نهایت هر یک به صورت نقشه ‏ای طبقه‏ بندی شده ارایه گردیدند. همچنین، اقدام به محاسبه وزن معیارها و نیز نسبت سازگاری با کاربرد روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) شد. در این تحقیق از روش TOPSIS به منظور تعیین پتانسیل و اولویت بندی گزینه ها استفاده شد، به طوری که پس از محاسبه ماتریس استاندارد شده موزون، فواصل اقلیدسی و نزدیکی نسبی به راه حل ایده آل اقدام، اولویت بندی پتانسیل تخریب اراضی واحدها انجام پذیرفت. مبتنی بر نتایج، دامنه تغییرات نزدیکی نسبی به راه حل ایده آل گزینه ها مبتنی بر روش AHP-TOPSIS از 002/0 تا 991/0 متغیر است. بر این اساس، منطقه تحقیق دارای چهار طبقه پتانسیل یا شدت تخریب اراضی است، به طوری‌که 709/20872 هکتار (97/37 درصد) از منطقه دارای پتانسیل تخریب اراضی کم، 297/1470 هکتار (67/2 درصد) از منطقه دارای پتانسیل تخریب ارضی متوسط، 861/1844 هکتار (36/3 درصد) از منطقه دارای پتانسیل تخریب اراضی زیاد و 02/30788 هکتار (00/56 درصد) از منطقه دارای پتانسیل تخریب اراضی خیلی زیاد است.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی