رکورد قبلیرکورد بعدی

" تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر شاخص‌های عملکرد و صفات کيفی هیبریدهای انتخابی فلفل در شرایط توليد هيدروپونيک "


شماره شناسایی : 18873876
شماره مدرک : ۶۱۱۷۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : خوشکام، سیب‌گل
: رشیدی، ام‌لیلا
عنوان اصلي : تأثیر بسترهای مختلف کاشت بر شاخص‌های عملکرد و صفات کيفی هیبریدهای انتخابی فلفل در شرایط توليد هيدروپونيک
عنوان اصلي به زبان ديگر : :The effect of different planting media on yield indices and quality traits of selected pepper genotypes under hydroponic production conditions
صفحه شمار : ۲۲ ص.:مصور، جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده سبزی و صیفی، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴۶۱۱۷۷
: شماره طرح ۰۴۸۹۷۰۴۰۱-۳۳-۷۰-۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : عوامل متعددی بر ظرفیت بخش کشاورزی به‌عنوان منبع غذا و تغذیه در سراسر جهان تأثیرگذار است. این عوامل شامل رشد جمعیت انسانی، تغییر در نیازهای مصرف‌کننده و افزایش رقابت در زمین و سایر منابع طبیعی است. پدیده محیطی گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی نیز با ظهور مجدد آفات و بیماری‌هایی که تولید مواد غذایی را محدود می‌کنند همراه است. تکنیک‌های کشاورزی بدون خاک برای کشت محصولات به‌ویژه سبزی‌های میوه‌ای دارای اهمیت زیادی است. این تحقیق تأثیر بسترهای مختلف را بر رشد مطلوب، عملکرد و ترکیب مواد مغذی ارقام فلفل دلمه ای بررسی کرد تا مبنایی مؤثر برای انتخاب بسترهای مورداستفاده گیاه در روش‌های کشت بدون خاک باشد. این تحقیق در گلخانه هیدروپونیک کشاورزی بخش خصوصی، در جیرفت انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو تیمار (بستر کشت در 4 سطح و رقم نیز در 4 سطح) در سه تکرار انجام شد. طول، قطر، وزن میوه، تعداد میوه در بوته، عملکرد، محتوای اسید اسکوربیک و کل مواد جامد محلول میوه صفات مورد ارزیابی در این پژوهش بودند. نتايج نشان داد كه بين ارقام، بستر کشت و اثر متقابل آن‌ها ازنظر صفات مورداندازه‌گیری اختلاف آماري معنی‌داری وجود دارد. بسترهای کشت کوکوپیت و پرلایت به نسبت 60-40 و کوکوپیت و پرلایت به نسبت 70- 30 در ارقام نیروین و کالیفرنیا بیشترین عملکرد، میانگین قطر و وزن میوه در بوته شد. میزان ویتامین ث در ارقام نروین و آرینسیا نسبت به ارقام لوموس وکالیفرنیا بیشتر بود. در مرحله بلوغ علاوه بر شرایط محیطی، نوع رقم می‌تواند بر محتوای ویتامین ث تأثیر بگذارد. با توجه به این‌که عدم تخلخل در بستر کشت يك خاصيت نامطلوب است و باعث كاهش توليد می‌شود، استفاده از ترکیب‌های کوکوپيت و پرليت با نسبت‌های 30-70 و 40-60 به ترتیب در هر یک از ارقام هیبرید فلفل شرایط استفاده از خصوصيات مطلوب هر دو بستر را فراهم می‌کند. عملكرد بالا و کیفیت خوب در اين مخلوط، به سبب هوادهی و دسترسي هم‌زمان گياه به آب و مواد غذايي، در شرایط هیدروپونیک است. کلمات کلیدی: هیدروپونیک، بستر کشت، عملکرد، کیفیت میوه، فلفل دلمه،گلخانه
: A multitude of factors is exerting pressure on the capacity of the agriculture sector as the source of food and nutrition worldwide. These factors include a growing human population, changes in consumer needs and increasing competition on land and other natural resources. The environmental phenomenon of global warming and climate change are also associated with new and re-emergence of pests and diseases curtailing food production. Soilless farming techniques are very important for growing crops, especially fruits and vegetables. This study investigated the effect of different substrates on the optimal growth, yield and nutrient composition of pepper cultivars to be an effective basis for selecting plant substrates used in soilless cultivation methods. This research was conducted in a private agricultural hydroponic greenhouse in Jiroft. The experiment was performed as a factorial experiment in a completely randomized design with two treatments (culture medium at 4 levels and cultivar at 4 levels) in three replications. Length, diameter, fruit weight, number of fruits per plant, yield, ascorbic acid content and total soluble solids of fruits were the traits evaluated in this study. The results showed that there was a statistically significant difference between cultivars, culture medium and their interaction in terms of measured traits. Cocopeat and perlite culture media (40-60) and cocopeat and perlite (30-70) in Nirvin and California cultivars had the highest yield, mean diameter and weight of fruit per plant. The amount of vitamin C in Nirvin and Arancia cultivars was higher than Lumos and California cultivars, where the stage of maturity, in addition to environmental conditions in addition to the type of cultivar, can affect the content of vitamin C. It is recommended that successful soilless agriculture be welcomed by producers in areas where there is limited fertile soil and water crisis for agricultural activities, and the Ministry of Jihad for Agriculture should provide the necessary support for soilless agriculture.Keywords: hydroponics, culture medium, growth, yield, quality, bell pepper, greenhouse
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی