رکورد قبلیرکورد بعدی

" نقشه پهنه‌بندی حسّاسیت زمین‌لغزش حوزه آبخیز قزل‌اوزن "


شماره شناسایی : 18873893
شماره مدرک : ۶۱۵۳۸
نام عام مواد : [نقشه علمی]
شناسه افزوده : مصفائی، Jamal
: صالح پور جم، امین
: شادفر، صمد
عنوان اصلي : نقشه پهنه‌بندی حسّاسیت زمین‌لغزش حوزه آبخیز قزل‌اوزن
نام نخستين پديدآور : Jamal مصفائی، امین صالح پور جم، صمد شادفر
صفحه شمار : ۴۳ص.
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۳۸ مورخ ۲۴-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : زمین‌‌لغزش یکی از انواع مخرّب فرسایش در دامنه‌‌ها است که موجب خسارت‌های مالی و جانی فراوانی می‌‌شود. شناسایی عوامل مؤثر در بروز زمین‌‌لغزش و تهیه نقشه پهنه‌‌بندی حساسیت آن، یکی از ابزارهای اساسی به‌‌منظور مدیریت و کاهش خسارات احتمالی است. بر این اساس سعی شد که با استفاده از بهترین ضریب روش گامای فازی، نقشه پهنه‌بندی حسّاسیت زمین‌لغزش در حوزه آبخیز قزل‌اوزن استان قزوین ارائه گردد. برای این منظور، ابتدا نقشة رقومی عوامل مؤثر شامل سنگ‌‌شناسی، فاصله از گسل، شتاب زمین‌‌لرزه، درجة شیب، جهت شیب، ارتفاع، کاربری اراضی، فاصله از جاده، فاصله از آبراهه، مقدار بارش، حداکثر بارش روزانه و همچنین نقشه رقومی پراکنش زمین‌‌لغزش‌‌ها تهیه شد. در مرحله بعد مقادیر نسبت فراوانی و عضویت فازی برای هر یک از طبقات نقشه‌های عوامل مؤثر محاسبه شد و درنهایت نقشة حسّاسیت زمین‌لغزش با استفاده از مقادیر مختلف گامای فازی تهیه و طبقه‌‌بندی شد. بر اساس اندکس 1:25000 سازمان نقشه‌برداری کشور، حوضه مورد مطالعه در 19 شیت قرار می‌گیرد که نقشه پهنه‌بندی حسّاسیت زمین‌لغزش حوزه آبخیز قزل‌اوزن برای هر یک از آنها به تفکیک ارایه شد. نقشه پهنه‌بندی حسّاسیت زمین‌لغزش حاصل از این پروژه کاربرد مهمّی در فرایند آمایش کاربری‌‌های اراضی منطقة مورد بررسی و مدیریت مناطق حساس به زمین‌لغزش منطقه خواهد داشت.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی