رکورد قبلیرکورد بعدی

" مساله شناسی بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی "


شماره شناسایی : 18873885
شماره مدرک : ۶۱۱۸۳
نام عام مواد : [گزارش علمی- فنی]
شناسه افزوده : میرزایی، مهرنوش
: نیکویی، علیرضا
: علیزاده، ندا
عنوان اصلي : مساله شناسی بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
عنوان اصلي به زبان ديگر : :An investigation into the productivity issues of the agricultural and natural resources sector of Iran
صفحه شمار : ۷۴ ص.:مصور، جدول
وضعیت انتشار : تهران: سازمان‌ تحقيقات، آموزش‌ و ترویج كشاورزی، دفتر امور اقتصادی، کمیته بهره‌وری وزارت جهادکشاورزی، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴۶۱۱۸۳
: شماره نامه: سامانه سمپات
خلاصه یا چکیده : در ایران یکی‌ از دلایل‌ اساسی‌ عقب‌ ماندگی‌ اقتصادی‌ نواحی‌ روستایی‌، پایین‌ بودن بهره وری‌ عوامل‌ تولید است‌ . در مناطق‌ روستایی‌ کشور بهره وری‌ عوامل‌ تولید (نیروی‌ انسانی‌، زمین‌، آب، سرمایه‌ و(… بسیار پایین‌ می‌باشد. بخش‌ کشاورزی‌ به‌ دلیل‌ عدم قابلیت‌ جذب نیروی‌ انسانی‌ و وجود نیروی‌ انسانی‌ مازاد و همچنین‌ ساخت‌ سنتی‌ خود و در نتیجه‌ تولید اندك، از نظر نیروی‌ کار دارای‌ بهره وری‌ پایین‌ است‌. هدف از انجام این مطالعه احصاء مسائل بهره وری بخش های مختلف وزارت جهادکشاورزی و اولویت بندی آن ها بوده است. به منظور دستیابی به هدف " شناسایی، رتبه بندی و اولویت بندی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی توسط معاونت‌ها/دستگاه‌های اجرایی/شرکتها /دفتر در وزارت جهادکشاورزی" از روش تحقیق کیفی دلفای ، استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان بخش دولتی و خصوصی در حوزه 20 معاونت/دستگاه/شرکت/دفتر تشکیل داده است. در مرحله دوم، بر اساس مسائلی که در مرحله اول گردآوری و جمع بندی شده بودند، مسائل مهم و اساسی را که اکثریت خبرگان روی آن توافق نظر داشتند، شناسایی گردید. در این مرحله از پاسخگویان خواسته شد تا نظرات خود را در مورد هر یک از مسائل، در قالب طیف لیکرت 5 قسمتی (1= خیلی کم، 2= کم، 3= متوسط، 4=زیاد و 5= خیلی زیاد) به منظور اولویت بندی مسائل، بیان نمایند. مسائل در هر 20 حوزه ذکر شده تعیین و اولویت بندی گردید تا برای رفع مسائل اصلی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی برنامه عملیاتی تنظیم گردد. واژه های کلیدی: مسائل اساسی، بخش کشاورزی، بهره وری، رتبه بندی
: In Iran, one of the fundamental reasons for the economic backwardness of rural areas is the low productivity of production factors. Indeed, the production factors (labor, land, water, capital, etc.) are very poorly productive in rural areas of Iran. The agricultural sector has low productivity in terms of human resources due to its inability to recruit human resources, the presence of surplus human resources, its traditional structure, and the low production level. The present study aimed to enumerate and prioritize the productivity issues of different departments of the Ministry of Agriculture Jahad. The research adopted the qualitative method with the Delphi technique to accomplish its goal, i.e., identifying, ranking, and prioritizing the issues and problems of the agricultural sector by the deputies/executive agencies/companies/bureaus of the Ministry of Agriculture Jahad. The statistical population was composed of the public-sector and private-sector experts in 20 deputies/executive agencies/companies/bureaus. In the second phase, based on the issues collected in the first phase, the main issues agreed upon by the majority of the experts were identified. In this phase, the respondents were asked to express their opinions on each issue on a five-point Likert scale (1 = very low, 2 = low, 3 = moderate, 4 = high, and 5 = very high) to prioritize them. The issues were determined and prioritized in all 20 sectors in order to develop an operational program for solving the main issues of the agricultural and natural resources sector.Keywords: agricultural sector, essential issues, productivity, ranking
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی