رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی پیشرفته عملکرد و صفات کمی و کیفی شش کلون جدید و سه توده مادری سیر ایرانی در همدان "


شماره شناسایی : 18873875
شماره مدرک : ۶۱۱۷۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : عالم‌خومرام، محمدحسین
: بیات، فریبا
: ایمانی، محمدرضا
: وکیلی، حسن
: شعبانیان، محمد
عنوان اصلي : بررسی پیشرفته عملکرد و صفات کمی و کیفی شش کلون جدید و سه توده مادری سیر ایرانی در همدان
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Advanced Study on Yield and Quantitative and Qualitative Triats of 6 Promising Clones and 3 Maternal Landraces of Iranian Garlic (Allium sativum L.) in Hamedan
صفحه شمار : ۸۸ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات علوم باغبانی، پژوهشکده سبزی و صیفی، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۴۶۱۱۷۶
: شماره طرح ۹۸۱۲۲۵-۱۵۲-۳۳۱۴-۶۳-۳
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : به منظور معرفی ارقام جدید سیر (Allium sativum L.)، ارزیابی پیشرفته شش کلون امیدبخش (8 /5، 8 /7 ، 11 /1، 11 /8، 15 /1 و 15 /7) و سه توده مادری بومی (بردسیر کرمان (8)، حیدره همدان (11) و حسین آباد همدان (15) در شرایط همدان، طی سال زراعی 1399-1398 بر پایه طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد و صفات فنولوژیکی و مورفولوژیکی بوته و حبه مواد ژنتیکی مذکور مورد بررسی قرار گرفتند. برای تولید این کلونهای امیدبخش، در سال زراعی 93-1392 از هر توده محلی مذکور هشت کلون جدید به روش انتخاب کلونی انفرادی تولید و طی چهار سال بعدی تکثیر و در سال زراعی 98-1397 با بررسی مقدماتی آنها، 75 درصد کلونها حذف و 25 درصد باقیمانده تحت عنوان کلونهای امیدبخش وارد این پروژه شدند. بر اساس تجزیه واریانس، اختلاف صفت تعداد بوته در کرت بین مواد ژنتیکی مورد بررسی از نظر آماری معنیدار نشد. اختلاف صفت ضریب کرویت در سطح 5% معنیدار شد. اختلاف مقادیر 35 صفت دیگر از جمله صفات مهم عملکرد سیر، عملکرد ماده خشک، عملکرد آلیسین و ... مورد مطالعه در سطح 1% بسیار معنیدار شدند. شش کلون امیدبخش با متوسط عملکرد 13578 کیلوگرم در هکتار در گروه آ و سه توده مادری با متوسط عملکرد 10781 کیلوگرم در هکتار در گروه سی قرار گرفتند. بنابراین کلونهای امیدبخش به طور متوسط افزایش عملکرد 26 درصدی نسبت به توده‌های مادری نشان میدهند. کلمات کلیدی: سیر، توده بومی، کلون، عملکرد کمی، آلیسین، جوانه زنی سیر
: In order to introduce new garlic cultivars (Allium sativum L.), advanced evaluation of six promising clones (5/8, 7/8, 1/11, 8/11, 1/15 and 7/15) and three maternal landraces (Bardsir Kerman (8), Heidareh Hamedan (11) and Hossein Abad Hamedan (15)) studied in Hamedan conditions, during the 2019-2020 years based on a randomized complete block design with four replications. To produce these promising clones, in the 2013-2014 crop year, eight new clones were produced from each of the mentioned landraces by individual clonal selection method and increased during four years. After evaluation in the 2018-2019 crop year , 75 percentage of new clones discarded and the remaining 25% have entered the project as promising clones. 37 Phenological and morphological traits were measured. Based on analysis of variance, the differences in the number of plants per plot between the studied genetic materials were not statistically significant. Sperical coefficient difference was significant at 5% level. The difference between the values of 35 other traits, including the important traits of bulb yield, dry matter yield, allicin yield, etc. studied at the level of 1% were very significant. Six promising clones with an average yield of 13578 kg / ha were in group A and three maternal landraces with an average yield of 10781 kg / ha were in group C. Thus, promising clones show an average yield increase of 26% compared to the maternal landraces.Key Words: Garlic, Landrace, Clone, Quantitative Yield, Allicin, Garlic Germination
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی