رکورد قبلیرکورد بعدی

" گزينش لاين ها در نسل هاي در حال تفكيك جو زمستانه و بينابين برای صفات زراعی موثر در عملکرد در شرایط دیم سرد و معتدل "


شماره شناسایی : 18873814
شماره مدرک : ۶۱۰۹۳
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : آهك پز، فرهاد
: خالدیان،محمدشریف
: نيستاني، الياس
: عبدالهی،عبدالوهاب
: محمدی،بهروز
عنوان اصلي : گزينش لاين ها در نسل هاي در حال تفكيك جو زمستانه و بينابين برای صفات زراعی موثر در عملکرد در شرایط دیم سرد و معتدل
عنوان اصلي به زبان ديگر : :: Selection of winter and facultative barley lines with effective characteristics influencing on grain yield in segregating populations in cold and moderate dryland condition.
صفحه شمار : ۷۹ص.:جدول
وضعیت انتشار : مراغه: مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۳۹۹
فروست : شماره ثبت۶۱۰۹۳ مورخ۴۰۰/۱۱/۲۲۶۱۰۹۳
: شماره طرح: 971059- 054 - 15- 15- 0
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : اين بررسي به منظور مطالعه و استفاده از تنوع حاصل از دورگ‌گيري در نسل‌هاي درحال تفكيك با 220، 280 و 180 توده از مواد داخلي (بدون احتساب شاهدها) به ترتيب در نسل‌هاي F2 ، F3 و F6 در سال زراعي 98-1397 در ايستگاه مراغه انجام شد. در ایستگاه‌های قاملو، شیروان، سرارود و زنجان توده‌‌های انتخابی از نسل‌‌های سال‌های زراعی گذشته نیز مطالعه گردیدند. بدین ترتیب که در ایستگاه قاملو 255، 34 و 45 توده به ترتیب در نسل‌‌هایF3 ، F5 و F6 ، در ایستگاه شیروان 218 توده در نسل F3، در ایستگاه سرارود 197 توده درنسل F3 و درایستگاه زنجان 234 و 180 توده در نسل F3 و F6 کاشته شدند. روش اداره نسل‌هاي در حال تفكيك براساس روش بالك تغيير شكل يافته بود. توده‌ها و بوته‌هاي مناسب براساس معيارهاي گزينش از قبيل تيپ بوته، زودرسي، تحمل سرما، دارا بودن خصوصيات مرتبط با تحمل خشكي و پابلندي انتخاب شدند. براساس نتایج بدست آمده، در ايستگاه مراغه 215 و 199 توده از نسل‌هاي F2 ، F3 و 73 لاین از نسل F6 انتخاب شدند. در ایستگاه قاملو تعداد 132، 34 و 45 توده به ترتیب از نسل‌‌های F6, F5, F3 و در ایستگاه¬های زنجان، شیروان و سرارود به ترتیب تعداد 77 ، ۱۱۱و ۱۲۰ توده از نسل F3 مورد انتخاب قرار گرفتند.واژه‌هاي كليدي: بالك تغيير يافته، جو ديم، نسل‌هاي درحال ‌تفكيك.
: Present study was carried out during 2017-18 cropping season containing F2, F3 and F6 segregating generations with 220, 280 and 180 populations of internal materials in Maragheh station respectively. Also selected genotypes from previous segregating populations were studied in Ghamloo, Shirvan, Zanjan and Sararood stations. 255, 35 and 45 genotypes in F3, F5 and F6 generations in Ghamloo, 218 genotypes in F3 generetion in Shirvan, 234, 180 genotypes in F3 and F6 generetions in Zanjan and 197 genotypes in F3 generetion in Sararood were planted. Segregating populations were managed based on modified bulk method. Desirable plants were selected based on early maturity, plant type, resistance to disease, cold and drought. Finally from total studied genetic materials, in Maragheh station, 215, 199 and 73 genotypes were selected from F2, F3 and F6 generations. Similarly, 132, 34 and 45 genotypes from F3, F5 and F6 in Ghamloo and in Shirvan, Zanjan and Sararood stations, 111, 77 and 120 genotypes were selected.Key words: Modified Bulk, Rainfed Barley, Segregating Populations.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی