رکورد قبلیرکورد بعدی

" طراحی نظام بذری بهینه گندم در استان کرمانشاه "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873840
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۴۷
سرشناسه : خیری صنمی‏ ، ‏، فرهاد
عنوان : طراحی نظام بذری بهینه گندم در استان کرمانشاه [پایان نامه]
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه رازی
سال تحصیل : ۱۳۹۹
مقطع تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : توسعه کشاورزی
صفحه شمار : ۲۳۷ص
چکيده : فقرزدایی همواره به عنوان هدف اصلی توسعه در نظر گرفته میشود. یکی از موضوعات مهم در راستایفقرزدایی افزایش بهره وری کشاورزی است. بدهی است که هیچکدام از نهاده های مورد استفاده درکشاورزی به اندازه بذر اصلاح شده در افزایش میزان بهره وری کشاورزی تاثیر ندارند. گندم به عنوان یکیاز محصولات اساسی کشاورزی در تامین امنیت غذایی مردم ایران دارای اهمیت ویژهای است. اما در ایرانبه دلیل عدم وجود تنوع کافی در زمینه ارقام گندم، به ویژه ارقام متحمل به شرایط خشکی و تغییرات جدیدآب و هوایی، ارقام موجود نتوانستهاند نقش مهم و اساسی خود را در افزایش تولید و پایداری آن ایفا نمایند.بنابر این تدوین نظام بهینه بذری که پاسخگوی نیاز کشاورزان از حیث تنوع رقم، تولید بذر و دسترسی به آنباشد، ضروری می باشد. به همین منظور این تحقیق با هدف طراحی نظام بهینه بذر گندم در استان کرمانشاه،که یکی از مهمترین استانهای تولید گندم، به ویژه گندم دیم، میباشد به انجام رسید. به همین منظور برایاجرای تحقیق روش تحقیق ترکیبی )کمی کیفی( مورد استفاده قرار گرفت. در بخش کمی جامعه آماری -مورد مطالعه را کشاورزان چهار شهرستان دارای بیشترین سطح زیر کشت گندم دیم تشکیل دادند که بهروش نمونه گیری خوشه ای تا سطح روستا و سپس به روش تصادفی ساده در بین روستائیان به تعداد 112نفر انتخاب و با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته اطلاعات آنها جمع آوری شد. در بخش کیفی تحقیقجامعه مورد مطالعه دو گروه بودند. گروه اول شامل اعضای کمیته ملی معرفی رقم، به نژادگران موسسهتحقیقات دیم کشور و مرکز تحقیقات کشاورزی استان کرمانشاه و کشاورزان پیشرو فعال در طرح به نژادیمشارکتی استان بودند. گروه دوم نیز شامل کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، محققانو کارشناسان تولید بذر موسسه تحقیقات دیم کشور و مرکز تحقیقات و سازمان جهاد کشاورزی استان ،مدیران و کارشناسان فنی شرکت های تولید کننده بذر گندم استان وکشاورزان پیشرو فعال در طرح به نژادیمشارکتی استان بودند. در بخش کیفی از روش نمونهگیری هدفمند بهره گرفته شد. معیار قابلیت اعتماد دربرگیرنده چهار معیار جداگانه اما مرتبط به هم شامل باورپذیری، اطمینان پذیری، تاییدپذیری و انتقال پذیریبود که از طرق گوناگون نظیر جمع آوری دادهها از منابع مختلف، چب مرتب داده های جمع آوری شده باسایر نمونه ها، اشاره به جزئیات و تفصیل دادههای برداشت شده و توصیف حداکثری جزئیات حاصل شد.بررسی وضعیت موجود نظام رسمی نشان داد که تعداد ارقام معرفی شده بسیار کم بوده و فرآیند معرفیطولانی است. در بخش غیر رسمی نیز نتایج تحقیق نشان داد که در این نظام، ارقام مورد استفاده صرفا ارقاماصلاح شده در نظام رسمی هستند. در قسمت شناسایی آسیب های نظام معرفی رقم و نظام تولید و گواهیبذر نتایج نشان داد که اصلیترین آسیب در این بخش ها به ترتیب عدم مشارکت ذینفعان نظامبه نژادی ومعرفی رقم در فرآیندهای سیاستگذاری و تصمیمگیری مرتبط با این نظام و اقتصادی نبودن تولیدبذر است. همچنین در بخش شناسایی راهکارهای رفع آسیب نظام معرفی رقم تدوین سیاست های مناسببرای ورود بخش خصوصی به فرآیند به نژادی و مشارکت دادن کشاورزان در تعیین اهداف به نژادی می تواندباعث ورود بخش خصوصی به حوزه به نژادی غلات گردد. در بخش شناسایی راهکارهای رفع آسیب نظامکنونی تولید و گواهی بذر رسمی نیز کاهش تعداد شرکت های تولید بذر در استان و پرداخت یارانه بیشتربرای تولید طبقات بالای بذری می تواند به اقتصادی شدن تولید بذر در این استان کمب نماید. بر اساسیافتههای تحقیق نظر به اینکه نظام بذری کشور بر پایه قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهالو آییننامه های آن استوار گردیده است، هر گونه اصلاح نظام بذری مستلزم پرداختن به چارچوبهای قانونییاد شده میباشد
: Poverty alleviation is considered as the main goal of development. One of the important issues in poverty alleviation is increasing agricultural productivity. Improved quality seed has the highest impact on increasing agricultural productivity. Wheat have special importance in ensuring food security of the Iranian people. But due to lack of sufficient diversity in wheat cultivars, especially cultivars tolerated to drought and climate changed, existing cultivars have not been able to play an important role in increasing sustainable wheat production. Therefore, it is necessary to develop an optimal seed system that meets the needs of farmers in terms of diversity of cultivars, seed production and seed access. This study conducted with the aim of designing an optimal wheat seed system in Kermanshah province. Combined research method was used. In quantitative part, statistical population were include 385 farmers of four cities with the highest area under rain fed wheat cultivation, who were selected by cluster sampling at the village level and then by simple random method and interviewed with researcher-made questionnaire. In the qualitative part of the study, the study population was divided into two groups. The method of targeted sampling was used to achieve identity sample. The methods of trustworthiness used were included four independent but interrelated factors including credibility, dependability, confirmability and transferebility. Investigation of current formal seed system showed that the number of introduced varieties is very limited and introduction process is time consuming. Also cultivated cultivars under informal system are only modern improved varieties and no local varieties are cultivated by farmers. Pathology of variety registration system revealed that the main disadvantage in this sector is the lack of participation of stakeholders in policy-making, and decision taking processes related to this system. Pathology of formal seed production and certification system also showed that the main disadvantage in this sector is uneconomical production of seed. In the section of identifying solutions to eliminate the disadvantages of the current variety registration system, the study results indicated that the development of appropriate policies for the private sector to enter the breeding process and involving farmers in setting breeding goals can lead the private sector to enter the field of wheat breeding. In identifying solutions to eliminate the disadvantages of wheat seed production and certification system, the result showed that reducing the number of provincial seed production companies and paying more subsidies for production of basic seeds can help make seed production economically. According to research findings considering that the seed system in the country is based on the Seed Act and its Bylaws, therefore any reform of the seed system requires addressing the latter legal frameworks
توصیفگر : به نژادی گیاهی
: به نژادگر
: بهنژادی مشارکتی
: بذرخودمصرفی
شناسه افزوده : آگهی‏ ، حسین‏
شناسه افزوده : دانشگاه رازی‏
عنوان ديگر : Designing of Optimal Wheat Seed System in Kermanshah Province
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
طراحی نظام بذری بهینه گندم در استان کرمانشاه
p 5947.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/pdf
3.11 MB
85
85
نظرسنجی