رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی اثرات ضد قارچی عصارۀ گیاه آقطی و کیوی علیه گونه های ساپرولگنیای بیماری زا در تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه "


شماره شناسایی : 18873726
شماره مدرک : ۶۱۰۷۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : میرمظلومی، سید سینا
: قیاسی،مریم
عنوان اصلي : ارزیابی اثرات ضد قارچی عصارۀ گیاه آقطی و کیوی علیه گونه های ساپرولگنیای بیماری زا در تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه
عنوان اصلي به زبان ديگر : :In vitro and in vivo evaluation of the antifungal properties of herbal extract of Sambucus nigra and Actinidia deliciosa against pathogenic strains of Saprolegnia sp. in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) eggs.
صفحه شمار : ۳۲ص.:مصور،رنگی ، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت۶۱۰۷۰ مورخ۴۰۰/۱۱/۱۸۶۱۰۷۰
: شماره نامه: سامانه سمپات
خلاصه یا چکیده : ساپرولگنیازیس یکی از مشکلات جدی در مسیر صنعت آبزی¬پروری است. این بیماری با گسترش جهانی یکی از عوامل تلفات تخم در هچریها و ماهیان آب شیرین در دنیا است. تخمین زده شده که این بیماری سبب از بین رفتن یک تخم به ازا هر 10 عدد تخم در هچری ماهیان سردآبی می¬شود. همچنین ساپرولگنیازیس عامل مرگ و میر 10% از تمام لاروهای هچ شده آزاد ماهیان در دنیا است که بر این اساس سبب از بین رفتن 30% تولید جهانی این ماهیان در دنیا میشود. هدف از مطالعۀ حاضر، جداسازی و شناسایی گونه¬های قارچ سارپرولگنیا از تخم ماهی قزل آلای رنگین کمان و ارزیابی اثرات ضد قارچی عصاره های گیاهان کیوی و آقطی در شرایط آزمایشگاه و مزرعه علیه قارچ مذکور می باشد. ابتدا با استفاده از ریخت شناسی، قارچ های جداسازی شده از هچری ماهیان قزل آلای رنگین کمان واقع در استان مازندران شناسائی گردید. به منظور تعیین گونۀ قارچ ها، قطعۀ 750 جفت بازی ژن (Internal transcribed spacer, ITS) تکثیر گردید و توالی های شناسایی شده، در موتور جستجوی بانک جهانی (NCBI) مورد همردیفی (BLAST) قرار گرفت. در نهایت با رسم درخت فیلوژنیک جایگاه تبارشناسی آن ها معلوم گردید. سرعت رشد جدایه های ساپرولگنیا پارازیتیکا و سالمونیس در دماهای 10، 18 و °C 30 (برای هر دما و ایزوله در سه تکرار) مورد بررسی قرار گرفت. برای شناسائی ترکیبات عصاره گیاه آقطی از روش کروماتوگرافی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) استفاده گردید. محتوای فنولی و فلاونوئیدی گیاه کیوی بر اساس روش رنگ سنجی تعیین گردید. در ابتدا از روش HeMP برای تعیین مقادیر ابتدایی حداقل غلظت مهار کننده (MIC) حداقل غلظت کشندگی (MLC) عصاره های اتانولی گیاهان آقطی و کیوی علیه ساپرولگنیا پارازیتیکا مورد استفاده قرار گرفت. سپس، با روش رقت سازی در آگار در دوزهای 250، 500، 750، 1000، 1250 و 1500 پی پی ام و 0.5، 1، 2.5، 5 و 10 درصد، فعالیت ضد قارچی عصاره های مذکور از نظر کمی بررسی گردید. آنالیز آماری با آزمون یک طرفه آنووا (one-way ANOVA) و آزمون مقایسه ای دانکن صورت گرفت و برای بررسی سرعت رشد جدایه از آزمون آماری independent t-test استفاده شد. تفاوت بین گروه کنترل و تیمارها در سطح احتمال (p ≤ 0.05) مورد ارزیابی قرار گرفت. توالی های ژنی ایزوله های ساپرولگنیای جداسازی شده، در بانک جهانی ثبت گردیدند: (S. salmonis KMG1, MW819707; S. salmonis KMG2, MW819740; S. parasitica KMG3, MW819780). درخت فیلوژنی رسم شده با استفاده از توالی ژن های (Internal transcribed spacer, ITS) از نمونه های شناخته شدۀ ساپرولگنیای جهان، نشان دهندۀ قرابت ژنتیکی بالای ایزوله های ساپرولگنیا سالمونیس در مطالعۀ حاضر (KMG1 و KMG2) با نمونه های ساپرولگنیا سالمونیس از کشورهای چین، ژاپن و آرژانتین بود. همچنین، ایزولۀ ساپرولگنیا پارازیتیکا در این مطالعه (KMG3) با ایزوله های ساپرولگنیا پارازیتیکا از کشورهای بریتانیا، کرۀ جنوبی، جزایر فالکلند و ژاپن قرابت ژنتیکی نزدیکی داشتند. نتایج این آزمایش نشان داد که جدایه های مذکور از سرعت رشد یکسان در 10 و °C 18 برخوردار بودند و توانائی رشد در °C 30 را نداشتند.نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی عصارۀ برگ گیاه آقطی: عمده ترین ترکیبات شامل مونوفتالات (17/66%)، اسیدهای چرب (47/26%)، فیتول (25/4%) و استیک اسید (11/2%) بود که مجموعاً این ترکیبات 99% درصد از ترکیب های شیمیایی موجود در عصاره را تشکیل می¬دادند. نتایج حاصل از آنالیز شیمیایی عصارۀ پوست گیاه کیوی: محتوای کلی فنولی Gallic acid (GAE)/g DW 162 و محتوای کلی فلاونوئیدی Quercetin (QE)/g DW 31/2 و مواد معدنی مانند کلسیم (ppm 370)، سدیم (ppm 33/52) و منیزیم (84/65 ppm) بود. در مقایسه با گروه کنترل، گیاه آقطی رشد ساپرولگنیا را به طور وابسته دوزی مهار نمود (p ≤ 0.05). هنگامی که غلظت عصاره گیاه آقطی در محیط کشت به 5 درصد رسید هیچ رشدی از قارچ مذکور مشاهده نشد. در حالیکه عصاره گیاه کیوی در غلظت 10 درصدی باعث مهار ناقص رشد ساپرولگنیا گردید. بنابراین، اثرات ضد قارچی عصاره گیاه آقطی در مهار رشد ساپرولگنیا پارازیتیکا قوی تر از عصاره گیاه کیوی بود (p ≤ 0.05). کلمات کلیدی: ساپرولگنیا پارازیتیکا، فعالیت ضد قارچی، آقطی، کیوی، توالی ژنی
: The aim of the present study was to determine the chemical composition of Sambucus ebulus and Actinidia deliciosa ethanolic extracts as well as their in vitro antifungal activity on the mycelial growth of the water mold, Saprolegnia parasitica. The preliminary minimum inhibition concentration (MIC) and minimum lethal concentration (MLC) were determined by the HeMP method and finally, concentrations of each extract ranging from 1-10% were prepared by an agar dilution method to assess the in vitro antifungal activity, quantitatively. Both herbal extracts inhibited growth of Saprolegnia hyphae in vitro. Complete in vitro growth inhibition was found at a concentration of ≥5% for S. ebulus, whereas it was not observed even at 10% concentration of A. deliciosa. Based on gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC/MS) analysis, the main constituents of S. ebulus include Monophthalate (66.17%), fatty acids (26.47%), phytol (4.25%) and acetic acid (2.11%). Using colorimetric assays, A. deliciosa contained phenolic contents at 162 mg Gallic acid (GAE)/g DW and flavonoid contents at 2.31 mg Quercetin (QE)/g DW. In conclusion, the results of this study indicated that S. ebulus and A. deliciosa showed some antifungal activities against S. parasitica with formerly exhibiting stronger activity (p < 0.05).Key words: antifungal activity, Sambucus ebulus, Actinidia deliciosa, Saprolegnia parasitica, sequencing
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی