رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي كارآيي علف كش کاسپر WG 55%(دایکامبا 50% +پروسولفورون 5%) براي كنترل علف هاي هرز پهن برگ در مزارع گندم "


شماره شناسایی : 18873857
شماره مدرک : ۶۱۰۷۷
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : مين باشي معيني ، مهدي
: کرمی نژاد، محمدرضا
: قلندر آیش،برات علی
: رستگار پیمانی، عبداله
: ولی فر،عبداله
: رضا غریب، منصور
: جمالی، محمدرضا
: هادیزاده،محمد حسن
: شاهی کوتیانی،محمود
عنوان اصلي : بررسي كارآيي علف كش کاسپر WG 55%(دایکامبا 50% +پروسولفورون 5%) براي كنترل علف هاي هرز پهن برگ در مزارع گندم
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Study the efficacy of Casper WG 55% (dicamba 50% + Prosulfuron5%) for control of broadleaf weeds in wheat fields
صفحه شمار : ۳۷ص.:جدول
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۷۷ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۸۶۱۰۷۷
: شماره طرح: 981134-123-16-16-04
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:ترویجی است
خلاصه یا چکیده : کارايي علف‌کش پیش مخلوط دایکامبا + پروسولفورون (کاسپر، 55% WG) در چهار منطقه کرج، شیراز، دزفول و مشهد طی سال زراعی 1400 - 1399 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. تیمارهای علفکشی کاسپر در مقادیر 300، 400 و 500 گرم به تنهایی و در اختلاط با مویان (ادیگور و سیتوگیت)، بروموکسینیل + ام سی پی آ (برومایسید ام آ 40 % EC) با میزان 5/1 لیتر در هکتار، تریا سولفورون + دایکامبا (لنتورWG 70% ) به میزان 165 گرم در هکتار، بنتازون + دیکلوپروپ (بازاگران دی پی SL 56.6 %) به میزان 2 لیتر در هکتار و بروموکسینیل + توفوردی (بوکتریل یونیورسال EC 56%) به میزان 25/1 لیتر در هکتار در مرحله پنجه زنی گندم سمپاشی شدند. نتایج ارزیابی در هر چهار منطقه مورد آزمایش نشان داد، که علفکش کاسپر در تمام مقادیر بکار رفته به تنهایی و در اختلاط با مویان (ادیگور و سیتوگیت) در کاهش وزن خشک علف های هرز غالب آزمایش در کرج (75 تا 100 درصد)، شیراز(85 تا 93 درصد)، دزفول (70تا 100 درصد) و مشهد (42 تا 97 درصد) موثر بودنتایج ارزیابی چشمی نشان داد، علفکش کاسپر در مهار علف های هرز پهن برگ غالب در کرج (78 تا 94 درصد کنترل)، شیراز (88 تا 94درصد کنترل) و دزفول (94 تا98 درصد کنترل) کارآمد بودند. در مجموع بر اساس نتایج حاصل از صفات بررسی شده، اختلاف کارایی علفکش کاسپر در مقادیر 300 تا 500 گرم در هکتار در مقایسه با علفکش های مقایسه ای در اغلب مناطق اجرای پروژه ناچیز بود. بدین ترتیب کاربرد علفکش کاسپر به میزان 300 گرم در هکتار بهمراه سیتوگیت 5/1 لیتر در هکتار برای مهار علفکش های پهن برگ گندم توصیه می شود.واژه های کلیدی: علف‌های هرزپهن برگ، شبه اکسینی، بازدارنده ALS، وزن خشک، عملکرد 
: The efficiency of pre-mixed herbicide of Dicamba + Prosulfuron (Casper®, 55% WG) in four regions of Karaj, Shiraz, Dezful and Mashhad in 2019-2020 was studied in a randomized complete block design with four replications. Treatments, Casper in the amounts of 300, 400 and 500 g/ha alone and mixture with nonionic surfactants (Adigor and Citogate), bromoxynil + MCPA (bromycid MA® 40% EC) with a rate of 1.5 l / ha, Tria sulfurone + Dicamba (Lentur® WG 70%) at 165 g/ha, Bentazone + Dicloprop (bazagran DP® 56.6% SL) at 2 l / ha and Bromoxynil + 2,4-D (Buctryl Universal® EC 56%) at 1.25 l / ha was sprayed at Wheat tillering stage.. Application of Casper herbicide in all amounts used alone and mixture with nonionic surfactants (Adigor and Citogate were effective and reduced the dry weight of the dominant weeds in Karaj (75 up to 100%), Shiraz (85 up to 93%), Dezful (70 up to 100%) and Mashhad (42 up to 97%). According to the ocular estimation (EWRC), Casper herbicide was effective in controlling of dominant broadleaf weeds in Karaj (78-94% control), Shiraz (88-94% control) and Dezful (94-98% control). In general, based on the results of the evaluated traits, the difference in efficiency of Casper herbicide in the amount of 300 to 500 g/ha with comparative herbicides was inconsiderable in most regions. Thus, use of Casper herbicide at the rate of 300 g / ha with citogate (1.5 l / ha) is recommended to control of broadleaf weeds in wheat.Key words: Broadleaf weed, Synthetic auxin, ALS inhibitor, dry weight, yield 
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی