رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی تاثیر گرانولویروس بید سیب زمینی PhopGV در کنترل بید گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick "


شماره شناسایی : 18873868
شماره مدرک : ۶۱۱۶۹
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : دزیانیان، احمد
: جلالی، اللهیار
عنوان اصلي : ارزیابی تاثیر گرانولویروس بید سیب زمینی PhopGV در کنترل بید گوجه فرنگی Tuta absoluta Meyrick
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Effect of Phthorimaea operculella Granulovirus (PhopGV) on Tomato Leafminer Moth (Tuta absoluta)
صفحه شمار : ۱۹ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات گیاه‌پزشکی کشور، ۱۳۹۹
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳۶۱۱۶۹
: شماره طرح ۹۵۰۲۵۲-۰۴۶-۱۶-۴۹-۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : پروانه مینوز یا بید گوجه فرنگی (Tuta absoluta, Meyrick)، از خانواده Galechiidae آفت مهم و مخرب در مزارع گوجه فرنگی است که با توجه به چند نسلی بودن آفت موجب کاهش قابل توجه عملکرد محصول گوجه فرنگی در حدود 60 تا 100 % محصول میشود. در این طرح ضمن ارزیابی زیست شناسی آفت در شرائط آزمایشگاهی، ابتدا بمنظور تامین اینوکولوم مورد نیاز ویروس، جدایه موجود گرانولوویروس بید سیب زمینی Phthorimaea operculella granulovirus (PhopGV) بر روی لارو کرم غده سیب زمینی تکثیر گردید. همزمان لارو بید گوجه فرنگی برروی میزبان گیاهی خود از مزرعه جمع آوری و بصورت انبوه در آزمایشگاه تکثیر شد. سپس لارو های سنین دوم بید گوجه فرنگی را بر روی مواد غذایی (برگ گوجه فرنگی) آلوده به ویروس قرار داده و سپس میزان مرگ ومیر آفت ارزیابی گردید. حساسیت لاروهای شب پره بید گوجه فرنگی به گرانولویروس بید سیب زمینی در غلظت 109 × 2.81 گرانول بر میلی لیتر تایید و به میزان 89.7 درصد آلودگی مشاهده گردید. نتایج ارزیابی بیماریزایی گرانولویروس نشان داد که اختلاف معنا داری بین غلظت ویروس و سنین مختلف لاروی وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش غلظت ویروس شدت مرگ و میر لارو ها افزایش می یابد و با افزایش سنین لاروی مرگ و میرکاهش میابد. لارو های سنین پایین در غلظت مشابه ویروس حساسیت بیشتری نسبت به لاروهای بالغ دارند.لغات کلیدی: بید گوجه فرنگی،کنترل میکربی Tuta absoluta، گرانولوویروس بید سیب زمینی، PhopGV
: Tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) is known as one of the most damaging pests of tomato which causes between 60 to 100 percent damage. Biology of the pest was studied during this project in laboratory conditions. Infested tubers were collected from the potato fields and then transferred to the laboratory to establish the colony and started mass rearing of potato tuber moth. The Phthorimea operculella granulovirus (PhopGV) was propagated in vivo and then purified from the larvae body. The Tomato leafminer larvae were collected from tomato field and reared in laboratory. The tomato leaves treated by virus suspension (2.8×109 Granol/ ml) and then tomato leafminer second instar larvae were released on infested leaves. Results showed that P. operculella granulovirus (PhopGV) was effective on T. absoluta larva and observed % 89.7 mortality. There were significant differences between virus concentrations. In other words, Larval mortality increased with increasing viral concentrations and decreased with the older instars.Keywords: Tomato leafminer, Tuta absoluta, Phthorimea operculella granulovirus (PhopGV), Microbial control
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی