رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی كارايی و تعيين دوز موثر قارچ‌کش آزوکسی استروبين + ديفنوکونازول (ارتيواتاب EC32.50%) در کنترل بيماری لكه موجی گوجه فرنگی در شرايط مزرعه "


شماره شناسایی : 18873863
شماره مدرک : ۶۱۱۶۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : نصراصفهانی، مهدی
: شریفی‌ وش‌فام، کسری
: الماسی، حسن
: امینی‌، بهرام
عنوان اصلي : بررسی كارايی و تعيين دوز موثر قارچ‌کش آزوکسی استروبين + ديفنوکونازول (ارتيواتاب EC32.50%) در کنترل بيماری لكه موجی گوجه فرنگی در شرايط مزرعه
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Potentiality and Effective Dosage of OrtivaTop (Azoxystrobin + Difenoconazole EC 32.50%) Fungicides in Control of Tomato leaf Spot Disease in Field Conditions
صفحه شمار : ۲۸ ص.:مصور، جدول
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، ۱۳۹۹
فروست : شماره ثبت ۶۱۱۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳۶۱۱۶۶
: شماره طرح ۹۸۰۳۹۴-۰۵۹-۱۶-۳۸-۲۴
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : بيماري لکه موجي، با گونه غالب Alternaria alternata هم اکنون از بيماري‌هاي مهم گوجه فرنگی، Solanum lycopersicum در کشور است، که در دامنه وسيعي از شرايط آب و هوايي ايجاد شده و با از بين بردن اندام‌هاي سبزگياه گوجه فرنگي، خسارت زيادي را متوجه این محصول مي سازد. در اين تحقيق، بررسي كارايي و تعيين دوز موثر قارچ‌کش آزوکسي استروبين + ديفنوکونازول (ارتيواتاب EC32.50%) در کنترل بيماري لكه موجي گوجه فرنگي در شرايط مزرعه، در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي با چهار تکرار در استان اصفهان در سه منطقه شامل جی، راران و زوان در دوسال 1399-1398به اجرا در آمد. در اين تحقيق، قارچ‌کش ارتيواتاب به ميزان سه دوز 900، 1100 و 1300 ميلي ليتر در هکتار (دوزهای پیشنهادی شركت) در مقايسه با دو قارچ‌کش دیگر به نام کلروتالونیل ( داکونیل) که با فرمولاسیون های (SC 72%) تولید می شود، در مقادير2 ليتر در هکتار و قارچ‌کش پيراکلواستروبين + بوسکاليد (سيگنوم WG 33.4%) 0/5 کیلوگرم درهکتار و شاهد، بدون استفاده از قارچ‌کش (محلول پاشی با آب معمول) بررسي شد. نتایج نشان داد که میانگین درصد شدت آلودگی در قارچ‌کش سیگنوم، 7 /25%؛ داکونیل، 7 /22%؛ ارتیواتاب 900 میلی ليتر 7 /31%؛ ارتیواتاب 1100 میلی ليتر 9 /26%؛ ارتیواتاب 1300 میلی ليتر 6 /20%؛ در مقابل شاهد با 1/ 59% بود. در واقع، درصد کارایی این قارچ‌کش ها به ترتیب در قارچ‌کش سیگنوم 56%، داکونیل 61%، ارتیواتاب 900 میلی ليتر 46%، ارتیواتاب 1100 میلی ليتر 54%، و ارتیواتاب 1300 میلی ليتر 66% نسبت به شاهد بوده است. همچنین، در این تحقیق، بر اساس مقايسه ميانگين‌هاي سطح زير منحني پيشرفت بيماري AUDPC، قارچ‌كش ارتیواتاب با مقدار 1300میلی ليتر در هكتار كمترين سطح زير منحني پيشرفت بيماري را در مقايسه با ديگر تيمارها به خود اختصاص داد. به اين ترتيب قارچ‌كش ارتیواتاب با بیشترین قدرت کنترل کنندگی با مقدار مصرف 1300میلی لیتر در هكتار قابل توصیه برای کنترل بیماری لکه موجی گوجه‌فرنگی می باشد.واژه های کلیدی: اصفهان، داکونيل، ، سيگنوم، Alternaria alternata، Solanum lycopersicum
: Early blight disease with dominant species, Alternaria alternata is one of the most important tomato, Solanum lycopersicum diseases in Iran, occurring in a wide range of climatic conditions, and causes serious damages to this crop by destroying the vegetative organs of the tomato plant. In this study, the efficacy and determination of the effective dosage of a fungicide Ortiva Top EC32.50% (Azoxystrobine + diphenoconazole) in controlling tomato early blight disease was assessed in the field conditions, in a randomized complete block design with four replications in three regions including, Jaay, Raaran and Zoaan and six farms in Isfahan province in the years 2019-20. In this study, the fungicide, Ortiva Top was applied in three dosages of 900, 1100 and 1300 ml/ha (recommended dosage by the company) in comparison to two other fungicides, Daconyl (Chlorothalonil SC 2%) 2 L/ha, and Signum (WG 33.4%) (Pyraclostrobin + Boscalid) 0.5 Li/ha, and controls, without the use of any fungicide. The results showed that the average percentage of disease severity of the early blight in Signum fungicide was 25.7%; Daconyl, 22.7%; Ortiva Top 900, 31.7%; Ortiva Top 1100, 26.9%; Ortiva Top 1300, 20.6%, in contrast to the controls with 59.1% to tomato early blight disease. These results indicate that Ortiva Top 1300 fungicide with 20.6% disease severity to early blight had the lowest disease severity percentage compared to Ortiva Top with dosage of 900 and 1100; Signum with 25.7%; And Daconyl with 22.7% to early blight disease severity percentage of the treated tomato plants in the field conditions. Here, based on the comparison of AUDPC means, Ortiva Top 1300 ml / ha had the lowest area under the disease progression curve in comparison to the other two fungicides treatments including Ortiva Top at the rates of 900 and 1100 ml/ha. Thus, Ortiva Top fungicide with the highest controlling potentiality with a dosage of 1300 ml/ha is recommended to control tomato early blight disease.Keywords: Alternaria alternate, Isfahan, Daconyl, Signum, Solanum lycopersicum
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی