رکورد قبلیرکورد بعدی

" جداسازي، شناسايي و غربالگري جدايه هاي بومي نماتدهاي بيمارگر حشرات در برخي استانهاي کشور "


شماره شناسایی : 18873930
شماره مدرک : ۶۱۵۴۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : ابوترابي، الميرا
: ابراهيمي سرين ديزج، لاله
: ابوترابي، الميرا
: گيتي، مزدشت
: کلانتري، مريم
: رعايت خواه اردکلو، ابراهيم
عنوان اصلي : جداسازي، شناسايي و غربالگري جدايه هاي بومي نماتدهاي بيمارگر حشرات در برخي استانهاي کشور
نام نخستين پديدآور : ابوترابي، الميرا
عنوان اصلي به زبان ديگر : The Detection and screening ( Biological and ecological ) of local isolates of entomopathogenic nematodes in some of the provinces of Iran.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵۶۱۵۴۸
: شماره طرح : 0-16-16-042-980250
: سامانه سمپات
توصیفگر : زیست سنجی، شناسایی، غربالگری، نماتد بیمارگر حشرات
خلاصه یا چکیده : در این بررسی، تعداد 13 جدایه از مجموع تعداد 252 نمونه خاک جمع¬آوری شده از زیستگاه¬های مختلف نماتد بیمارگر حشرات در استان-های همدان، کرمانشاه، اردبیل، گیلان و مازندران جداسازی و بر اساس ویژگی¬های ریخت¬سنجی و ریخت¬شناسی تعداد هفت جدایه متعلق به گونه¬ی H. bacteriophora، تعداد دو جدایه متعلق به گونه¬ی S. feltiae و تعداد پنج جدایه متعلق به گونه¬ی S. carpocapsae شناسایی شدند. در آزمون غربالگری، به منظور تعیین دامنه¬ی ترجیح دمایی جدایه¬ها، چرخه¬ی زندگی آن¬ها در چهار رژیم دمایی 1±5، 1±15، 2±25 و 1±32 درجه سانتی¬گراد روی سن آخر Galleria mellonella به مدت دو هفته بررسی شد و آزمایش دو بار تکرار گردید. علاوه بر این جدایه ها، دو ایزله¬ی S. feltiae (S.f.T) و H. bacteriophora (H.b.T) موجود در بخش تحقیقات نماتدشناسی نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند. چرخه¬ی زندگی جدایه¬های H. bacteriophora در دمای 1±32 و 2±25 درجه سانتی¬گراد به ترتیب در روز هشتم و دهم پس از آلوده¬سازی گالریا، تکمیل و لاروهای آلوده¬کننده ظاهر شدند. تلفات گالریا ناشی از جدایه¬های این گونه، در دو دمای مذکور به ترتیب 98-82 و 89-80 درصد بود. در دمای 1±15 درجه سانتی¬گراد، در چهارمین روز، تنها افراد هرمافرودیت نسل اول ظاهر شدند و تا پایان بررسی، چرخه¬ی زیستی H. carpocapsa در بدن لاشه کامل نشد و خروج لاروی مشاهده نگردید. جدایه¬های دو گونه¬ی S. feltiae و S. carpocapsae در دمای 1±32 درجه¬ی سانتی¬گراد، علی¬رغم نفوذ و ایجاد تلفات در میزبان، قادر به تکمیل چرخه¬ی زیستی نبودند و خروج لارو از بدن لاشه مشاهده نشد. در دمای 2±25 درجه سانتی¬گراد، مرگ¬و¬میر گالریا آلوده به این دو گونه، در دومین روز مشاهده شد. خروج لارو آلوده¬کننده¬ی این جدایه¬ها از بدن لاشه، در هشتمین روز پس از آلوده¬سازی به وقوع پیوست. تلفات آفت ناشی از این دو گونه، تا 92 درصد بود. در دمای 1±15 درجه سانتی¬گراد، مرگ آفت در چهارمین روز رخ داد و خروج لارو آلوده¬کننده در دوازدهمین روز با ایجاد تلفات 92-89 درصد مشاهده شد. در دمای 1±5 درجه¬ی سانتی¬گراد، علی¬رغم نفوذ تعدادی از جدایه¬های گونه¬ی S. feltiae و S. carpocapsae به بدن آفت، تا پایان زمان آزمایش، هیچگونه تلفاتی ناشی از سه گونه نماتد، در گالریا مشاهده نشد. در آزمون تنش خشکی جدایه¬ها که در سه غلظت 20، 26 و 30 درصد گلیسرول و در دو زمان 24 و 48 ساعت انجام شد، جدایه¬های متعلق به گونه¬ی H. bacteriophora قادر به تحمل هیچ یک از غلظت های گلیسیرین نبودند و همگی تلف شدند. جدایه¬های دو گونه¬ی S. feltiae و S. carpocapsae در هر سه غلظت و دو زمان غوطه¬وری در گلیسرول، بقاء یافتند و قادر به تحمل تنش خشکی بودند. پایداری جدایه¬های گونه¬ی S. carpocapsae در مقایسه با گونه¬ی دیگر، نسبت به تنش خشکی بیشتر بود و مناسب¬ترین غلظت گلیسرول برای ماندگاری لاروهای این گونه، غلظت 20 درصد و زمان 24 ساعت غوطه¬¬وری بود. در تست بیماریزایی، تلفات گالریا ناشی از لاروهای زنده¬ی دو گونه S. feltiae و S. carpocapsae استخراج شده از گلیسرول، به ترتیب، 83/80 و 2/86 درصد بود. در آزمون زیست¬سنجی، نتایج حاصل از تست یک به روی یک، توانایی نفوذ و بیمارگری جدایه¬های مربوط به هر سه گونه را تا 100 درصد نشان داد. جدایه¬های دو گونه¬ی S. feltiae و S. carpocapsae در مقایسه با جدایه¬های متعلق به گونه¬ی H. bacteriophora تلفات بیشتری در لارو حشره¬ی آفت در مدت زمان کمتری، ایجاد نمودند. در آزمون ستون ماسه¬ای، سرعت هدف¬یابی گونه¬ی S. carpocapsae در مقایسه با دو گونه¬ی دیگر بیشتر بود. نتایج حاصل از آزمون غربالگری و زیست¬سنجی، نشان داد که فعالیت و سازگاری گونه¬های متعلق به جنس Steinernema در مقایسه با H. bacteriophora نسبت به شرایط زیستی و محیطی بیشتر است و دمای مطلوب برای این سازگاری، دمای 2±25 درجه سانتی¬گراد بود. مقایسه¬ی جدایه¬های متعلق به دو گونه¬ی S. feltiae و S. carpocapsae با توجه به عدم اختلاف معنی¬دار بین جدایه¬های درون¬گونه¬ای، سازگاری بیشتر جدایه¬های متعلق به گونه¬ی S. carpocapsae را با پارامترهای متفاوت زیستی و اکولوژیکی نشان داد.
: In this study, the number of 13 isolates of the total number of 252 samples collected from different residence of entomopathogenic nematodes in Hamadan, Kermanshah, Ardabil, Gilan and Mazandaran province was collected and by morphologic and morphometric characteristic of them.the number of 7 isolates of H. bacteriophora species, the 2 isolates of S. feltiae and 5 isolates of S. carpocapsae species there was identified. In the screening test, in order to distinction of thermal range of isolates, the life cycle of them was determined at four temparature rate 5±1, 15±1, 25±2 and 33±1 ᵒC on instar larvae of Galleria mellonella for two weeks and The experiment was repeated twice . In addition to the isolates, two isolates that they are S. feltiae (S.f.T) and H. bacteriophora (H.b.T) Available in nematodes research department was also evaluated. The life cycle of H. bacteriophora isolates in 33±1 and 25±2 ᵒC was completed in 8th and 10th days respectively after infected of Galleria and the larvae was appeared. The losses of Galleria that caused by these species, on those temparatures, was 82-98 and 80-89 percentage respectively. On 15±1 ᵒC, in 4th day, only hermaphrodite membership of first generation was appeared and until the end of the experiment, the life cycle of H. bacteriophora in cadaver did not completed and the exacted of larvae was not observed. The isolates of S. feltiae and S. carpocapsae in 33±1 ᵒC, contrary to the influence and mortality in host, they were unable to complete the biological cycle and the extraction of larvae on cadaver was not observed. On 25±2 ᵒC, the mortality of Galleria that infected by this isolates, was observed in 2th day. The extraction of pathogenesis larvae on cadaver, in 8th day after infection was happened. The mortality by this two isolates, was until 92 percentage. On 15±1 ᵒC, the mortality of pest was happened in 4thday and the extraction of pathogenesis larvae in 12thday white 89-92 percentage of mortality was observed. On 5±1 ᵒC despite the influence of a number of S.feltiae and S. carpocapsae in body of pest, until to end of experiment,, the mortality of Galleria that caused by three species, was not observed. In the glycerol test of isolates that was done in three concentrations as include 20, 26 and 30 percent of glycerol at two times 24 and 48 houres, the isolates of H. bacteriophora were not capable of bearing any of the concentrations of glycerol , and were all wasted. The isolates of S. feltiae and S. carpocapsae was survival in all three concentrations and two immersion times in glycerol , and they were capable of bearing of dry stress. The stability of S. carpocapsae to dry stress in compared of S. feltiae was greater and the best of glycerol concentration for survival of S. carpocapsae was the concentration of 20 percent and 24 houres of floating in glycerol. In the pathogenesis test , the mortality of galleria caused by S. feltiae and S. carpocapsae that extraction of glycerol, was 80.83 and 86.2 percent respectively. In the biometric test, the results of one on one test, the ability of fluence and diseas of isolates for all three spiseas was indicated until 100 percent. The isolates of the two species of S . feltiae and S carpocapsa. in comparison with the strain of H . bacteriophora caused the higest mortality of pest in a shorter period of time . in the sand column test, the speed of find target of S. carpocapsae was more in comparison with the other two species. The results of the screening and biometric tests, showed that, activity and ability of the species of Steinernema relative to the biological and environmental conditions was more than H. bacteriophora and And the optimal temperature for adaptation, was 25±2ºC. The comparison of the isolates of S. feltiae and S. carpocapsae , considering that there was not significant difference between the isolates of intraspecies, showed more ability of the isolates of S. carpocapsae with different of biological and ecological parameters
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی