رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي برخي صفات زراعي و عملکرد دانه ژنوتيپ هاي سويا در شرايط آبياري مطلوب و محدود "


شماره شناسایی : 18873940
شماره مدرک : ۶۱۰۸۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : دانشيان، جهانفر
: حسنی،عبداله
: طوسی،فرهاد
عنوان اصلي : ارزيابي برخي صفات زراعي و عملکرد دانه ژنوتيپ هاي سويا در شرايط آبياري مطلوب و محدود
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Characterisation of some agronomic traits and grain yield of soybean genotypes under normal and limited irrigation conditions
صفحه شمار : ۷۴ص.:جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، ۱۳۹۹
فروست : شماره ثبت۶۱۰۸۵ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۸۶۱۰۸۵
: شماره طرح: 2-03-03-064-960538
خلاصه یا چکیده : عكس العمل ارقام و لاينهای سويا نسبت به تنش كم آبي در سالهاي 1396 و 1397 در كرج ارزيابي شد. هر سال دو آزمايش در قالب بلوكهاي كامل تصادفي در سه تكرار اجرا شد. زمان آبياري آزمايشهاي اول و دوم به ترتيب بر اساس 50 (آبیاری هر هفته) و 100 ميليمتر تبخير از تشتك تبخير كلاس A (آبیاری دو هفته یکبار) در نظر گرفته شد. نتایج بدست آمده از دو سال آزمایش نشان داد که تنش سبب کاهش قابل توجه در ویژگی های فنولوژی، ریختی و صفات وابسته به عملکرددانه ژنوتیپ های سویا شد. تنش خشكي بر ویژگی های رویشی و ریختی ژنوتیپ های سویا شد. به طوری که ارتفاع گیاه به دلیل کم شدن تعداد گره و فاصله ميانگره کاهش یافت. تنش تاثیر منفی بر عملکرد دانه و صفات وابسته به عملكرد دانه داشت. کاهش قابل توجه تعداد غلاف ودانه در واحد سطح و همچنین تعداد دانه در غلاف سبب کاهش عملکرد دانه در کلیه ارقام و لاین ها شد. شاخص برداشت و تلاش زادآوری با وقوع تنش کاهش یافت. شدت تنش در سال اول و دوم آزمایش به ترتیب برابر 4527/0 و 5044/0 بود. درسال اول و در شرایط آبیاری مطلوب بیشترین عملکرد دانه با بیش از 4300 کیلوگرم در هکتار به رقم صبا تعلق داشت که از تعداد دانه و وزن هزار دانه بالایی برخوردار بود. در شرایط تنش، لاین های 9 (L.107 (Mustang x Delsoy 4210))،10 (L.63 (Saba x Lavina )، 12(L.87 (Williams x Nonphoto)) بیشترین عملکرد دانه داشتند. در مقایسه ارقام لاین های 2 (L.72 (Williams x Steel))، 9 (L.107 (Mustang x Delsoy 4210))، ، 11 (L.99 (Williams x Century)) و رقم صبا برتر از سایرین بودند. واژه هاي كليدي: صفات نموی، رشد، عملكرد دانه
: Interaction of soybean lines and cultivars to water deficit stress were evaluated in Karaj province for two years (2017-2018). Two experiments as base of RCBD were conducted in each year. The experiments were irrigated after 50 (control) and 100 mm (water deficit) evaporation from pan, class A. The results showed that water deficit stress had significant effects on phenological and morphological characteristics and yield of soybean genotypes. Water deficit stress caused to decrease significantly plant height that was due to reducing of node number and internodes distance. Water deficit stress reduced seed yield and it’s relative characteristics. Decreasing of yield was for depletion of pod and seed number per square area and the number of seeds in pod. Seed weight was decreased, too. Harvest index and productivity effort was reduced by water stress, too. In all of the traits genotypes responses were different to water scarcity. Comparing cultivars showed that L.107 (Mustang x Delsoy 4210), L.87 (Williams x Nonphoto) and L.63 (Saba x Lavina) produced the highest yield in water deficit condition. Stress indices were 0.4527 and 0.5044 for the first and second years, respectively. Comparing of genotypes by of tolerance and susceptible indices showed that L.72 (Williams x Steel), L.107 (Mustang x Delsoy 4210), L.99 (Williams x Century) and Saba produced the highest yield Key words: Phenologic characteristics, Growth, Yield components
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی