رکورد قبلیرکورد بعدی

" کاربرد روش DPSIR در مدیریت خطر فرونشست زمین (مطالعه موردی: دشت سیدان- فاروق استان فارس) "


شماره شناسایی : 18873778
شماره مدرک : ۶۱۵۲۷
نام عام مواد : [نشریه فنی]
شناسه افزوده : سلیمان پور، سید مسعود
: صالح پور جم، امین
: مصفایی، جمال
: نوروزی، خیرالله
عنوان اصلي : کاربرد روش DPSIR در مدیریت خطر فرونشست زمین (مطالعه موردی: دشت سیدان- فاروق استان فارس)
نام نخستين پديدآور : سید مسعود سلیمان پور، امین صالح پور جم، جمال مصفایی، خیرالله نوروزی
صفحه شمار : ۳۴ص.
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۲۷ مورخ ۲۰-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : یکی از مخاطرات مهم طبیعی، فرونشست زمین است. در ایران نیز این پدیده به وفور مشاهده می شود. هدف از این پژوهش بررسی مسائل و مشکلات مرتبط با خطر وقوع فرونشست زمین، همچنین اولویت‌بندی مهم‌ترین علل آنها برای تعیین پاسخ‌های مدیریتی مناسب و بررسی روند تغییرات وضعیت موجود به منظور مدیریت این پدیده در یکی از دشت های مهم و بحرانی استان فارس (سیدان - فاروق مرودشت) است. برای این منظور از چارچوب "نیروی محرک- فشار- وضعیت- اثر- پاسخ" (DPSIR) استفاده شد. بر اساس نظرات کارشناسی، نمودار مفهومی علت- معلولی خطر فرونشست زمین ایجاد شد و برای هرکدام از مؤلفه‌ها، شاخص‌های مناسبی تعریف شدند. سپس پرسش نامه بر مبنای طیف لیکرت تهیه شد و پس از تکمیل پرسش‌نامه‌ها توسط خبرگان، به منظور رتبه بندی شاخص ها، از آزمون فریدمن برای تجزیه واریانس دوطرفه از طریق رتبه بندی و همچنین مقایسه میانگین رتبه بندی گروه های مختلف با کاربرد نرم‌افزار SPSS استفاده شد و تعیین وزن های هر یک از شاخص ها بر اساس روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و امتیازدهی آنها توسط طیف لیکرت ارزیابی شدند. یافته های این پژوهش نشان داد در مؤلفه "نیروی محرک"، عوامل جمعیت و توسعه‌ی کشاورزی و در مؤلفه "فشار"، عوامل برداشت از سفره آب زیرزمینی در بخش کشاورزی و عدم رعایت حقابه زیست محیطی آبخوان، بیشترین اولویت را در تشدید خطر فرونشست زمین در این دشت به خود اختصاص دادند. در مؤلفه "پاسخ" نیز عوامل افزایش راندمان آبیاری و تغییر الگوی کشت، بیشترین اولویت را در کاهش خطر فرونشست زمین در این دشت به خود اختصاص داده اند. بنابراین روند فرونشست زمین در این دشت رو به افزایش بوده، فشار ناشی از نیروهای محرک در حال تشدید است زیرا راهکارهای اتخاذ شده توسط مدیران بیشتر واکنشی بوده و کمتر توجهی به رویکرد پیشگیرانه داشته اند به‌همین‌دلیل، مدیریت خطر فرونشست زمین در این دشت، هم‌چنان به‌دلیل عدم وجود سیاست مدیریتی مناسب، با چالش روبه‌رو می باشد.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی