رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي تاثير تركيبات تنظيم كننده رشد حشرات بر روي رشدونمو سوسك برگخوار سيب زميني، Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae) "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873772
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۴۴
سرشناسه : فرازمند‏ ، ، حسین‏
عنوان : بررسي تاثير تركيبات تنظيم كننده رشد حشرات بر روي رشدونمو سوسك برگخوار سيب زميني، Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae)
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه ايالتی مسکو (روسيه). دانشکده بيولوژی
سال تحصیل : ۱۳۸۴
مقطع تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی : حشره شناسی
صفحه شمار : ۳ص
چکيده : سوسك برگخوار سيب زميني از مهمترين آفات سيب زميني در مناطق مختلف جهان و ايران مي باشد كه سالانه خسارت زيادي به اين محصول وارد مي كند. در حال حاضر بيشتر تحقيقات در جهت كاهش كاربرد كاهش سموم شيميايي و يافتن روش هاي جايگزين مانند تركيبات كنترل كننده رشد حشرات مي باشد. هدف از اين تحقيق مطالعه اثر تركيبات كنترل كننده رشد شامل ديفلوبنزرون (مهاركننده سنتز هورمون پوست اندازي)، پريكاسن-I و پريكاسن-II (مهاركننده هاي سنتز هورمون جواني) بر روي رشد و نمو سوسك برگخوار سيب زميني بود. نتايج آزمايشات نشان داد كه اين ترکيبات باعث افزايش طول دوره زندگي آفت و مخصوصا موجب افزايش طول دوره لاروي مي شوند. پريكاسن ها تاثيري بر روي كاهش تعداد پوست اندازي لاروها نداشته، ولي موجب ظهور علائم شفيرگي زودرس بر روي لاروها مي شوند. براي اولين بار در حشرات با دگرديسي كامل تاثير مواد كنترل كننده رشد بر روي گيرنده هاي حسي شيميايي حشرات بررسي شد. شاخك لارو سوسك برگخوار سيب زميني داراي 11 گيرنده حسي شيميايي (سنسيل)، پالپ آرواره پايين 21 و پالپ لب پايين 11 سنسيل بودند. بر روي شاخك لارو 6 سنسيل با نقش بويايي، 3 سنسيل با نقش چشايي و 2 سنسيل نيز با نقش مكانيكي-شيميايي شناسايي شد. تمام گيرنده هاي روي پالپ ها داراي نقش چشايي و مكانيكي بودند. بر اساس تحقيقات انجام شده، تاثير اين مواد باعث تغيير تعداد گيرنده هاي حسي و نيز تغيير شكل آنها و همچنين تخريب سلول هاي اپيدرمي گيرنده ها مي شوند. همچنين براي اولين بار در حشرات با دگرديسي كامل مشاهده شد كه كاربرد پريكاسن باعث تغييرات سلول هاي گيرنده هاي شيميايي شاخك و قطعات دهاني مي شود. علاوه بر اين با كاربرد اين تركيبات بر روي لاروها، هيچ گونه تغييراتي در تعداد گيرنده هاي حسي در حشرات كامل بدست آمده از اين لاروهاي تيمارشده به ثبت نرسيد. مطالعه دستگاه گوارش لاروهاي تيمارشده با تركيبات فوق نشان داد كه اين مواد باعث ايجاد تغييرات در ساختمان جدار لوله گوارش مي شود. همچنين در طي آزمايشات، فرم هاي بينابين شامل لاروهاي با علائم شفيرگي و نيز حشرات كامل با علائم شفيرگي مشاهده گرديد.
: Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata Say (Coleoptera, Chrysomelidae) is one of the most important pests of potato in Iran and other potato-producing countries, which is much damage to annual imports of this product. Currently, more research to reduce pesticide use and alternative methods, such as all insect growth regulators. Considering the evolution of insecticide resistance in this insect, the effects of three insect growth regulators (IGRs), including diflobenzeron (Chitin synthesis inhibitor), precocene I and precocene II (JH inhibitors), on the on the morphology and development of L. decemlineata larvae were examined. The results showed that IGRs increased larval mortality and developmental period, but with no effect on pupal period. Both the larval mortality and developmental period were directly correlated with precocene concentration. The precocenes caused the early emergence of pupation signs. The antenna and maxilla palp and labial palp of the larvae have 11, 21 and 11 sensilla, respectively. On the antenna were identified 6 sensilla with olfactory role, 3 sensilla with gustatory role and 2 sensilla with mechano-chemical role. All receptors on palps were gustatory and mechanical roles. The results showed they showed the considerable changes of cuticular structure of antennae and labio-maxillary palps after the first molting. In addition, they showed other anomalies such as remaining of the previous instar cuticle, and degeneration of some or whole sensilla on the second and third antennal segments and on the terminal segment of labio-maxillary palps. The study of larvae alimentary canal showed abnormalities in cuticular structure of foregut and hindgut of treated larvae, such as formation of gaps between endocuticular layers. Furthermore, the treatment of CPB larvae resulted formation of intermediate forms such as adultoids.
توصیفگر : سوسک برگخوار
: سیب زمینی
: پريكاسن ها
: کاهش سموم شیمیایی
: دگردیسی
شناسه افزوده : چايکا‏ ، استانيسلاو
شناسه افزوده : دانشگاه ايالتی مسکو (روسيه). دانشکده بيولوژی‏
عنوان ديگر : Effect of biological active substances on development and morphology of Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata Say (Col.: Chrysomelidae)
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی