رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي و مقايسه عملکرد جوجه هاي گوشتي تجاري در منطقه گرم و مرطوب استان خوزستان "


شماره شناسایی : 18873815
شماره مدرک : ۶۱۵۳۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : حسيني، سيدمجيد
: حسيني، سيدعبداله
: چمني، محمد
: لطف اللهيان، هوشنگ
: شريفي، افروز
عنوان اصلي : بررسي و مقايسه عملکرد جوجه هاي گوشتي تجاري در منطقه گرم و مرطوب استان خوزستان
نام نخستين پديدآور : حسيني، سيدمجيد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Performance review and comparision of commercial broilers chicken in The hot and humid area of khuzestan
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم دامي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰۶۱۵۳۴
: شماره طرح : 2-46-13-092-990757
: سامانه سمپات
توصیفگر : خصوصیات لاشه
: عملکرد
: استان خوزستان
: جوجه گوشتی
: گرم و مرطوب
خلاصه یا چکیده : این مطالعه به منظور بررسی عملکرد جوجه‌های گوشتی تجاری راس، کاب و آرین انجام شد. 750 قطعه جوجه گوشتی در قالب طرح کامل تصادفی با 3 تیمار، 5 تکرار و 50 قطعه پرنده در هر تکرار از سن یک روزگی تا 42 روزگی قرار گرفتند. برای مقایسه سویه‌ها، عملکرد پرندگان شامل افزایش وزن، مصرف خوراک، ضریب تبدیل غذایی، زنده‌مانی و شاخص کارایی تولید در طول دوره پرورش اندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری معیارهای عملکرد نشان داد که میانگین افزایش وزن و مصرف خوراک در دوره آغازین و رشد تفاوت معنی‌داری داشت (p<0.05) اما، تفاوت در ضریب تبدیل غذایی فقط در دوره آغازین معنی‌دار شد(p<0.05). میانگین افزایش وزن سویه کاب در پایان دوره نسبت به دیگر سویه‌ها بالاتر بود در حالی که راس پایین‌ترین افزایش وزن را داشت. بطور کلی نتیجه‌گیری می‌شود که بر اساس نتایج به دست آمده، اگر ملاک انتخاب ضریب تبدیل غذایی و یا شاخص تولید باشد، در هر صورت به دلیل عدم تفاوت معنی دار، سویه آرین می تواند به خوبی در تولید گوشت استفاده شود.
: This study was conducted to investigate the performance of commercial broiler chickens Ross, Cobb and Arian. Seven hundred and fifty birds were allocated in a completely randomized design with 3 replicates and 50 birds per replicate from day old to 42 days of age. The performances of birds including growth rate, weight gain, feed intake, feed efficiency, livability, production efficiency index and carcass traits were measured during the production period. Statistical analysis of performances criteria showed that there were significant differences in weight gain and feed intake in the starter and grower period (p <0.05) but the difference in feed conversion ratio was significant only in the starter period (p <0.05). The weight gain in Cobb strain at the end of the period was higher than in other strains, while Ross had the lowest weight gain. Based on the results found If the criterion for selection is the feed conversion ratio or production index, in any case, due to the lack of significant differences, Arian strain can be used well in meat production.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی