رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تنوع فیتوشیمیایی گل محمدی و ارتباط آن با خصوصیات خاک در داراب "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873765
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۴۳
سرشناسه : سهرابی‏ ، ، حسن‏
عنوان : بررسی تنوع فیتوشیمیایی گل محمدی و ارتباط آن با خصوصیات خاک در داراب
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه شیراز. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
سال تحصیل : ۱۳۹۹
مقطع تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : علوم و مهندسی باغبانی– درختان میوه
صفحه شمار : ۹۰ص
چکيده : گل محمدی به عنوان یک گونه گیاهی که از دیرباز مورد استفاده انسان قرار گرفته است، شناخته میشود. در این پژوهش تنوع فیتوشیمیایی گل محمدی و ارتباط آن با عناصر خاک و ارتفاع از سطح دریا در منطقه داراب، استان فارس در قالب طرح کاملآ تصادفی با 3 تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌های گل و ساقه از پیرامون بوته و نمونه‌های خاک از عمق 0 تا 30 سانتی‌متری خاک از نقاط با طول و عرض‌های جغرافیایی مختلف و ارتفاع‌های متفاوت از سطح دریا برداشت شد. میزان اسیدیته، هدایت الکتریکی، ازت، فسفر، پتاسیم و بافت خاک، تعیین شد. همچنین، اسانس نمونه‌های گل استخراج و نسبت وزنی اسانس آنها اندازه گیری شد. با استفاده از دستگاه GC و GC/MC نوع و مقدار ترکیبات موجود در نمونه‌های اسانس مشخص شد. نتایج نشان داد بین اکسیشن‌های گل محمدی از نظر عملکرد اسانس اختلاف معنی‌داری (01/0p<) وجود دارد. بیشترین عملکرد اسانس مربوط به اکسیشن دشت گل 1 با میزان (04/%0) و پایین‌ترین عملکرد مربوط به اکسیشن دانشکده کشاورزی با میزان (016/%0) بود. جمعا 79 نوع ترکیب در اسانس گل محمدی شناسایی شد. بیشترین میزان ترکیب مربوط به سیترونلول (81/26 %)، ان-نونادکان (04/%17) و ژرانیول (52/%9) و کمترین میزان ترکیبات مربوط به بنزن استالدئید (019/%0) و کاریوفیلن اکساید (02/%0) بود. میزان و نوع ترکیبات در مناطق مختلف متفاوت بود. نتایج همبستگی ترکیبات اسانس نشان داد سیترونلول با ژرانیول (738/0=r) رابطه مستقیم و قوی (01/0p<) و با نرول (648/0=r) رابطه مثبت (05/0p<) داشت. درصد اسانس با فسفر خاک (611/0-=r) رابطه معکوس (05/0p<) و با سیلت خاک (748/0-=r) رابطه معکوس (01/0p<) داشت. تعداد گلبرگ با ازت خاک (748/0=r) دارای رابطه مستقیم (01/0p<) بود. ارتفاع رویشگاه از سطح دریا با فسفر خاک (708/0-=r) رابطه معکوس (01/0p<) و با فنیل اتیل الکل (595/0-=r) رابطه معکوس(05/0p<) داشت. تعداد خار با ژرانیول (591/0-=r) و نرول (603/0-=r) رابطه معکوس(05/0p<) داشت.
: Rosa damascena is a well-known and an ancient plant species used by human beings. In this study, the phytochemical diversity of Rosa damascena and its relationship with soil elements and altitude in Darab region of Fars province in a completely randomized design with 3 replications were investigated. . Samples of flowers, stems, and soil were harvested from 0 to 30 cm above the soil level at points of different latitudes, longitudes and altitudes. Acidity, electrical conductivity, nitrogen, phosphorus, potassium and texture of soil samples were determined. Also, the essential oil of flower samples was extracted and their EO weight ratio was measured. Using GC and GC / MC, the type and amount of compounds in the EO samples were determined. The highest EO content was related to accession number 1 (Dasht-e Gol 1) with a rate of 0.04% and the lowest one was observed in accession number 6 (Darab Agricultural College) with a rate of 0.016%. In the EO about 79 compounds were identified. The highest compounds were citronellol (26.81%), N-nonadecane (17.04%) and geraniol (9.52%) and the lowest amount of observed was Benzene acetaldehyde (0.019%) and caryophyllene oxide (0.02%). The amount and type of compounds varied in different regions. The correlation results of essential oil compounds showed that citronellol had a direct and strong relationship with geraniol (0.738) (p <0.01) and a positive relationship with nerol (0.648) (p <0.05). The yield was inversely related to soil phosphorus (-0.611) (p <0.05) and strongly inversely related to soil silt (-0.748) (p <0.01). The number of petals had a strong relationship with soil nitrogen (0.741) (p <0.01). Habitat altitude was inversely related to soil phosphorus (-0.708) (p <0.01) and inversely related to phenyl ethyl alcohol (-0.595) (p <0.05). The number of thorns was inversely related to geraniol (-0.591) and nerol (-0.603) (p <0.05).
توصیفگر : اسانس
: خصوصیات خاک
: گل محمدی
شناسه افزوده : امین‏ ، حسین‏
شناسه افزوده : ‏دانشگاه شیراز. دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب
عنوان ديگر : Study of Phytochemical diversity of Essential Oils of Rosa Damascena and Relationship with soil Properties in Darab
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی