رکورد قبلیرکورد بعدی

" تولید بلوک خوراک کامل بر مبناي خارشتر، ني و سورگوم به منظور تغذیه گاوهاي بومي سیستاني "


شماره شناسایی : 18873858
شماره مدرک : ۶۱۰۷۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : کیخاصابر، مرتضی
: آقاشاهی، علی رضا
: فضایلی، حسن
: نخزری،اسحق
عنوان اصلي : تولید بلوک خوراک کامل بر مبناي خارشتر، ني و سورگوم به منظور تغذیه گاوهاي بومي سیستاني
عنوان اصلي به زبان ديگر : :production of complete edible block based on Alhagi, common reed forage and sorghum for Nutrition of Sistani cattl
صفحه شمار : ۳۸ص.:مصور،رنگی ، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۷۸ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۸۶۱۰۷۸
: شماره طرح: 2-66-13-026-990289
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:ترویجی است
خلاصه یا چکیده : این پروژه بهمنظور بررسي امكان توليد بلوک خوراک كامل بر مبناي منابع علوفهاي رایج در منطقه سيستان اجرا گردید. پس از طراحي و ساخت ماشين توليد بلوک خوراک كامل، جيرههاي آزمایشي با نسبت علوفه به كنسانتره 30 به 70 در شش تيمار كه عامل اتصال دهنده در آنها متفاوت بود از نظر قابليت توليد بلوک مورد ارزیابي قرار گرفتند. تيمارها شامل 1)10 درصد مالس 2 )10 درصد مالس+چهار درصد بنتونيت3 )چهار درصد بنتونيت+ پنج درصد آرد گندم+ پنج درصد آرد جو 4)چهار درصد بنتونيت+ 10 درصدآرد گندم 5 )چهار درصد بنتونيت +10 درصد آرد جو 6 )10 درصد آرد جو+ پنج درصدآرد گندم بود. سهم علوفههاي ني، سورگوم، خارشتر و كاه به ترتيب 10 ،10 ،5 و 5 درصد )مجموعا 30 درصد( بود. بهمنظور ارزیابي سختي بلوک آزمون ماندگاري انجام شد. بيشترین ماندگاري در تيمار دو )03/56 درصد( و كمترین در تيمار شش )75/42 درصد( بود )05/0<P .)ازنظر انبساط پس از فشردهسازي و چگالي در زمانهاي مختلف پس از ساخت بلوک، اختالف معنيداري بين تيمارها مشاهده نشد. بيشترین انبساط پس از فشردهسازي و چگالي در 24ساعت اول اتفاق افتاد. همچنين به استثناي تيمار شش در سایر تيمارها تا هفته پنجم آثاري از رشد كپک مشاهده نشد. نتایج نشان داد ميتوان با طراحي و ساخت دستگاههاي ارزان قيمت، بلوکهاي خوراک كامل با كيفيت قابل قبول را توليد نمود. استفاده از ده درصد مالس به اضافه چهار درصد بنتونيت بهعنوان تركيب اتصال دهنده، بهترین قوام را در بلوک خوراكي ایجاد نمود. همچنين سطح 10 درصد مالس و یا چهار درصد بنتونيت به اضافه پنج درصد آرد گندم یا جو، ميتواند اتصال قابل قبولي را بين تركيبات بلوک ایجاد نماید.كليد واژه: بلوک خوراک كامل، علوفه ني، سورگوم، خارشتر، مالس، بنتونيت
: This project was implemented in order to investigate the ability of producing complete feed blocks based on common forage sources in Sistan region. According to the available facilities the machine was designed and built. Treatments were evaluated for block production ability. The ratios of concentrate to forage in the treatments were 30 : 70 which the binding agent were different in them.treatments include 1) 10% molasses 2) 10% molasses + 4% bentonite 3( 4% bentonite + 5% wheat flour + 5% barley flour 4( 4% bentonite + 10% wheat flour 5( 4% bentonite + 10% barley flour 6( 10% barley flour + 5% wheat flour. The proportions ofcommon reed, sorghum, alhagi and straw were 10, 10, 5 and 5%, respectively (30% in total). In order to evaluate the strength of the block, durability test was performed. The highest durability was in treatment 2 (56.03%) and the lowest durability was in treatment 6 (42.75% ,P <0.05). There were no significant difference between treatments in post-compression expansion and density at different times after block construction. Most changes in postcompression expansion and density occurred in the first 24 hours. Also, with the exception of treatment 6, no signs of mold growth were observed in other treatments until the fifth week. The results showed that by designing and manufacturing inexpensive machine, complete feed blocks by acceptable quality can be produced. With the use of 10% molasses plus 4% bentonite as a binder compound, the best durability in the feed block was obtained.Also a level of 10% molasses or 4% bentonite plus 5% wheat flour or barley flour, can create acceptable adhesion in the block Compounds.Keywords:Complete Feed Block,Alhagi, Common reed forage, Sorghum, Molasses,Bentonit
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی