رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی عامل/عوامل موثر در پدیده خشکیدگی و زوال بلــوط بوسیله راه‌کارهـای نوین مولکولی "


شماره شناسایی : 18873870
شماره مدرک : ۶۱۱۷۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
عنوان اصلي : بررسی عامل/عوامل موثر در پدیده خشکیدگی و زوال بلــوط بوسیله راه‌کارهـای نوین مولکولی
صفحه شمار : ۳۳۴ ص.: مصور(عکس‌رنگی)، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳۶۱۱۷۱
: شماره طرح ۹۳۵۲-۰۵-۰۵-۰۱
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح تجاری است
خلاصه یا چکیده : ناحیه رویشی زاگرس با مساحتی حدود2 /5 میلیون هکتاریکی از مهمترین مناطق جنگلی ایران محسوب میشود. در فلور گیاهان چوبی زاگرس مهمترین گونه ها به لحاظ وسعت و قدمت، گونه هاي بلوط (Quercus sp) میباشند.جنگلهاي استان ایلام جزء حوزه رویشی زاگرس محسوب میشوند وگونه غالب جنگلهاي این ناحیه را بلوط ایرانی (Q. branti)حدود 90% تشکیل میدهد. زوال و خشکسالی درختان بلوط در سراسر جهان در سالیان اخیر مورد توجه بسیاري از محققین قرار گرفته بود.در چند سال گذشته، گزارشهایی از زوال درختان بلوط در ایران به ثبت رسیده بود.عوامل مختلفی اعم از زنده و غیر زنده، در بروز پدیده زوال بلوط نقش دارند.قارچها از مهمترینبیمارگرهاي گیاهی هستند که میتوانند به عنوان یکی از عوامل مؤثر در زوال بلوط مورد بررسی قرار گیرند.در سالهاي 1393و 1394به منظور جداسازي قارچهاي همراه با درختان بلوط با علائم زوال، نمونه‌برداري از اندامهاي مختلف گیاه و خاك اطراف ریشه، از مناطق مختلف استان ایلام، انجام پذیرفت. در کل، 312جدایه قارچی شامل 183جدایه از اندام هاي‌هوایی، 50جدایه از ریشه و79جدایه از خاك به دست آمد. شناسایی گونه ها بر اساس خصوصیات ریخت‌شناختی و مولکولی با استفاده از نواحیITS1-5.8S-ITS2وLSU از DNA ریبوزومی هسته‌اي، و بخشی از نواحی ژنی Actin و TEF1-αصورت گرفت. در نهایت 34 گونه قارچی شامل
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی