رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسي سازگاري و پايداري موتانت‎هاي اميد بخش برنج متحمل به شوري در آزمايش مقايسه عملکرد ناحيه‎اي "


شماره شناسایی : 18873736
شماره مدرک : ۶۱۵۱۴
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : فلاح، الهيار
: باقري، ليلا
: گيلاني، عبدالعلي
: مقيسه، ابراهيم
: خسروي، وحيد
: عمواقلي طبري، مهرداد
: خندان، عاطفه
: نبي پور، عليرضا
: فتحي، ناهيد
: الياسي وليسده، حسين
: درويش زاده نشلي، نعمت الله
: نوري، منصور نوري
: زارع، ليلا
عنوان اصلي : بررسي سازگاري و پايداري موتانت‎هاي اميد بخش برنج متحمل به شوري در آزمايش مقايسه عملکرد ناحيه‎اي
نام نخستين پديدآور : فلاح، الهيار
عنوان اصلي به زبان ديگر : Evaluation of adaptability and stability of promising salinity tolerant rice mutant lines in regional yield trials
وضعیت انتشار : رشت: موسسه تحقيقات برنج کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹۶۱۵۱۴
: شماره طرح : 03-04-0455-042-970901
: سامانه سمپات
توصیفگر : برنج، پایداری،گلدهی، عملکرد، موتانت انتخابی
خلاصه یا چکیده : براي دستيابي و معرفي لاين‎هاي برتر به‎عنوان ارقام مناسب منطقه از نظر پايداري عملكرد در شرایط شور، ميزان محصول، كيفيت و مقاومت نسبي به آفات و بيماري‎هاي مهم برنج، تعداد 9 لاين برتر منتخب از آزمايش مقدماتي عملكرد سال 96، به‎همراه رقم متحمل شوری (FL478) و شاهد طارم محلی در اراضی شور، جمعاً 11 تيمار در قالب طرح بلوك‎هاي كامل تصادفي در سه تکرار و مناطق فریدونکنار، بهنمیر طی سال‎های زراعی 1398 و 1397 و در خوزستان طی سال‎های 1399 و1398 ارزیابی شدند. یک آزمایش یک ساله در مزرعه نسبتا شور شهنه‎کلای آمل نیز در سال 1399 انجام شد. بذور موتانت‎های انتخابی همراه با شاهد در خزانه ایستگاهی معاونت موسسه تحقیقات برنج، بذرپاشی شد. نشاکاری در زمین اصلی همزمان در دو منطقه مازندران انجام شد. اندازه کرت‎ها 4×3 متر مربع و نشاء به صورت کپه‎های سه تا چهار بوته‎ای و با تراکم 20×20 سانتیمتر انجام شد. صفات تعداد روز تا 50% گلدهی با بازدید منظم در مرحله گلدهی ثبت شد. صفات ارتفاع بوته و تعداد خوشه در کپه در زمان رسیدن فیزیولوژیکی با سنجش چهار بوته انجام شد. سایر صفات زراعی نظیر، طول خوشه، تعداد دانه پر و پوک و وزن هزار دانه با انتخاب پنج خوشه بطور تصادفی برای هر موتانت، تکرار و مکان آزمایش محاسبه شد. شوری خاک مزرعه آزمایشی بین 8-5 و شوری آب آبیاری بین 7-3 دسی زیمنس بر متر متغیر بود. نتایج تجزیه مرکب نشان داد که اثر ژنوتیپ بر صفات سنجش شده، در سطح احتمال5 یا1% معنی‎دار بودند. سه موتانت‎ شماره، 133، 2212 و 2310 دارای تعداد روز تا 50% گلدهی کمتری از شاهد طارم محلی بودند. میزان کاهش ارتفاع بوته موتانت‎ها، نسبت به شاهد طارم محلی 29-6 درصد بود. تعداد خوشه در کپه در بین موتانت‎های امید بخش بین 3/19-15 عدد در کپه متغیر بود و همه موتانت‎ها، تعداد خوشه در کپه بیشتری از شاهد طارم محلی داشتند. همه موتانت‎ها، عملکرد دانه بیشتری از شاهد طارم محلی داشتند ولی نسبت به شاهد متحمل به شوری (FL478) عملکرد دانه کمتری داشتند. موتانت شماره 2310،3218 و 221 بیشترین عملکرد را در تنش شوری داشتند ولی لاین‌های انتخابی برای آزمایش به زراعی زودس‎تر بودند. نتایج خوزستان نشان داد در انتخاب لاین یا لاین‎های متحمل به شوری برای استان، علاوه بر تنش شوری باید به نقش تنش گرمایی و اثر متقابل بین آنها کاملا توجه شود چون لاین‎های انتخابی به خوشه رفتند ولی عملکردی حاصل نشد.
: To achieve and introduce the top lines as suitable cultivars in the region in terms of performance stability in saline conditions, Yield, quality and relative resistance to important pests and diseases of rice, 9 top lines selected from the preliminary performance test of 2017, along with salinity tolerant cultivar (FL478) and Tarom Mahalli as control in saline lands, a total of 11 treatments in a randomized complete block design with three replications, and Feridoonkanar and Bahnemir areas were evaluated during the crop years of 2018 and 2019 and in Khuzestan during the years of 2019 and 2020. A one-year experiment was conducted in the relatively salty field of the Shahneh Kalay Amol in 2020. The seeds of selected mutants were sown with the control in the station nursery of the Deputy of Rice Research Institute. Transplanting was done simultaneously in the main land in two regions of Mazandaran. The size of the plots was 4 × 3 m2 and the seedlings were planted in hills of three to four plants with a density of 20 × 20 cm. Traits of number of days up to 50% of flowering were recorded with regular visits in the field at flowering stage. Plant height and number of panicle per hill at physiological maturity were measured by four hills. Other agronomic traits such as panicle length, number of filled and empty grains and 1000-seed weight, by selecting five panicles at random for each mutant, and the replication and test location were calculated. The salinity of the experimental field varied between 5-8 and the salinity of irrigation water varied between 3-7 dS / m. The results of combined analysis showed that the effect of genotype on the measured traits was significant at the level of 5 or 1% probability. The three mutants, 133, 2212 and 2310, had lower up to 50% flowering days than the Tarom Mahalli as control. The rate of reduction of mutant plant height was 6-29% compared to Tarom Mahalli as control. The number of panicle per hills among promising mutants varied between 15.3 - 19 in the hills and all mutants had more panicles per hills than the Tarom Mahalli as control. All mutants had higher grain yield than Tarom Mahalli as control but had lower grain yield than salinity tolerant as a control (FL478). Mutants 2310, 3121 and 221 had the highest yields in salinity stress, but the selected lines for the improve experiment were earlier in the field. The results of Khuzestan showed that in choosing the line or lines that tolerate salinity for the province, in addition to salinity stress, the role of heat stress and the interaction between them must be fully considered, Because the selected lines went to the panicles but no yield performance was achieved.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی