رکورد قبلیرکورد بعدی

" تأثیر هیدرو¬پرایمینگ بر بهبود ویژگی¬های رشد و عملکرد چند رقم کینوا (Chenopodium quinoa Willd) در شرایط تنش خشکی "


نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 18873761
شماره مدرک : ۸۰-۵۹۴۲
سرشناسه : نادعلی ، ‏، فتح اله
عنوان : تأثیر هیدرو¬پرایمینگ بر بهبود ویژگی¬های رشد و عملکرد چند رقم کینوا (Chenopodium quinoa Willd) در شرایط تنش خشکی
دانشگاه/دانشکده : : دانشگاه صنعتی شاهرود
سال تحصیل : ۱۳۹۹
مقطع تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی : مهندسی زراعت
صفحه شمار : ۱۶۰ص
چکيده : کینوا (Chenopodium quinoa Willd) گیاهی یکساله با ارزش غذایی و اقتصادی بالا است که کشت و کار آن در جهان در حال توسعه می باشد. بدلیل اهمیت این گیاه در مناطق خشک، در این تحقیق تاثیر پرایمینگ بذر بر عملکرد و برخی صفات مرفولوژیک و فیزیولوژیک آن تحت شرایط تنش خشکی بررسی شد. این پژوهش در سال 1398 در قالب آزمایش اسپلیت پلات فاکتوریل بر پایه طرح بلوک¬های کامل تصادفی در چهار تکرار در دو منطقه (بسطام و دامغان) با اقلیم متفاوت اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل میزان آبیاری به عنوان فاکتور اصلی در 3 سطح 100، 75 و 50 درصد نیاز آبی(WR) و فاکتورهای فرعی شامل رقم در 3 سطح (Titicaca، Q26 و Q29) و پرایمینگ در 2 سطح (عدم پرایمینگ و هیدروپرایمینگ) بودند که بصورت فاکتوریل در سطوح فرعی اجرا شد. تیمار هیدرو پرایمینگ بر روی بذور انجام و پس از خشک شدن کامل در مزرعه کشت شد. تیمارهای نیاز آبی گیاه با استفاده از برنامه CROPWAT محاسبه و از مرحله 6 برگی گیاه اعمال شد. برای اندازه¬گیری صفات بیوشیمیایی نمونه¬برداری از برگهای کاملاً توسعه یافته فوقانی در زمان گلدهی کامل از هر کرت صورت گرفت. همچنین به منظور تعیین عملکرد دانه و اجزاء عملکرد، بعد از رسیدگی دانه و خشک شدن نسبی، برداشت از دو ردیف وسط به طول 4 متر (4 متر مربع) از هر کرت انجام شد. نتایج جدول تجزیه واریانس بر اغلب صفات معنی¬دار بود. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل آبیاری در رقم نشان داد که بیشترین غلظت Chla، Chlb و کارتنویید در هر سه رقم در 100 % WR بدست آمد. پرایمینگ بذر توانست غلظت Chla و Chlb را در رقم های Titicaca و Q26 افزایش دهد. بیشترین فعالیت آنزیم SOD در رقم Titicaca و 75 % WR مشاهده شد همچنین بیشترین میزان فعالیت آنزیم¬¬های APX و CAT در هر سه رقم در 50 % WR مشاهده شد. نتایج مقایسه میانگین نشان می¬دهد پرایمینگ در هر سه رقم بر میزان عملکرد دانه اثر داشته، که بیشترین میزان عملکرد دانه در رقم Q29 با پرایمینگ در منطقه بسطام با عملکرد 5/1603 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. بیشترین عملکرد دانه در 100 % WR و رقم Q26 (با بیشترین شاخص سطح برگ) در منطقه بسطام با میانگین 1475 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. بالاترین میزان عملکرد بیولوژیک در منطقه بسطام در رقم Q26 با 100 % WR و با میانگین 12100 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. در هر سه رقم با افزایش سطح تنش آبی، درصد پروتئین دانه افزایش یافت بطوری که بیشترین درصد پروتئین دانه در هر دو منطقه بسطام و دامغان در رقم Titicaca در شرایط 50 % WR با میانگین 66/19 % بدست آمد. در یک جمع بندی کلی نتایج نشان داد که پرایمینگ بذر اثرات معنی داری در افزایش عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص سطح برگ و افزایش سطح کلروفیل در ارقام و مناطق در شرایط تنش خشکی داشته است. این نتایج بیانگر نقش پرایمینگ بذر در افزایش مقاومت به خشکی گیاه کینوا در شرایط کم آبیاری است.
: Quinoa (Chenopodium quinoa Willd) which is an annual plant contains high nutritional and economically is important and consequently, the cultivation of this plant is developing in the world. Due to importance of quinoa in the arid region, in this study, the effect of seed priming on yield and some morphological and physiological trait under drought stress conditions were investigated. This research was carried out in 2019 and a factorial split plot experiment based on a randomized complete block was designed with four replications in two regions namely Bastam and Damghan with different climates. In this research project the experimental treatments were included irrigation, as a main factor, at three different levels of 100, 75 and 50% water requirement (WR) and sub-factors included three varieties (Titicaca, Q26 and Q29) and finally, priming at 2 levels, (no priming and hydropriming) was implemented as factorial experiment into sub-levels. Hydropriming treatment was performed on seeds, then treated seeds were grown in the field after complete drying. To perform water requirement treatment, WR were calculated using the CROPWAT program and then applied on the plants in 6-leaf stage. To measure biochemical traits, sampling was carried out from the fully developed upper leaves during full flower stage. Also, in order to determine the grain yield and yield composition, ripe grains with relative drying were harvested from 4 square meters of each plot. The results of variance analysis were significant for most traits. Also, the results of the comparison of the mean of irrigation interactions in the variety showed that the highest concentrations of Chla, Chlb and carotenoids in all three varieties were obtained in 100% WR. Also, seed priming increased the concentration of Chla and Chlb in Titicaca and Q26 varieties, moreover, the highest activity of SOD enzyme was observed in Titicaca variety upon 75% WR whereas, the highest activity of APX and CAT enzymes was observed in all three varieties in 50% WR. The results of mean comparison showed that the priming affected grain yield in all three varieties in which the highest grain yield in Q29 variety was obtained in Bastam region with a yield of 1603.5 kg / ha. However, the highest grain yield was obtained in 100% WR and Q26 variety (with the highest leaf area index) in Bastam region with an average of 1475 kg / ha. Finally, the highest biological yield in Bastam region was obtained in Q26 variety with 100% WR and an average of 12100 kg / ha. The results of study revealed that in all three varieties, by increasing the drought stress, the percentage of seed protein increased so that the highest percentage of seed protein was obtained in Titicaca variety under 50% WR condition with an average of 19.66% in both Bastam and Damghan regions. In summary, the results showed that seed priming significantly increased grain yield, biological yield, leaf area index and chlorophyll content in cultivars in different regions under drought stress. These results indicated that the seed priming play an important role in increasing drought resistance of quinoa in low irrigation conditions
توصیفگر : پروتئین دانه
: پرایمینگ
: نیاز آبی
شناسه افزوده : اصغری، حمیدرضا‏
شناسه افزوده : دانشگاه صنعتی شاهرود‏
عنوان ديگر : The effects of hydropriming on growth characteristics improvement and yield of some quinoa (Chenopodium quinoa Willd) varieties under drought conditions.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی