رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی وضعیت کمی و کیفی تولید چوب در صنوبرکاری‌های کشور و نقش آن در تامین مواد اولیه چوبی "


شماره شناسایی : 18873882
شماره مدرک : ۶۱۱۸۰
نام عام مواد : [گزارش تحلیلی مطالعاتی]
شناسه افزوده : کلاگری، محسن
عنوان اصلي : ارزیابی وضعیت کمی و کیفی تولید چوب در صنوبرکاری‌های کشور و نقش آن در تامین مواد اولیه چوبی
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation of quantitative and qualitative status of wood production in poplar plantations in the country and its role in supplying wood raw materials
صفحه شمار : ۳۰ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول، نمودار، نقشه
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۸۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴۶۱۱۸۰
: شماره نامه: سامانه سمپات
خلاصه یا چکیده : ارزیابی و تحلیل وضعیت موجود کمی و کیفی تولید چوب در صنوبرکاریهای کشور و تعیین نقاط ضعف و رفع نواقص و ایرادات فنی میتواند منجر به ارائه راهکارها و پیشنهادهای علمی تاثیرگذار جهت افزایش تولید چوب و بهبود بهره‌وری تولید گردد. در این گزارش در مرحله اول وضعیت کمی و کیفی صنوبرکاریهای کشور شامل تعیین سطوح زیر کشت موجود و نیز وضعیت کمی و کیفی تولید چوب سرپا درختان در استانهای صنوبرخیز کشور از طریق مطالعات حاصل شده مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس ظرفیتهای علمی و فنی که حاصل نتایج دستاوردهای تحقیقاتی است و نیز پتانسیلها و اراضی مستعد صنوبرکاری-های کل کشور به عنوان یک ظرفیت مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به وضعیت موجود از نظر تولید کمی و کیفی، مشکلات و موانع تولید شناسایی شد. بر اساس نتایج مطالعات انجام شده راهکارهای علمی، فنی، اجرایی و ترویجی لازم ارائه گردید. میزان نیاز فعلی و چشم انداز نیاز آینده صنایع به مواد اولیه چوب بر اساس رشد جمعیت و سرانه مصرف چوب برای دوره 10 ساله نشان میدهد که چوب مصرفی از طریق زراعت چوب حدود 12 میلیون مترمکعب برآورد میشود. نتايج بررسيها و مطالعات سازمان‌هاي اجرائي و بخشهاي تحقيقاتي كشور بيانگر آن است كه سطوح فعلي زراعت چوب در كشور امکان افزایش را دارد. با تعیین قابلیتها و پتانسیلهای توسعه زراعت چوب در کشور میتوان میزان کشت و سپس برداشت سالیانه چوب را افزایش داد. نتایج بررسی توانایی رشد ارقام پرمحصول صنوبر (40-35 متر مکعب در هکتار در سال) نشان داده که تولید چوب مورد نیاز کشور از طریق زراعت چوب با مساحت 300 هزار هکتار قابل حصول میباشد که در یک برنامه‌ریزی 10 ساله با کاشت 30 هزار هکتار در سال بدست خواهد آمد. برنامه‌های ترویجی و آموزشی مدون و فراگیر در شناساندن ارقام پرمحصول صنوبر و نیز اجرای عملیات داشت مناسب میتواند در افزایش تولید چوب و دستیابی به اهداف این برنامه کمک کند. واژه‌های کلیدی: اصول فنی، ترویج، تولید چوب، زراعت چوب، صنوبر
: Evaluating and analyzing the current quantitative and qualitative situation of wood production in poplar plantation of country, and determining of technical defects, weaknesses and technical shortcomings problems can lead to providing scientific solutions and suggestions to increase wood production and wood production efficiency. In this analytical report, in the first stage, the quantitative and qualitative status of poplar plantations, including determining the existing areas under poplar cultivation and also determining the quantitative and qualitative status of trees stand in poplar plantations provinces of the country were evaluated. Then, the scientific and technical capacities that are the result of research achievements, as well as the potentials and lands suitable for poplar cultivation were evaluated as a capacity. According to the available data in terms of quantity and quality of wood production, problems and barriers were identified and and appropriate scientific, technical, executive and extension solutions were provided. The current and future demand of industries for wood raw materials based on population growth rate and per capita wood consumption for a period of 10 years shows that wood consumption through wood cultivation is estimated at about 12 million cubic meters. The results of studies of research departments and executive organizations indicate that the current areas of poplar plantations in the country can be increased. By determining the capabilities and potentials of poplar plantations development, the annual harvest of wood can be increased. A study on the ability to produce wood for high-yield poplar clones (35-40 m3/ha/yr.) has shown that the production of required wood raw materials can be achieved with an area of 300,000 hectares, which will be achieved in a 10-year plan by planting 30,000 hectares per year. Comprehensive training and extension programs in introducing high-yield poplar clones as well as carrying out appropriate maintenance operations can help increase wood production and achieve the goals of this program.Keywords: Extension, Poplar, Technical principles, Wood cultivation,
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی