رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي خصوصيات زراعي و عملکرد دانه ژنوتيپ هاي عدس در آزمايش هاي مقدماتي و پيشرفته در مناطق ديم با اقليم نيمه گرمسيري "


شماره شناسایی : 18873802
شماره مدرک : ۶۱۰۹۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : نامداری،امین
: پزشکپور، پیام
: امیری، رضا
: واعظی،بهروز
عنوان اصلي : ارزيابي خصوصيات زراعي و عملکرد دانه ژنوتيپ هاي عدس در آزمايش هاي مقدماتي و پيشرفته در مناطق ديم با اقليم نيمه گرمسيري
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation of agronomic characteristics and yields of lentil genotypes in preliminary and advanced trials in semi-warm dryland areas
صفحه شمار : ۳۲ص.: جدول، نمودار
وضعیت انتشار : مراغه: مؤسسه تحقيقات كشاورزي ديم كشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۹۱ مورخ۴۰۰/۱۱/۲۲۶۱۰۹۱
: شماره طرح: 981077-071-15-056
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:مقدماتی است
خلاصه یا چکیده : در راستای شناسایی ژنوتيپ‌هاي عدس با ویژگی¬های زراعی برتر نسبت به رقم¬های موجود جهت کشت دیم در اقلیم نیمه گرمسیری، 3 آزمايش شامل يک آزمايش مقدماتي(PRLYT) و دو آزمايش پيشرفته (ARLYT) در دو منطقه گچساران و خرم‌آباد به اجرا درآمدند. آزمايش مقدماتي بدون تکرار و شامل 52 ژنوتيپ گزينش شده از خزانه‌هاي بين‌المللي سال پيش و آزمايش‌هاي پيشرفته شامل 14 و 13 ژنوتيپ برگزیده از آزمايش¬های مقدماتي سال پيش و دو رقم شاهد گچساران و سپهر بودند که در قالب طرح بلوک‌هاي کامل تصادفي و در سه تکرار به اجرا درآمدند. در طول دوره رويش از صفات مختلف زراعي ژنوتيپ‌هاي مورد آزمايش از قبيل ارتفاع بوته، روز تا 50% گلدهي و رسيدگی فیزیولوژیک، واكنش به بيماري‌هاي مهم از جمله فوزاريم و نظايرآن يادداشت‌برداري به‌عمل آمد. پس از برداشت محصول، وزن صد دانه و عملکرد دانه اندازه‌گيري گرديد. پس از انجام ارزيابي آماري ژنوتيپ‌ها از نظر ويژگي¬هاي زراعي، بويژه عملکرد از آزمايش مقدماتي، 33 ژنوتيپ و از مجموع آزمايش هاي پيشرفته سه گانه، 14 ژنوتيپ برگزيده شدند تا به ترتيب در آزمايش‌هاي پيشرفته و يکنواخت سراسري سال آتي، مورد ارزيابي قرار بگيرند. واژگان کلیدی: اقلیم نیمه گرمسیری، ژنوتیپ¬¬های عدس، کشت دیم
: In order to identify lentil genotypes with superior agronomic characteristics than existing cultivars, for dryland cultivation in subtropical climate, 3 experiments, including a preliminary experiment (PRLYT) and two advanced experiments (ARLYT) were performed in Gachsaran and Khorramabad regions. Preliminary experiment was non-repetitive and included 52 genotypes selected from the international nurseries of the previous year and advanced experiments included 14 and 13 genotypes selected from the previous preliminary experiments and two local cultivars (Gachsaran and Sepehr). During the growing season, different agronomic traits of the genotypes such as plant height, flowering and ripening date, response to important diseases were recorded. After harvest, 100-grain weight and grain yield were measured. After statistical evaluation of genotypes in terms of agronomic characteristics, especially yield, 33 genotypes were selected from the preliminary experiment and 14 genotypes were selected from the total of three advanced experiments to be evaluated in the next year advanced and uniform experiments, respectively.Key words: Lentil genotypes, Rainfed, Semi-tropical
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی