رکورد قبلیرکورد بعدی

" پايش آلاينده هاي زيست محيطي در سواحل جنوبي درياي خزر تا عمق 30 متر (98-1397) "


شماره شناسایی : 18873733
شماره مدرک : ۶۱۵۱۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : يونسي پور، حوريه
: بابائي سياه کل، هادي
: ايري، يوسف
: افرائي بندپي، محمد علي
: پورنگ، نيما
: مرتضوي، محمدصديق
: نصراله زاده ساروي، حسن
: تقوي رستمي، محمد جواد
: فيروزکنديان، شراره
: مکرمي، علي
: احمد نژاد، احد
: نصراله تبار آهنگر، عبداله
: واحدي، فريبا
: عرب احمدي، علي اکبر
: خدامي، شراره
: دريانبرد، غلامرضا
: رضائي، مريم
: طهماسبي ليموني، مرتضي
: سجادي، سيد اسداله
: کاردر رستمي، محمد
: حسن نيا، حسين
عنوان اصلي : پايش آلاينده هاي زيست محيطي در سواحل جنوبي درياي خزر تا عمق 30 متر (98-1397)
نام نخستين پديدآور : يونسي پور بهنميري، حوريه
عنوان اصلي به زبان ديگر : Monitoring on environment pollutants in the southern of Caspian Sea up to 30 meter depth (2018-2019)
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹۶۱۵۱۱
: شماره طرح : 0-76-12-048-971339
: سامانه سمپات
توصیفگر : عناصرفلزی
: دترجنت
: هیدروکربن های نفتی
: سموم ارگانو کلره
: آب و رسوبات
: دریای خزر
: ایران
خلاصه یا چکیده : هدف از این تحقیق تعيين غلظت عناصر فلزی ، آلاینده های نفتی ( در آب و رسوب ) ، سموم کلره و شوینده ها (در آب) طی چهار فصل در نیم خط های مختلف حوزه جنوبی دریای خزر و علل تغییرات زمانی و مکانی آنها و مقایسه با حد مجاز استاندارد بود. نمونه برداری از اعماق 10 و 30 متر در مجاورت با قفس های پرورش ماهی در سواحل استان های گیلان، مازندران وگلستان در هشت نیم خط عمود برساحل (آستارا، بندرانزلی ، سفيد رود، تنکابن ، نوشهر ، بابلسر، بندرامیر آباد و بندر ترکمن) در فصول پاییز و زمستان 1397، بهار وتابستان 1398 انجام شد. آماده سازی نمونه های فلزات سنگین ، سموم کشاورزی، ترکیبات نفتی و دترجنت از طریق روش های استاندارد انجام و به ترتیب توسط دستگاه های جذب اتمی، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا واسپکتروفتومتر اندازه گیری گردید. نمونه برداری آب با استفاده ازدستگاه نسکين در لایه های مختلف و نمونه برداری رسوبات بستر با استفاده از گرب صورت گرفت. در این بررسی‌ در منطقه جنوب دریای خزر در اعماق کمتر از 10 متر میانگین غلظت آهن در نمونه های آب 2/0 میلی گرم برلیتربود. کمترین میانگین غلظت فلزات سنگین متعلق به عنصر جیوه و معادل 01/2 میکروگرم بر لیتر بود و میانگین سالانه فلزات سنگين کرم، نيکل ، روي ، آهن، مس ،جیوه،كادميم ، سرب وآرسنیک در آب به ترتیب برابر 003/0 ، 002/0 ،037/0 ،190/0، 051/0 ،02/0 ،047/0 ،007/0 و023/0 میلی گرم برلیتر بود. ترتیب میانگین سالانه غلظت فلزات سنگين در رسوبات به صورت Cr > Ni >Cu> Pb > Cd >Hg بود. نتایج اندازه گیری فلزات سنگین در رسوبات نشان داد که منابع فلزات سنگین مورد بررسی دراین تحقیق بیشتر طبیعی و ژئو شیمیایی است و منابع انسان ساخت تاثیر کمی دارد. میانگین سالانه هیدروکربن های نفتی درچهار فصل پاییز، زمستان، بهار وتابستان به ترتیب در آب 278/1، 255/0، 423/2 و553/1 میکروگرم برلیترودر رسوبات به ترتیب570/9، 658/0، 1177 و186/0 میکروگرم برکیلوگرم بود که حداکثر مقادیر در آب در ترانسکت آستارا و حداکثر مقادیر در رسوبات درترانسکت نوشهر ثبت شده است. درحالت کلی میانگین سالانه ترکیبات PAHs درآب 366/1 میکروگرم بر لیتر بوده ودر میان 16 ترکیب بررسی شده، فنانترن دارای حداکثر میانگین سالانه بود. میانگین سالانه ترکیبات PAHs دررسوبات حدود 297میکروگرم برکیلوگرم بود و بالاترین غلظت ها در فصل زمستان 97 ثبت شد. میانگین سالانه ترکیبات ارگانو کلره در آب 462/0 میکروگرم بر لیتر بود ودر میان 16 ترکیب ارگانو کلره ترکیب ایندوسولفانⅡ حداکثر میانگین سالانه را نشان داد . حداکثر میانگین غلظت سالانه سموم ارگانو کلره ( OCPs )در آب 77/12 میکروگرم برلیتربود و بیشترین مقدار در فصل تابستان ثبت گردید این مقادیر در مقایسه با استانداردهای جهانی در اکثر ترانسکت ها پایین تر از حدود استاندارد بود. میانگین سالانه دترجنت در آب(371/0) میلی گرم برلیتر بود که حداکثر مقدار مربوط به نیم خط سفید رود در فصل بهار بود و میزان غلظت LAS پایین ترازاستانداردهای جهانی بود.
: The Caspian Sea is a brackish water system and unique in terms of water salinity compositions, for this reason, it is necessary to evaluate the pollution criteria based on the water quality in the past and present. The aim of this study is to determine the concentration of metal elements and petroleum hydrocarbon (PAHs) at water and sediment and organochlorine pesticide and detergent (LAS) at water in the southern Caspian Sea and the causes of their spatial- temporal changes and also comparison with the standard thresholds. Samples were collected from depths of 10 and 30 meter in the vicinity of fish breeding cages in the coasts of Gilan, Mazandaran and Golestan provinces at eight transects in autumn and winter 2018, spring and summer 2019. Water sampling was performed using Neskin sampler at different layers and surface sediments were collected using Van Veen grab. Preparation of heavy metals samples applied acid digestion, organochlorine pesticides, petroleum compounds and detergents (extraction with organic compounds) was performed by standard methods and was measured using atomic absorption, high performance liquid chromatography and spectrophotometer. The results at depths less than 10 m showed that the mean of iron metal samples was 0.20 mg/l in the Caspian Sea. The lowest mean concentration of heavy metals belonged to the mercury element with 2.01 µg/l concentration. The mean annual heavy metals of chromium, nickel, zinc, iron, copper, mercury, cadmium, lead and arsenic in water were observed 0.003, 0.002, 0.037, 0.190, 0.051, 0.02, 0.047, 0.007 and 0.023 mg/l, respectively. The mean values of the examined heavy metals in surface sediment samples were obtained in this order Cr>Ni>Pb>Cd>Hg. Also, the results of measuring heavy metals in sediments showed that the sources of heavy metals in this research are more natural and geochemical than man-made sources. In this study, the amount of some sediments is higher than the global standards. The annual mean of petroleum hydrocarbons in the four seasons of autumn, winter, spring and summer at water were registered 1.278, 0.255, 2.423 and 1.553 µg/l and at sediment were 9.570, 0.658, 1177 and 0.186 µg/kg.dw, respectively. The maximum concentration of water petroleum hydrocarbons was recorded at Astara transect and at surface sediments were at Nowshahr transect. In general, the annual mean of PAHs at water was 1.366 µg/l and among 16 compounds of PAH, phenanthrene isomer had a maximum annual mean concentration. The mean annual PAHs in sediments was 296.9 µg/kg.dw and the highest concentrations were recorded in winter 2018. The annual mean of organochlorine pesticides was 0.462 μg/l in water and among 16 organochlorine compounds, indosulfane compound had the maximum annual mean concentration. The maximum mean annual concentration of organochlorine pesticides (OCPs) was 12.77 μg/l in water, the highest amount was recorded in summer 2019. According to international standards, the organochlorine pesticides concentration were recorded below the standard threshold at most transects. The mean annual detergent (LAS) in water was 0.371 mg/l, which was the maximum value at Sefidrud transect in spring season. The LAS concentration is lower than world standards threshold.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی