رکورد قبلیرکورد بعدی

" دست يابي به دانش فني و امکان سنجي توليد برون تني رويان ميمون وروت مورد نياز موسسه با روش IVF "


شماره شناسایی : 18873743
شماره مدرک : ۶۱۵۲۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : داداش پور دواچي، نويد
: حبل الوريد، محمد حسن
: اسلام پناه، محمد
عنوان اصلي : دست يابي به دانش فني و امکان سنجي توليد برون تني رويان ميمون وروت مورد نياز موسسه با روش IVF
نام نخستين پديدآور : داداش پور دواچي، نويد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Acquisition of technical knowledge for in vitro production of vervet monkey embryo at razi Institute
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات واکسن وسرم سازي رازي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹۶۱۵۲۱
: شماره طرح : 2-18-18-001-980182
: سامانه سمپات
توصیفگر : لقاح برون تنی
: میمون وروت
: اسپرم
: اپیدیدیم
: اووسیت
خلاصه یا چکیده : همواره در صنعت واکسن سازی ارزیابی توانایی ایمنی زایی واکسن پیش از ورود به بازار مصرف به ویژه در مورد واکسن های مورد مصارف پزشکی از جمله چالش برانگیزترین موارد پیش روی محققین و تولید کنندگان واکسن بشمار می آید. این مهم در مورد واکسن فلج اطفال با توجه به ماهیت ویروس این بیماری و گیرنده مرتبط با آن که صرفا در پرایمت ها بیان می شود از اهمیت بالایی برخوردار می¬باشد. پرایمت¬های غیر انسان از دیدگاه تکاملی نزدیک ترین جانداران به انسان درنظر گرفته می¬شوند. این دسته از جانوران تنها گونه¬ای در طبعیت هستند که در آزمایش¬های اختصاصی سنجش توانایی ایمنی زایی و بی¬خطر بودن واکسن فلج اطفال مورد استفاده قرار می¬گیرند. با توجه به هزینه های بالای تهیه و نگهداری این حیوانات و با درنظر گرفتن امکانات و تخصص موجود در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، در این مطالعه در مرحله ی اول امکان¬سنجی استفاده از روش های نوین تولید مثل در تولید رویان میمون¬های وروت در شرایط برون¬تنی مورد بررسی قرار گرفت، و در مرحله ی دوم به ارزیابی کیفیت محیط های های کشت دست ساز در مقایسه با محیط های تجاری به منظور تولید برون تنی رویان وروت پرداخته شد ه است. به این منظور پس از بیهوشی کامل 20 سر میمون¬ نر بیضه های آنها از بدن جدا شد و در محلول PBS در دمای 25 درجه نگهداری و به آزمایشگاه منتقل شد. به منظور ارزیابی توانایی بارورسازی احتمالی اسپرم ها از میمون¬های ماده پس از بیهوشی کامل تخمدان¬های با ظاهر سالم جدا و در دمای 25 درجه سانتیگراد به آزمایشگاه منتقل شد. پس از انتقال به آزمایشگاه از ناحیه ی اپیدیدیم به مقدار 10 میکرولیتر اسپرم جداسازی شد و در محیط نگهداری تخصصی اسپرم رقیق شد. پس از بررسی های صورت گرفته و اطمینان از سلامت ظاهری و حرکت پیش رونده، اسپرم ها در پایوت های حاوی محیط انجماد کشیده شده و با استفاده از بخار ازت و ازت مایع منجمد شدند. تعداد کل پایوت اسپرم بدست آمده شامل 30 پایوت بود که 15 پایوت با محیط انجماد با فرمولاسیون ابداعی در این پروژه و 15 پایوت با محیط های تجاری منجمد شدند.. در فواصل زمانی 7 هفته ایی 6 (در هر گروه 3 پایوت) پایوت مورد یخگشایی قرار گرفته، پس از انجام لقاح برون تنی با استفاده از اووسیت های یخگشایی شده نرخ موفقیت تولید رویان ارزیابی شده و نتایج ثبت می گرددند. پس از گذشت اولین دوره ی 7 هفته ایی انجماد 3 پایوت یخگشایی شد و میزان اسپرم های زنده (%70)، اسپرم با حرکت پیش روند (60%) مورد ارزیابی قرارگرفتند. در ادامه و پس از 4 دروه ی متوالی 7 هفته ایی یخگشایی نرخ زنده مانی به ترتیب 70، 70، 67، 71 و 69% و حرکت پیش رونده اسپرم 60، 61، 55، 60، 62% و توانایی بارور سازی اووسیت ها که به صورت نرخ موفقیت کلیواژ تعریف شده است به ترتیب 37، 40، 42، 39، 40%. نتایج فوق با استفاده از محیط های با فرمولاسیون ابداعی در این مطالعه حاصل شده است. نتایج این مطالعه مشخص نمود فرمولاسیون ابداعی محیط¬های رقیق سازی و لقاح برون تنی در مقایسه با محیط های کشت و انجماد تجاری مورد استفاده در کلینیک های باروری و ناباروری انسانی تفاوت معنی داری نداشت و امکان انجماد موفقیت آمیز اسپرم میمون وروت با استفاده از هر دو نوع محیط کشت وجود دارد. به منظور بررسی امکان بارورسازی اووسیت¬های بدست آمده از تخمدان¬های میمون¬های ماده بلافاصله پس از جدا سازی و شستشوی اووسیتها و با استفاده از اسپرم تازه جدا شده از میمون های وروت کشتار شده و با بهره گرفتن از محیط های تخصصی و تجاری مورد استفاده در کلینیک های باروری و ناباروری انسانی اقدام به انجام لقاح برون تنی برای 20 اووسیت بدست آمده از تخمدان های جداشده از میمون های ماده پس از انجام بلوغ برون تنی نمودیم. نتایج لقاح برون تنی با موفقیت 30% در تولید رویان میمون وروت که تا مرحله ی بلاستوسیست تکوین یافته بودند نسان داد که امکان تولید برون تنی رویان میمون وروت به منظور ذخیره سازی و البته استفاده برای تولید کلونی میمون وروت فراهم می باشد. البته نکته حایز اهمیت در این خصوص فراهم نمودن تجهیزات لازم برای انجام سنوگرافی و OPU در میمون زنده به منظور بازیافت اووسیت بدون نیاز به کشتار میمون ها می باشد که این مهم نیازمند طراحی پروژه و بررسی های بیشتر می باشد.
: In the vaccine industry, assessing the immunogenicity of vaccines before entering the consumer market, especially in the case of medical vaccines, is one of the most challenging issues for vaccine researchers and manufacturers. This is especially important for the polio vaccine, given the nature of the virus and its associated receptors, which are expressed only in primates. Non-human primates are considered to be the closest evolutionary organisms to humans. These animals are the only species in the wild that are used in specific tests to measure the immunogenicity and safety of the polio vaccine. In the current study the feasibility of using assisted reproductive techniques (ART) in the production of Vervet Monkey embryos were examined in vitro, in the second stage of the study, the quality of home-made media in comparison with commercially culture medium was evaluated. For this purpose, after complete anesthesia, 20 male monkeys used to recover their testicles from the body. The dissected testicles kept in PBS solution at 25 ° C and trasnported to the laboratory. In order to evaluate the possibility of possible fertilization ability of the recovered sperms, ovaries were isolated from female monkeys after complete anesthesia and transferred to the laboratory at 25 ° C. After transfer to the laboratory, 10 microliters of sperm were isolated from the epididymis and diluted in specialized sperm storage medium. After examinations and ensuring the apparent health and progressive movement, the sperms were drawn in piotes containing freezing medium. The sperm samples then vitrified using liquid nitrogen vapor. The total number of sperm piotes was included 30 piotes, of which 15 were frozen with freezing medium with the home-made formulation and 15 were vitrified with commercial media. At 7-week intervals, 6 piotes (3 in each group) were thawed. After in vitro fertilization, the success rate of embryo production is evaluated and the results were recorded. After the first 7-week cryopreservation period, 3 piotes were thawed and the amount of live sperm (70%), sperm with progressive movement (60%) were evaluated. Then, after 4 consecutive 7-week periods of freezing, the survival rate is 70, 70, 67, 71 and 69%, respectively, and the progressive movement of sperm is 60, 61, 55, 60, 62%, and the ability of oocytes to fertilize, respectively. The above results have been obtained using environments with innovative formulations in this study. The results of this study showed that the innovative formulation of dilution and in vitro fertilization media was not significantly different from the commercial culture and freezing media used in human fertility and infertility clinics. The results of in vitro fertilization with 30% success in the production of Vervet monkey embryos that had developed until the blastocyst stage showed that it is possible to produce monkey embryos in vitro for storage and of course use for the production of monkey colonies. Of course, the important point in this regard is to provide the necessary equipment for sonography and OPU in live monkeys in order to recycle oocytes without the need to kill monkeys, which requires project design and further studies.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی