رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي اصالت و خلوص ژنتيکي پارت¬هاي بذر نخود توليد شده در سال زراعي98-1397 در کرت هاي کنترلي "


شماره شناسایی : 18873740
شماره مدرک : ۶۱۵۱۸
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : صادقي، حسين
: مسلم خاني، کبري
: حسيني قيداري، فرشته
: عليپور، داوود
: ميوه چي لنگرودي، حسن
: شيدائي کوجل، سامان
: درويشي چقاملکي، بابک
: ملالو، سهيلا
عنوان اصلي : ارزيابي اصالت و خلوص ژنتيکي پارت¬هاي بذر نخود توليد شده در سال زراعي98-1397 در کرت هاي کنترلي
نام نخستين پديدآور : صادقي، حسين
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of identity and genetic purity of chickpea seed lots produced in 2018-2019 by control plots
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹۶۱۵۱۸
: شماره طرح : 2-08-08-030-981168
: سامانه سمپات
توصیفگر : خلوص ژنتیکی
: صفات مورفولوژیک
: کرت های کنترلی
: نخود
خلاصه یا چکیده : به منظور تعیین خلوص ژنتیکی بذر نخود که در سال زراعی 98-1397 و توسط مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم و شرکتهای دارای مجوز در طبقات پرورشی 2، پرورشی 3، مادری و گواهی¬شده تولید شده¬اند، نمونه¬های بذر استحصالی از 37 پارت بذری از طبقات بذری مذکور در کرت¬های کنترلی به مساحت 800 مترمربع (هر کرت شامل 6 خط به فاصلة 50 سانتی¬متر و طول 5 متر و در نظرگرفتن 25 سانتی¬متر به عنوان فاصلة بین بوته¬ها) کشت شدند. سپس در هر یک از کرت¬های کنترلی و در طی مراحل مختلف رشد و نمو گیاه، کلیه بوته¬ها مورد ارزیابی قرار گرفته و از برخی خصوصیات مورفولوژیک و زراعی که کمتر تحت تأثیر محیط قرار گرفته و منطبق با دیسکریپتور اتحادیة بین¬المللی حفاظت از ارقام جدید گیاهی هستند یادداشت¬برداری انجام گردید. با شناسایی بوته¬های خارج از تیپ و علامت¬گذاری آنها در پایان فصل رشد، تعداد بوته¬های خارج از تیپ در هر کرت شمارش شده و با حداکثر تعداد بوته¬های خارج از تیپ که در جداول OECD مشخص شده¬اند مقایسه گردید. نتایج نشان داد که از مجموع 37 نمونه کشت شده در مزرعه کرتهای کنترلی ستاد مؤسسه در سال زراعی 99- 98، در مجموع  نمونه (8 درصد از نمونه¬ها) نتوانستند حداقل استانداردهای سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) را از نظر خلوص ژنتیکی کسب نمایند. همچنین هیچ یک از نمونه¬های بررسی شده مشکل عدم اصالت ژنتیکی را نداشتند. عدم شناسایی و حذف بوته¬های خارج از تیپ در مزرعه تولید بذر، عدم وجود فاصله ایزولاسیون مناسب بین مزارع ارقام مختلف جهت جلوگیری از اختلاط فیزیکی بذر در هنگام برداشت مزارع بذری، عدم کنترل پاک بودن ماشین¬آلات برداشت در هنگام ورود به مزرعه بذری و عدم وجود امکانات انبارداری مناسب جهت نگهداری بذور ارقام مختلف در فضاهای جداگانه و مجزا می¬توانند از جمله دلایل احتمالی مشاهده عدم خلوص ژنتیکی در پارت¬های بذری نخود باشند.
: In order to genetic purity evaluation of chickpea seeds have been produced by Dryland Agriculture Research Institute (DARI) and chickpea seed producing companies in 2018-19 (a total of 37 seed lots), seed samples were cultivated in control plots of 800 m2 at row spacing of 50 cm and plant spacing of 25 cm. During plant growth period, some morphological traits which were less affected by environment and were conform to the UPOV (International Union for the protection of New Varieties of Plants) descriptors, were assessed. By identifying and marking off-type bushes at the end of the season, the number of off-types were counted and compared with maximum number of off-types which were determined in OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) standard tables. Results showed that 3 samples out of 37 samples, cultivated in control plots, could not reach the minimum standards of OECD. Also, none of studied samples had genetic authenticity. Difficulty in recognizing of off-type plants in chickpea seed production fields, lack of proper isolation distance between fields of different cultivars, lack of control of harvesting machines cleanliness entering the different cultivar seed production farms and lack of proper storage facilities for seed storage in separate spaces are some possible reasons for genetic purity problems in studied chickpea lots.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی