رکورد قبلیرکورد بعدی

" استفاده از رویکرد پویایی سیستم در مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک "


شماره شناسایی : 18873779
شماره مدرک : ۶۱۵۲۸
نام عام مواد : [نشریه فنی]
شناسه افزوده : کریمی سنگچینی، ابراهیم
: آرامی، سید عبدالحسین
: ویس کرمی، ایرج
عنوان اصلي : استفاده از رویکرد پویایی سیستم در مدیریت یکپارچه منابع آب و خاک
نام نخستين پديدآور : ابراهیم کریمی سنگچینی، سید عبدالحسین آرامی، ایرج ویس کرمی
صفحه شمار : ۰ص.
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۲۸ مورخ ۲۰-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : در این تحقیق، کاربرد مدل پویایی سامانه به منظور مدیریت جامع و پایدار منابع آب و خاک در حوضه رودخانه حبله‌رود ارائه داده شد. مدل مفهومی شامل زیرسامانه‌های فیزیکی، اقتصادی و اجتماعی بر مبنای روابط علی – معلولی و بازخوردها ترسیم شد. نمودار ذخیره- جریان در نرم افزار Vensim اجرا شد. صحت‌سنجی مدل با آزمون‌های حدی و آزمون‌های ارزیابی عملکرد مدل انجام گرفت. مدل پویایی سامانه با ضریب نش- ساتکلیف و ضریب تبیین به ترتیب بیش‌تر از 62/0و 63/0 برای همه متغیرها صحت قابل قبولی داشته‌اند. سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی با وضعیت موجود مقایسه شدند. نتایج حاصل از تحلیل سناریوهای مورد بررسی در یک دوره 30 ساله نشان داد که سناریوی مدیریت مزرعه به عنوان سناریوی برتر به ترتیب 3/14 و 1/11 درصد حجم آب زیرزمینی و نفوذ آب را نسبت به وضع موجود بهبود می‌بخشد. از نظر متغیرهای فرسایش و رسوب، سناریوی فعالیت‌های اصلاح مراتع به ترتیب با 6/7 و 3/5 درصد کاهش نسبت به وضع موجود به عنوان سناریوی برتر شناخته شدند. بیش‌ترین کاهش در هدررفت‌‌های نیتروژن و فسفر به ترتیب با 8 و 4/6درصد نسبت به وضع موجود، با اجرای سناریوی اصلاح مراتع حاصل شد. سناریوی مدیریت مزرعه با بهبود وضعیت در یک دوره 30 ساله نسبت به وضع موجود به عنوان سناریوی برتر از نظر اقتصادی شناخته شد. مدل پویایی سامانه برای افزایش ادراک ذینفعان از روابط علی و معلولی و بازخوردهای سامانه سودمند است.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی