رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي هيبريدهاي جديد آفتابگردان در شرايط تنش کم آبي "


شماره شناسایی : 18873753
شماره مدرک : ۶۱۰۷۵
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : دانشيان،جهانفر
: غفاری،مهدی
: حسنی، عبداله
: افضل طوسی،فرهاد
عنوان اصلي : ارزيابي هيبريدهاي جديد آفتابگردان در شرايط تنش کم آبي
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation of new sunflower hybrids under water deficit conditions
صفحه شمار : ۹۲ص.:جدول
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، ۱۳۹۹
فروست : شماره ثبت۶۱۰۷۵ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۸۶۱۰۷۵
: شماره طرح : 960990-174-03-03-2
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح:بنیادی است
خلاصه یا چکیده : عكس العمل 14 هيبريدآفتابگردان شامل هیبریدهای جدید وهیبریدهای تجارتی ایرانی برزگر و قاسم، شمس و فرخ دركرج ارزيابي شدند. به این منظور دو آزمايش جداگانه در قالب طرح بلوكهاي كامل تصادفي اجرا شد. در آزمایش اول آبياري تيمارها در شرايط آبياري كامل براساس 60 ميليمتر تبخير از تشتك تبخير كلاس A (آبیاری هر هفته) انجام گرفت. برای ارزیابی تاثیر تنش کم آبی در آزمايش دوم، آبیاری براساس 120 ميليمتر (آبیاری دو هفته یکبار) بود. زمان اعمال تنش از مرحله 8-6 برگی در نظر گرفته شد. در طول دوره رشد يادداشت برداري هاي لازم از خصوصيات فنولوژيك مانند مراحل جوانه زني، ستاره اي شدن، گلدهي و رسيدن انجام گرفت. در پایان آزمایش ويژگي هاي مورفولوژيك هیبریدها مانند ارتفاع گياه، قطر ساقه و تعداد برگ اندازه گیری شد. صفات وابسته به عملكرد شامل قطر طبق، قطر پوكي وسط طبق، تعداد دانه در طبق وزن هزار دانه و عملكرد دانه ارزیابی شد. نتايج بدست آمده از اين آزمايش حاكي از آن بود كه تنش خشكي بر روي اكثر صفات كمي و كيفي آفتابگردان تاثير گذار بوده و كاهش آنها را سبب شد. تنش کم آبی بر طول دوره رشد و نمو زايشي تاثير داشت و رشد گیاه را كاهش داد. وقوع تنش سبب کاهش ارتفاع، قطر طبق و افزایش نسبت قطر و سطح پوكي طبق به كل طبق در هیبریدها شد. تنش سبب کاهش تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه و در نتیجه عملکرد دانه شد، اما پاسخ هیبریدها متفاوت بود. نتایج بدست آمده از سال اول و شرایط آبیاری مطلوب هیبرید نواک با 3242 کیلوگرم در هکتار به همراه o8TR003، R19XA2، برزگر برتر از سایرین بودند. در شرایط تنش o8TR003 با عملکرد دانه 2150 کیلوگرم در هکتار به همراه R19XA2، قاسم، برزگر، فرخ و نواک برتر از سایرین بودند. باتوجه به شاخصهاي حساسيت و تحمل به خشكي هیبریدهای O8TR003، نواک، R46XA260 و قاسم برتر از سایرین بودند. در سال دوم وشرایط آبیاری مطلوب هیبرید R19XA2 با 3235 کیلوگرم در هکتار و به همراه نواک، R46XA260، قاسم، برزگر، شمس و فرخ بیشترین عملکرد دانه را تولید کرد ند. در شرایط تنش R21XA370 با 1510 کیلوگرم دانه در هکتار به همراه فانتازیا، قاسم، برزگر، AC SUN، شمس، R46XA260 و فرخ برتر از سایرین بودند. نتایج شاخص های تحمل و حساسیت به خشکی نشان داد که هیبریدهای برزگر، R46XA260، قاسم و فانتازیا برتر از سایرین بودند. در مجموع دو سال هیبریدهای قاسم، برزگر و R46XA260 برتر از سایرین بودند. واژه هاي كليدي: صفات ریختی، عملكرد دانه و صفات وابسته به آن، تلاش زاد آوري، شاخص برداشت، دورآبیاری
: Response of 14 sunflower hybrids including new hybrids and Iranian commercial hybrids were evaluated in Karaj for two years (2017-2018). Two separate experiments were performed in base of complete randomized block design. In the first and second experiments, hybrids were irrigated every week and every two weeks, respectively. Irrigation treatments was considered from the 6-8 leaf stage. During the plant phenological traits were evaluated and after harvesting, morphological characteristics, yield and yield component were measured for all hybrids. The results showed that drought stress had a significant effect on most quantitative and qualitative traits of sunflowers and reduced them. Water deficit stress reduced plant growth, plant height, head size and increased the ratio of the hollow seed area in the head. number of seeds per head and seeds weight were reduced by water deficit and caused to reduce yield, but the response of the hybrids was different. In the first year and the optimal irrigation conditions, Novak produced the highest yield (3242 kg / ha) that were in the same group with o8TR003, R19XA2, Barzegar. In water deficit stress, o8TR003 was superior in yield (2150 kg / ha) and had not significant difference with R19XA2, Qasem, Barzegar, Farrokh and Novak. Tolerance and susceptible indices were used for comparing hybrids. It seems O8TRR33, Novak, R46XA260 and Qasem hybrids were the best. In the second year, R19XA2 hybrid yield was 3235 kg / ha and with Novak, R46XA260, Qasem, Barzegar, Shams and Farrokh produced the highest yield. In water stress condition, R21XA370 produced the highest yield (1510 kg/ha) and were in the same group with Fantasia, Qasem, Barzegar, ACSUN, Shams, R46XA260 and. The indices showed that Barzegar, R46XA260, Qasem and Fantasia hybrids were superior to the others. Finally, in a two year experiments, Qasem, Barzegar and R46XA260 hybrids produced high yield and were the most tolerant. Key words: Morphologic Characteristics, Yield components, Productivity Effort, Harvest Index
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی