رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي لاين‌هاي پيشرفته متحمل به سرماي گلرنگ پاييزه در منطقه سرد مراغه تحت شرايط ديم "


شماره شناسایی : 18873953
شماره مدرک : ۶۱۰۸۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : عليزاده ديزج ،خشنود
: شهبازي دورباش،صادق
عنوان اصلي : ارزيابي لاين‌هاي پيشرفته متحمل به سرماي گلرنگ پاييزه در منطقه سرد مراغه تحت شرايط ديم
عنوان اصلي به زبان ديگر : :: Evaluation of advanced cold tolerant lines of autumn safflower in cold region of Maragheh under rainfed conditions
صفحه شمار : ۱۶ص.:جدول
وضعیت انتشار : مراغه: مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۸۶ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۸۶۱۰۸۶
: شماره طرح: 2-15-15-055-981021
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : بمنظور ارزيابي 13 لاین متحمل به سرمای گلرنگ در شرايط ديم سرد كشور، اين آزمايش در قالب طرح بلوک¬های کامل تصادفی با سه تكرار در ايستگاه تحقيقات دیم مراغه انجام شد. كشت بصورت پاییزه بوده و در طول فصل زراعي از برخي خصوصيات مهم شامل درصد سبز بهاره، ارتفاع بوته، تعداد روز تا گلدهي، تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه، وزن 100 دانه و عملكرد نهايي يادداشت‌برداري بعمل آمد. بین لاین¬ها از لحاظ خصوصیات مورد بررسی اختلاف معنی¬داری در تجزیه واریانس بدست نیامد. کمترین درصد سبز بهاره (11%) متعلق به لاین شماره 3 انتخابی از توده محلی عجب¬شیر بود ولی بین لاین‌ها اختلاف معنی¬داری از نظر عملکرد دانه حاصل نگردید. با توجه به میانگین خصوصیات مختلف تا آخر فصل زراعی، ژنوتیپ‌های انتخابی برای ادامه تحقیقات در شرایط دیم و کشت پاییزه در مناطق سرد انتخاب شدند. واژه هاي كليدي: گلرنگ پاییزه، ديم سرد، کارتاموس تینکتوریوس
: This research was conducted to evaluate 13 safflower lines as complete block design with three replications under Maragheh cold dryland conditions. Experimental lines were planted in the autumn and some characteristics including green stand percent during autumn and spring, number of heads per plant, number of seeds per head, hundred kernel weights and grain yield were recorded. There were no significant differences between lines regarding the studied traits. The lowest green stand percent in the spring (11%) was obtained in line 3 selected from Ajabshir local however, there was no significant difference between grian yields of the studied lines. Selected genotypes were planned for further investigations in fall planting under cold rainfed conditions. Key words: Safflower, Winter crop, Carthamus tinctorius
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی