رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي کنترل علف هرز چچم (Lolium rigidum) با استفاده از علف کش پيروکساسولفون (ساکورا، WG 85%) "


شماره شناسایی : 18873742
شماره مدرک : ۶۱۵۲۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : مين باشي معيني، مهدي
: حقيقي، عبدالعزيز
: مين باشي معيني، مهدي
: جوکار، ليلا
: قلندرآيش، برات علي
عنوان اصلي : ارزيابي کنترل علف هرز چچم (Lolium rigidum) با استفاده از علف کش پيروکساسولفون (ساکورا، WG 85%)
نام نخستين پديدآور : مين باشي معيني، مهدي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Study on control of ryegrass (Lolium rigidum) using Sakura (pyroxsasulfon WG85%)
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹۶۱۵۲۰
: شماره طرح : 0-16-16-103-980829
: سامانه سمپات
توصیفگر : پیروکساسولفون، ساکورا، علف‌کش، گندم
خلاصه یا چکیده : به منظور کنترل علف هرز چچم (Lolium rigidum) با استفاده از علف کش پيروکساسولفون (ساکورا، WG 85%) دو آزمايش جداگانه در مزرعه (ايستگاه تحقيقات گنبد) و گلخانه (بخش تحقيقات علف هاي هرز موسسه تحقيقات گياه پزشکي کشور) در سال زراعي 99-1398 اجرا شد. در ايستگاه تحقيقات گنبد (استان گلستان) در مزرعه اي که سابقه آلودگي بالايي به علف هرز چچم (Lolium rigidum) داشت آزمايشي با استفاده از 11 تيمار در چهار تکرار در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي اجرا شد. تيمارهاي اين آزمايش عبارت بود از1- علف‌کش کلودينافوپ پروپارژيل (تاپيک،‌ EC 8%) به ميزان معادل 1 ليتر در هکتار + تر‌يبنورون‌متيل (گرانستار، WG 75%) به ميزان معادل 20 گرم در هکتار در مرحله 2 تا 4 برگي علف‌هاي‌هرز،2- علف‌كش مزوسولفورون+ يدوسولفورون+ مفن پايردي‌اتيل (آتلانتيس،‌ OD 1.2%) به ميزان معادل 5/1 ليتر در هكتار در مرحله 2 تا 4 برگي علف‌هاي‌هرز،3- علف‌كش پينوکسادن (آکسيال،‌ EC 5%) به ميزان معادل 2/1 ليتر در هكتار + تر‌يبنورون‌متيل (گرانستار، WG 75%) به ميزان معادل 20 گرم در هکتار در مرحله 2 تا 4 برگي علف‌هاي‌هرز،4- علف‌كش مزوسولفورون + يدوسولفورون + ديفلوفنيکان + مفن‌پايردي‌اتيل (اتللو، OD 6%) به ميزان معادل 6/1 ليتر در هكتار در مرحله 2 تا 4 برگي علف‌هاي‌هرز،5 و 6- علف‌کش پيروکساسولفون (ساکورا، WG 85%) به ميزان معادل 150 و 200گرم در هکتار پيش از کاشت گندم و مخلوط با خاک 7 و 8- علف‌کش پيروکساسولفون (ساکورا، WG 85%) به ميزان معادل 150 و 200 گرم در هکتار به صورت پيش‌رويشي پس از کاشت و قبل از آبياري اول (خاک آب) گندم 9 و 10- علف‌کش پيروکساسولفون (ساکورا، WG 85%) به ميزان معادل 150 گرم در هکتار در مرحله 1 تا 2 برگي گندم11- شاهد وجين دستي. در گلخانه بخش تحقيقات علف هاي هرز آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با استفاده از 8تيمار در چهار تکرار (3 مشاهده در هر تکرار) اجرا شد. تيمارهاي آزمايش عبارت بودند از1- علف‌كش پينوکسادن (آکسيال،‌ EC 5%) به ميزان معادل 2/1 ليتر در هكتار مرحله 2 تا 4 برگي چچم2و3- علف‌کش پيروکساسولفون (ساکورا، WG 85%) به ميزان معادل 150 و 200 گرم در هکتار پيش از کاشت گندم و مخلوط با خاک. 4و 5- علف‌کش پيروکساسولفون (ساکورا، WG 85%) به ميزان معادل 150و 200 گرم در هکتار به صورت پيش‌رويشي پس از کاشت و قبل از آبياري اول (خاک آب) 6 و7- علف‌کش پيروکساسولفون (ساکورا، WG 85%) به ميزان معادل 150 و 200گرم در هکتار در مرحله 1 تا 2 برگي گندم 8- شاهد بدون کاربرد علف کش. نتایج آزمایش نشان داد
: In order to study the efficacy of Sakura (pyroxsasulfon WG 85%) on weed control of wheat fields, an experiment was conducted during 2017-2018 in Karaj (Alborz), Zarghan (Fars) and Moghan (Ardebil). Nine treatments were arranged in a RCBD design with four replications. The treatments included application of clodinafop-propargyl (Topik EC 8%) LL ha-1 + tribenuron methyl (Granestar DF 75%) 20 g ha-1 at 2 to 4 leaf growth stage of wheat, mesosulfuron methy )0.2(+ iodosulfuron methyl sodium (1%) + mefenpyr-diethyl(0.9%) (Atlantis 1.2% OD) 1.5 L ha-1 at2 to 4 leaf growth stage of wheat, pinoxaden (Axial EC 5%) 1.2 L ha-1 + tribenuron methyl (Granestar DF 75%) 20 g ha-1 at 2 to 4 leaf growth stage of wheat, diflufenican (5%) + mesosulfuron methyl (0.75%) + iodosulfuron methyl sodium (0.25%) + mefenpyr-diethyl (2.25%) (Othello 6% OD) 1.6 L ha-1 at 2 to 4 leaf growth stage of wheat, pyroxsasulfon (Sakura WG 85%) 150 and 200 g ha-1 as pre-emergence, pyroxsasulfon (Sakura WG 85%) 150 and 200 g ha-1 at 1 to 2 leaf growth stage of wheat and hand weedingfor the whole season. Results showed that pre-emergence application of Sakura at the rate of 200 g ha-1 had 80-85% control of ryegrass (Lolium rigidum) in Moghan and Karaj. However, the efficacy of Sakura on winter wild oat (Avena ludoviciana) and the broadleaf weeds control was not acceptable compared to Othello and Axial+Granestar treatments. Moeover, application of the other treatments of Sakura could not succced in appropriate control of grass and broadleaf weeds.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی