رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی امکان توليد پاجوش گلدانی خرما در شرايط گلخانه "


شماره شناسایی : 18873887
شماره مدرک : ۶۱۱۸۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : تراهی، عزیز
: مستعان، احمد
: نادری، آرزو
: علی‌حوری، مجید
عنوان اصلي : بررسی امکان توليد پاجوش گلدانی خرما در شرايط گلخانه
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Study on establishment of date palm offshoots at greenhouse
صفحه شمار : ۱۷ ص.:مصور، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴۶۱۱۸۵
: شماره طرح ۹۷۰۱۳۵-۰۱۴-۳۳-۱۱-۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : در صنعت خرما تامين نهال سالم و مطمئن از اهميت بالايي برخوردار است. روش کشت بافت در سال‌های اخیر به عنوان روش تکثیر انبوه نخل خرما مطرح شده است اما با توجه به بروز ناهنجاري‌هاي مختلف در نهال‌هاي کشت بافتي، دستيابي به نهال‌هاي سالم و عاري از ناهنجاري‌هاي رويشي و زايشي اخيرا اهميت خاصي يافته است. در حال حاضر تنها روش دستيابي به نهال سالم و با رشد عادي، استفاده از پاجوش است. اما سرعت توليد و ميزان گيرايي نسبتا کم پاجوش‌ها از ديگر معضلات آنها است و اغلب فقط پاجوش‌هاي با وزن بالا قابليت کشت دارند. در اين تحقيق ميزان ريشه‌دار نمودن پاجوش‌هاي با وزن کم و با استفاده از تيمار با نظیم‌کننده‌های رشد در محيط گلخانه مورد بررسي قرار گرفت. اين پژوهش به صورت آزمايش فاکتوريل و در قالب طرح کاملا تصادفي با 2 فاکتور شامل وزن پاجوش (کمتر از 2 و 2 الي 4 کيلوگرم) و تنظيم کننده رشد (IBA با غلظت 3000 پي‌پي‌ام، IBA با غلظت 4000 پي‌پي‌ام و IBA با غلظت 5000 پي‌پي‌ام) در 3 تکرار که هر تکرار شامل 5 پاجوش رقم مجول بود در محيط گلخانه به اجرا آمد. بدين منظور درختان پرمحصول رقم مجول که داراي پاجوش‌هاي کوچک متعدد بودند انتخاب شدند و پاجوش‌هاي آن‌ها با دقت جداسازي گردید. پاجوش‌ها پس جداسازی از درختان مادري و ضدعفوني، اعمال تيمار شدند و در گلدان‌هاي پلاستيکي با ترکيب خاکي پرليت + پيت ماس با نسبت 3 به 1 و در شرايط محيطي کنترل شده کشت شدند. در محيط گلخانه عمليات آبياري و مبارزه با آفات و بيماري‌ها مرتبا انجام شد. پس از مدت یک سال وضعيت گيرايي پاجوش‌ها مورد بررسي قرار گرفت و داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماري MINITAB 11 تجزيه و تحليل گردید. با توجه به نتایج مشخص گردید پاجوش‌های با وزن 2 الی 4 کیلوگرم و تیمار شده با IBA با غلظت 4000 پی‌پی‌ام بیشترین گیرایی را نشان دادند. کلمات کلیدی: نخل خرما، ریشه‌دار کردن، پاجوش کم‌وزن، گلخانه.
: In the date industry, providing healthy and safe seedlings is of great importance. In recent years, tissue culture method has been proposed as a method of mass propagation of date palm, but due to the occurrence of various abnormalities in tissue culture seedlings, achieving healthy seedlings free of vegetative and reproductive abnormalities has recently become particularly important. At present, the only way to achieve healthy seedlings with normal growth is to use offshoots. However, relatively low production speed and survival rate of offshoots is another problem and mostly high weight offshoots can survived. In this study, the rooting rate of low weight offshoots using growth regulators treatments in greenhouse was investigated. This study has been conducted in a factorial experiment using a completely randomized design with 2 factors including offshoots weight (less than 2 and 2 to 4 kg) and growth regulator (IBA with a concentration of 3000 ppm, 4000 ppm and 5000 ppm) in 3 replications, each replication containing 5 suckers of Medjool cultivar in the greenhouse environment. For this purpose, high-yielding trees of Medjool cultivar that had many small offshoots were selected and their offshoots were carefully separated. The offshoots were treated after separation from mother trees and disinfestation and then planted in plastic pots with perlite+peat moss soil composition in a ratio of 3: 1 and under controlled environmental conditions. Irrigation and pest and disease control operations were carried out regularly in the greenhouse. After one year, the survival rate of the offshoots was examined and the data were analyzed using MINITAB 11. According to the results, it was found that offshoots weighing 2 to 4 kg and treated with IBA with a concentration of 4000 ppm showed the most survival rate.Keywords: Date palm, Rooting, low weight offshoots, greenhouse.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی