رکورد قبلیرکورد بعدی

" تخریب زمین و توسعه اقتصادی اجتماعی (رویکرد متکی بر عرصه) "


شماره شناسایی : 18873788
شماره مدرک : ۳۱۴۰۱۱۱
نام عام مواد : [کتاب]
شناسه افزوده : کریمی سنگچینی، ابراهیم
: آرامی، سید عبدالحسین
عنوان اصلي : تخریب زمین و توسعه اقتصادی اجتماعی (رویکرد متکی بر عرصه)
نام نخستين پديدآور : ابراهیم کریمی سنگچینی، سید عبدالحسین آرامی
صفحه شمار : ۱۷۸ص.
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۳۱۴۰۱۱۱ مورخ ۲۰-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : فصل نخست کتاب ارائه دهنده مقدمه و یک چارچوب کلی است و تمام جوانب تخریب زمین را اعم از تخریب محیط زیست و توسعه، رابطه بین تخریب زمین و توسعه، علل، فرایندها و اندازه گیری تخریب زمین، سناریو تخریب زمین در هند، رابطه بین تخریب زمین و توسعه روستایی را شامل می شود. اهداف، پایگاه های داده و روش های به کار رفته برای پژوهش در این بخش قرار داده شده اند. فصل دوم در مورد ابعاد مکانی و زمانی تخریب زمین در منطقه تخریب شده دره چامبال است. در این فصل، وضعیت تخریب زمین، گستره تخریب، گسترش آن در طی سال ها و شرایط فعلی ارائه شده اند. این بخش، با اتکا به سنجش از دور و GIS ارزیابی دقیقی از اراضی تخریب شده در منطقه مطالعه، در کنار روابط بین زمین شناسی، ژئومورفولوژی، خاک، جنگل، اقلیم و غیره ارائه می شود. فصل سوم بر نیمرخ اقتصادی اجتماعی منطقه مطالعاتی متمرکز است و فصل چهارم روابط بین تخریب زمین، توسعه روستایی و معیشت مردم را پوشش می دهد. در فصل چهارم عمدتا بر اساس داده های جانبی، به مقایسه سناریو اقتصادی اجتماعی در اراضی تخریب شده و نشده در اطراف روستاها پرداخته شده است. جوانب اجتماعی، اقتصادی و آموزشی توسعه تعیین شده و تلاش شده تا رابطه ای بین تخریب زمین و توسعه روستایی برقرار شود. فصل پنجم، به ارائه نتایج مطالعات اولیه در خصوص توسعه روستایی و تخریب زمین می پیدارد. در این فصل، داده های به دست آمده از ارزیابی های فیزیکی و پرسشگری از خانوارها ترکیب شده تا واقعیت میدانی در مورد روستاهای درگیر فرسایش آبکندی مشخص شود. نتیجه گیری و خلاصه یافته ها در فصل آخر ارائه شده اند.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی