رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي و گزينش نسل‌هاي در حال تفکيک كنجد در مناطق گرم "


شماره شناسایی : 18873817
شماره مدرک : ۶۱۵۳۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : قدرتي، غلامرضا
: قدرتي، غلامرضا
: الحاني، ابوالقاسم
: مبيني راد، حبيب
: منصوري، سعداله
: خورسندحسن آبادي، عبدالقادر
عنوان اصلي : ارزيابي و گزينش نسل‌هاي در حال تفکيک كنجد در مناطق گرم
نام نخستين پديدآور : قدرتي، غلامرضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation and selection in segregating generations of sesame in warm areas
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۳۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰۶۱۵۳۶
: شماره طرح : 0-71-03-071-990847
: سامانه سمپات
توصیفگر : اصلاح
: انتخاب تک بوته،
: تفرق ژنتیکی،
: شجره ای،
: کنجد،
: لاین خالص
: نوترکیبی ژنتیکی
خلاصه یا چکیده : این بررسی با هدف بهره‌برداری از تنوع ژنتیکی برای تولید ارقام جدید و مناسب کنجد برای مناطق گرم با استفاده از روش اصلاح شجره‌ای انجام ‌شد. در این آزمایش تعداد 60، 19، 25 و 15 ترکیب ژنتیکی به ترتیب از نسل ژنتیکیF3 تا F6 در دو منطقه (دزفول و داراب)کشت گردید. ژنوتیپ‌های مورد بررسی هر کدام بر روی یک پشته به طول 5 متر کشت و بررسی‌شدند. در مجموع دو منطقه، از جمعیتهای مورد بررسی به ترتیب 33، 12، 8 و 2 (جمعاً55) تک بوته یا ترکیب ژنتیکی با صفات مطلوب و ایده‌آل انتخاب و بذرآنها به صورت جداگانه جهت حفظ خلوص ژنتیکی برداشت و نگهداری گردید. همچنین تعداد 12 ترکیب ژنتیکی با یکنواختی فنوتیپی بالا و خصوصیات زراعی مطلوب از میان نسلهای ژنتیکی F5 و F6 جهت شرکت در آزمایش مقدماتی عملکرد سال 1400گزینش شدند.
: The goal of this study was to utilize genetic diversity to produce new and suitable sesame cultivars for warm regions with pedigree method at 2020 in two locations, Dezful and Darab. The materials of this experiment were included 60, 19, 25 and 15 recombinants from F3 to F6 generations, respectively. Each genotype was planted on a 60 cm row with 5m long. In total, 33, 12, 8 and 2 (55 in total) single plants or genetic compositions with desirable and ideal traits were selected from the studied populations, respectively, and their seeds were harvested and stored separately to maintain genetic purity. Also, 12 genetic combinations with high phenotypic uniformity and desirable agronomic characteristics were selected from the genetic generations F5 and F6 to participate in the preliminary performance test in 2021.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی