رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاثیر پخش سیلاب بر تغییرات شوری و سدیمی خاک در آبخوان تسوج، آذربایجان شرقی "


شماره شناسایی : 18873873
شماره مدرک : ۶۱۱۷۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : سلماسی، رامین
: کوشایان، رحیم
: رفیعی، مالک
: پیروان، حمیدرضا
عنوان اصلي : تاثیر پخش سیلاب بر تغییرات شوری و سدیمی خاک در آبخوان تسوج، آذربایجان شرقی
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Effect of Floodwater Spreading on Soil Salinity and Sodicity in Tasoj Aquifer, East Azarbayjan
صفحه شمار : ۴۲ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول، نقشه
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳۶۱۱۷۴
: شماره طرح ۹۷۰۸۹۶-۰۳۷-۲۹-۳۵-۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : پخش سیلاب اثرات متفاوتی را بر روي خاك سطحی بر جاي خواهد گذاشت. علاوه بر کیفیت خاك عرصه مورد نظر، کیفیت سیلاب نیز موفقیت و یا عدم موفقیت طرح پخش را تحت تاثیر قرار میدهد. هدف عمده پژوهش حاضر ارزیابی نقش پخش سیلاب بر پارامترهای شور و سدیمی بودن خاکهای عرصه‌ی پخش سیلاب تسوج می¬باشد. در این راستا، از سه نوار پخش سیلاب از ژرفاهای 20-0 و 60-20 سانتي‌متري خاك و از سه قسمت بالادست، میان‌دست و پایین‌دست و یک منطقه شاهد در مجاورت آن منطقه به صورت تصادفی نمونه‌برداري انجام گرفت. سپس نتایج ویژگیهای رسانندگی الکتریکی (EC)، اسیدیته (pH)، قدرت یونی، غلظت کربنات، بی‌کربنات، کلر و سدیم، نسبت جذب سدیم (SAR) در خاک دو عرصه‌ی پخش سیلاب و شاهد به‌وسیله محاسبه‌های آماری با به‌کارگیری نرم‌افزار SPSS با همدیگر مقایسه شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد بخش‌هایی از عرصه که دارای سازندهای مارنی آهکی، گچی و شور می‌باشند، انحلال املاح این سازندها باعث می‌گردد که با افزایش غلظت یون‌ها در رواناب، رسانایی الکتریکی رواناب افزایش یابد و در نهایت منجر به افزایش این ویژگی برای خاکهای عرصه‌ی پایین دست نسبت به خاکهای دو عرصه‌ی دیگر و شاهد گردد. پخش سیلاب تغییر معنیداری در واکنش خاک عرصه‌ها ایجاد نکرد و فقط 3 /0 – 2 /0 واحد در عرصه امستجان نسبت به‌سایر عرصه‌ها و شاهد افزایش نشان داد. در مجموع میتوان نتیجه‌گیری نمود که سیستم پخش سیلاب در مکان صحیحی احداث شده است و سازندهای زمین‌شناسی منطقه تاثیر مخربی روی ویژگیهای شیمیایی خاکهای متاثر از سامانه‌ی پخش سیلاب تسوج نگذاشته است. مشکل ناچیز ناشی از املاح عرصه‌ی امستجان را میتوان با کشت گیاهان مقاوم به‌شوری و خشکی و افزودن اصلاحگرها برطرف نمود. کلید واژه: سازندهای مارنی شور، سامانه غلام در گردشی، کیفیت خاک
: Flood spreading has different effects on surface soil. In addition to soil quality, flood quality has successes or insuccesses effect on flood plan. The main purpose of this reaserch is study of role of flood spreading on saline and sodic parameters of Tasoj flood spreading. For this purpose, from three grids of flood spreading from 0-20 and 20 – 60 cm of soil and from three regions including up-, low-, and median part of a control soil sampled randomly. EC, pH, TSC, ionic strength, CO3, HCO3, Cl, Na, SAR, and ESP were compared in the plain and control regions with statistical analyses with SPSS software. Results showed the parts of station with lime, gypsum, and saline formatios, dissolution of these salts cause that with increasing ions concentrations in runoff, electrical conductivity of runoff was increased and caused increasing of this property for soils of lowlands in compare to other two regions and control. Flood spreading has no significant change in pH and only 0.2 – 0.3 unit in Amestejan region in compare to other regions and control increased. In conclusion can result that flood spreading system was estabilished in correct region and the geologic formations hadnot destructive impact on soil chemical properties. Small difficulty is from salts of Amestejan region that can improved with salt and drought tolerant plants and application of amendments. Keywords: Saline marl formation, cycling system, soil quality
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی